رستوران کباب ترکی دونردیاکو

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ دنر مخلوط
12,000 تومان
ساندویچ دنر گوشت
12,000 تومان
ساندویچ دنر مرغ
11,000 تومان
ساندویچ دنر شاورما
14,000 تومان
همبرگر دستی
8,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پرس یک نفره گوشت
16,000 تومان
پرس یک نفره مخلوط
16,000 تومان
پرس یک نفره مرغ
14,000 تومان
پرس یک نفره شاورما
17,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پرس دو نفره مرغ
18,000 تومان
پرس دو نفره گوشت
20,000 تومان
پرس دو نفره مخلوط
20,000 تومان
پرس دو نفره شاورما
22,000 تومان

تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه خانواده
3,000 تومان
نوشابه قوطی
1,500 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
آب معدنی کوچک
500 تومان
سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 16000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان