حافظ

خیابان حیدری رو به روی بانک تجارتگوشت چرخ کرده کم چرب یک کیلو
53,000 تومان
گوشت چرخ کرده کم چرب نیم کیلو
26,500 تومان
گوشت چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
60,000 تومان
گوشت چرخ کرده بدون چربی نیم کیلو
30,000 تومان
گوشت مغزی یک کیلو
63,000 تومان
گوشت مغزی نیم کیلو
31,500 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
46,000 تومان
قلوه گاه گوساله نیم کیلو
23,000 تومان
زبان گوساله یک کیلو
49,500 تومان
زبان گوساله نیم کیلو
24,750 تومان
جگر ، دل ، قلوه گوساله یک کیلو
58,000 تومان
جگر، دل، قلوه گوساله نیم کیلو
29,000 تومان
گوشت راسته مغزی یک کیلو
85,000 تومان
گوشت راسته مغزی نیم کیلو
42,500 تومان
گوشت فیله مغزی یک کیلو
90,000 تومان
گوشت فیله مغزی نیم کیلو
45,000 تومان
گوشت ماهیچه گوساله یک کیلو
65,000 تومان
گوشت ماهیچه گوساله نیم کیلو
32,500 تومان
گوشت مغز گوساله هر عدد
17,000 تومان