کباب ترکی دونردیاکو

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی و خرید بالای 18,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال )

قزوین ، فلسطین شرقی، مقابل میدان قدسساندویچ دنر مخلوط
10,800 تومان
ساندویچ دنر گوشت
10,800 تومان
ساندویچ دنر مرغ
9,900 تومان
ساندویچ دنر شاورما
12,600 تومان
همبرگر دستی
7,200 تومان

پرس یک نفره گوشت
14,400 تومان
پرس یک نفره مخلوط
14,400 تومان
پرس یک نفره مرغ
12,600 تومان
پرس یک نفره شاورما
15,300 تومان

پرس دو نفره مرغ
16,200 تومان
پرس دو نفره گوشت
18,000 تومان
پرس دو نفره مخلوط
18,000 تومان
پرس دو نفره شاورما
19,800 تومان

نوشابه خانواده
2,700 تومان
نوشابه قوطی
1,350 تومان
دوغ لیوانی
900 تومان
آب معدنی کوچک
450 تومان