رستوران کباب ترکی دونردیاکو
(8درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 11000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان



کباب ترکی دونردیاکو هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 23:00
ساندویچ
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ دنر گوشت
11,040 تومان
ساندویچ دنر مخلوط
11,040 تومان
ساندویچ دنر مرغ
10,120 تومان
ساندویچ دنر مخصوص
11,960 تومان
ساندویچ دنر شاورما
12,880 تومان
ساندویچ مینی
7,820 تومان

پرس یک نفره
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پرس یک نفره گوشت
13,800 تومان
پرس یک نفره مخلوط
13,800 تومان
پرس یک نفره مرغ
11,960 تومان
پرس یک نفره مخصوص
15,640 تومان
پرس یک نفره شاورما
15,640 تومان

پرس دو نفره
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پرس دو نفره گوشت
20,240 تومان
پرس دو نفره مخلوط
18,400 تومان
پرس دو نفره مرغ
16,560 تومان
پرس دو نفره مخصوص
22,080 تومان
پرس دو نفره شاورما
22,080 تومان

نوشیدنی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه قوطی
1,426 تومان
نوشابه خانواده
2,346 تومان
آب معدنی کوچک
460 تومان
دوغ لیوانی
948 تومان
نوشابه بطری
966 تومان