حافظ

اکنون تعطیل است


خیابان حیدری جنب مسجد موسی ابن جعفرگوشت مغزران گوساله یک کیلو
168,000 تومان
گوشت مغزران گوساله نیم کیلو
84,000 تومان
گوشت گوساله کم چرب یک کیلو
154,000 تومان
گوشت گوساله کم چرب نیم کیلو
77,000 تومان
گوشت ماهیچه گوساله یک کیلو
175,000 تومان
گوشت ماهیچه گوساله نیم کیلو
72,500 تومان
گوشت چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
170,000 تومان
گوشت چرخ کرده بدون چربی نیم کیلو
85,000 تومان
گوشت چرخ کرده کم چرب یک کیلو
145,000 تومان
گوشت چرخ کرده کم چرب نیم کیلو
72,500 تومان
گوشت چرخ کرده کبابی یک کیلو
79,000 تومان
گوشت چرخ کرده کبابی نیم کیلو
39,500 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
135,000 تومان
قلوه گاه گوساله نیم کیلو
67,500 تومان
قلم گوساله یک کیلو
10,000 تومان
جگر، دل، قلوه گوساله یک کیلو
138,000 تومان
جگر، دل، قلوه گوساله نیم کیلو
69,000 تومان
سیرابی و شیردان گوساله یک کیلو
55,000 تومان
گوشت ران گوسفندی هر کیلو
وزن یک عدد ران حدود 2.5 کیلو
155,000 تومان
گوشت سردست گوسفندی هر کیلو
وزن یک عدد سردست حدود2 کیلو
145,000 تومان
گوشت گردن گوسفندی یک کیلو
125,000 تومان
گوشت راسته گوسفندی یک کیلو
119,000 تومان
گوشت نیم شقه ران هرکیلو
وزن هر نیم شقه حدود 3 کیلو
145,000 تومان
گوشت نیم شقه سردست هرکیلو
وزن هر نیم شقه حدود 2 کیلو
135,000 تومان
گوشت شقه گوسفندی هر کیلو
وزن هر شقه حدود 6 کیلو
118,000 تومان
دنبه گوسفندی یک کیلو
85,000 تومان
دنبه گوسفندی نیم کیلو
42,500 تومان
جگر، دل، قلوه گوسفندی یک کیلو
180,000 تومان
جگر، دل، قلوه گوسفندی نیم کیلو
90,000 تومان