سوغات شیرین بهار

ارائه دهنده با کیفیت ترین آجیل و باقلو و شیرینی سنتی قزوین و ...خیابان فلسطین شرقی مابین سه راه توحید و میدان قدس شماره تماس02833327380شکلات شونیز طلایی ۲۵۰ گرم
50,000 تومان
مغز گردوی ایرانی اعلاء ۲۵۰ گرم
77,000 تومان
پسته احمدآقایی دستچین شور ۲۵۰ گرم
55,000 تومان
نخود گل شور ۲۵۰ گرم
12,500 تومان
باقلوا لوزی اعلاء رو پسته ظرف بزرگ
225,000 تومان
باقلوا لوزی رو پسته اعلاء ظرف کوچک
112,000 تومان
باقلوا پیچ اعلاء ظرف بزرگ
160,000 تومان
باقلوا پیچ اعلاء ظرف کوچک
90,000 تومان
نان چایی ظرف بزرگ
45,000 تومان
نان چایی کریستال کوچک
30,000 تومان
نان نخودچی
60,000 تومان
نان نخودچی
30,000 تومان
زبان ریز
28,000 تومان
شیرینی آلمانی
55,000 تومان
نان نازک
30,000 تومان
مخلوط سنتی بزرگ
55,000 تومان
باقلوا لوزی معمولی
ظرف بزرگ
208,000 تومان
باقلوا لوزی معمولی
ظرف کوچک
112,000 تومان
باقلوا پیچ مخصوص ظرف بزرگ
150,000 تومان
باقلوا پیچ مخصوص ظرف کوچک
80,000 تومان

بادام هندی شور نیم کیلو
175,000 تومان
بادام هندی شور ۲۵۰ گرم
87,500 تومان
بادام هندی شور ۱۲۵ گرم
43,750 تومان
بادام هندی خام نیم کیلو
175,000 تومان
بادام هندی خام ۲۵۰ گرم
87,500 تومان
بادام هندی خام ۱۲۵ گرم
43,750 تومان
پسته اکبری دستچین شور نیم کیلو
150,000 تومان
پسته اکبری دستچین شور ۲۵۰ گرم
75,000 تومان
پسته اکبری دستچین شور ۱۲۵ گرم
37,500 تومان
پسته اکبری دستچین خام نیم کیلو
140,000 تومان
پسته اکبری دستچین خام ۲۵۰ گرم
70,000 تومان
پسته اکبری دستچین خام ۱۲۵ گرم
35,000 تومان
پسته احمد آقایی دستچین شور نیم کیلو
110,000 تومان
پسته احمدآقایی دستچین شور ۲۵۰ گرم
55,000 تومان
پسته احمدآقایی دستچین شور ۱۲۵ گرم
27,500 تومان
پسته احمد آقایی دستچین خام
نیم کیلو ناموجود
105,000 تومان
پسته احمد آقایی دستچین خام
۲۵۰ گرم ناموجود
52,500 تومان
پسته احمدآقایی دستچین خام
۱۲۵ گرم ناموجود
26,250 تومان
پسته فندوقی دستچین شور نیم کیلو
120,000 تومان
پسته فندوقی دستچین شور ۲۵۰ گرم
60,000 تومان
پسته فندوقی دستچین شور ۱۲۵ گرم
30,000 تومان
مغز بادام خارجی شور نیم کیلو
115,000 تومان
مغز بادام خارجی شور ۲۵۰ گرم
57,500 تومان
مغز بادام خارجی شور ۱۲۵ گرم
28,750 تومان
مغز بادام خارجی خام نیم کیلو
115,000 تومان
مغز بادام خارجی خام ۲۵۰ گرم
57,500 تومان
مغز بادام خارجی خام ۱۲۵ گرم
28,750 تومان
مغز فندوق ایرانی سفید شده(تفت داده بی نمک)
نیم کیلو ناموجود
210,000 تومان
مغز فندوق ایرانی سفید شده ( تفت داده بی نمک)
وزن ۲۵۰ گرم ناموجود
105,000 تومان
مغز فندوق ایرانی سفید شده( تفت داده بی نمک)
۱۲۵ گرم ناموجود
52,500 تومان
بادام منقا(بادام کاغذی)شور نیم کیلو
97,500 تومان
بادام منقا(بادام کاغذی)شور ۲۵۰ گرم
48,750 تومان
بادام منقا(بادام کاغذی)شور ۱۲۵ گرم
24,375 تومان
انجیر اعلاء نیم کیلو
96,000 تومان
انجیر اعلاء ۲۵۰ گرم
48,000 تومان
انجیر اعلاء ۱۲۵ گرم
24,000 تومان
انجیر درجه یک نیم کیلو
70,000 تومان
انجیر درجه یک ۲۵۰ گرم
35,000 تومان
توت خشک اعلاء نیم کیلو
99,000 تومان
توت خشک اعلاء ۲۵۰ گرم
49,500 تومان
توت خشک اعلاء ۱۲۵ گرم
24,750 تومان
آجیل شور نیم کیلو
145,000 تومان
آجیل شور ۲۵۰ گرم
72,500 تومان
تخمه کدو گوشتی مستانه نیم کیلو
63,000 تومان
تخمه کدو گوشتی مستانه ۲۵۰ گرم
31,500 تومان
تخمه کدو گوشتی مستانه ۱۲۵ گرم
15,750 تومان
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه نیم کیلو
63,000 تومان
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ۲۵۰ گرم
31,500 تومان
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ۱۲۵ گرم
15,750 تومان
تخمه کدو مشهدی نیم کیلو
52,500 تومان
تخمه کدو مشهدی ۲۵۰ گرم
26,250 تومان
تخمه دور سفید شور نیم کیلو
34,500 تومان
تخمه دور سفید شور ۲۵۰ گرم
17,250 تومان
تخمه آفتابگردان گلپری نیم کیلو
28,000 تومان
تخمه آفتابگردان گلپری ۲۵۰ گرم
14,000 تومان
بادام زمینی آستانه نیم کیلو
55,000 تومان
بادام زمینی آستانه ۲۵۰ گرم
27,500 تومان
بادام زمینی ریز آبلیمویی شور نیم کیلو
29,000 تومان
بادام زمینی ریز آبلیمویی شور ۲۵۰ گرم
14,500 تومان
کشمش شانی بدون هسته(مویز) نیم کیلو
67,500 تومان
کشمش شانی بدون هسته(مویز) ۲۵۰ گرم
33,750 تومان
کشمش سبز اعلاء نیم کیلو
47,500 تومان
کشمش سبز اعلاء ۲۵۰ گرم
23,750 تومان
کشمش پلویی نیم کیلو
20,000 تومان
کشمش پلویی ۲۵۰ گرم
10,000 تومان
نخود گل خام نیم کیلو
25,000 تومان
نخود گل خام ۲۵۰ گرم
12,500 تومان
نخود گل شور نیم کیلو
25,000 تومان
نخود گل شور ۲۵۰ گرم
12,500 تومان
عدس برشته نیم کیلو
23,000 تومان
عدس برشته ۲۵۰ گرم
11,500 تومان
شاهدانه نیم کیلو
30,000 تومان
شاهدانه
۲۵۰ گرم
15,000 تومان
سویا نیم کیلو
نیم کیلو
15,000 تومان
ذرت نیم کیلو
نیم کیلو
15,000 تومان
آلبالو فرآورده شده گوشتی نیم کیلو
25,000 تومان
آلبالو فرآورده شده گوشتی ۲۵۰ گرم
12,500 تومان
پفک هندی نیم کیلو
17,500 تومان
پفک هندی ۲۵۰ گرم
8,750 تومان
مغز گردوی اعلاء ایرانی نیم کیلو
154,000 تومان
مغز گردوی ایرانی اعلاء ۲۵۰ گرم
77,000 تومان
مغز گردوی ایرانی اعلاء ۱۲۵ گرم
38,500 تومان
مغز گردوی ایرانی فسنجانی
نیم کیلو
93,500 تومان
مغز گردوی ایرانی فسنجانی
2۵۰ گرم
46,750 تومان
مغز گردوی ایرانی فسنجانی
۱۲۵ گرم
23,375 تومان
گردوی ایرانی کاغذی
نیم کیلو
55,000 تومان
گردوی ایرانی کاغذی
۲۵۰ گرم
27,500 تومان
بادام زمینی آستانه با پوست
نیم کیلو
25,000 تومان
بادام زمینی آستانه با پوست
۲۵۰ گرم
12,500 تومان
خرما زاهدی اعلاء
نیم کیلو
15,000 تومان
تخمه هندوانه گلپری نرم
نیم کیلو
30,000 تومان
قیسی ممتاز صادراتی
نیم کیلو
45,000 تومان
برگه زرد آلو
30,000 تومان
آجیل شور گردی (عربی)
نیم کیلو
140,000 تومان
آجیل شور گردی (عربی)
250گرم
70,000 تومان
آجیل شور گردی (عربی)
۱۲۵ گرم
35,000 تومان
تخمه جابنی اعلاء دستچین
نیم کیلو
29,000 تومان
تخمه جابنی اعلاء
۲۵۰ گرم
14,500 تومان
پسته قزوین شور
نیم کیلو
105,000 تومان
پسته قزوین شور
۲۵۰ گرم
52,500 تومان
پسته قزوین شور
۱۲۵ گرم
26,250 تومان
پسته قزوین خام
نیم کیلو
105,000 تومان
پسته قزوین خام
۲۵۰ گرم
52,500 تومان
پسته قزوین خام
۱۲۵ گرم
26,250 تومان
آلو بخارا (مشهدی) اعلاء
نیم کیلو ناموجود
27,500 تومان
آلو بخارا (مشهدی) اعلاء
۲۵۰ گرم ناموجود
13,750 تومان
آلو سانتریزه اعلاء
نیم کیلو
20,000 تومان
آجیل چهارشنبه سوری نیم کیلو
پسته،هندی،فندوق،انجیر،توت،نخود،کشمش،برگه
102,000 تومان
آجیل شب چهارشنبه سوری
۲۵۰ گرم
51,000 تومان
خرما زاهدی اعلاء
نیم کیلو
15,000 تومان
رطب اعلاء
بسته ای
30,000 تومان

شکلات شونیز طلایی نیم کیلو
100,000 تومان
شکلات شونیز طلایی ۲۵۰ گرم
50,000 تومان
شکلات ملیکا صندوقی شونیز نیم کیلو
85,000 تومان
شکلات ملیکا صندوقی شونیز ۲۵۰ گرم
42,500 تومان
شکلات تخم مرغی شونیز نیم کیلو
85,000 تومان
شکلات تخم مرغی شونیز ۲۵۰ گرم
42,500 تومان
شکلات آندیس پرچمی شونیز نیم کیلو
85,000 تومان
شکلات آندیس پرچمی شونیز ۲۵۰ گرم
42,500 تومان
شکلات تلخ ۸۵ درصد آیدین نیم کیلو
97,500 تومان
شکلات تلخ ۸۵ درصد آیدین ۲۵۰ گرم
48,750 تومان
شکلات قلبی شونیز نیم کیلو
85,000 تومان
شکلات قلبی شونیز ۲۵۰ گرم
42,500 تومان
شکلات ملونه شونیز نیم کیلو
85,000 تومان
شکلات ملونه شونیز ۲۵۰ گرم
42,500 تومان
شکلات جرقه ای نیم کیلو
70,000 تومان
شکلات جرقه ای ۲۵۰ گرم
35,000 تومان
شکلات قیفی نیم کیلو
62,500 تومان
شکلات قیفی ۲۵۰ گرم
31,250 تومان
شکلات تلخ باراکا نیم کیلو
65,000 تومان
شکلات تلخ باراکا ۲۵۰ گرم
32,500 تومان
شکلات شیرین باراکا نیم کیلو
60,000 تومان
شکلات شیرین باراکا ۲۵۰ گرم
30,000 تومان
شکلات توپی شیرین عسل تلخ و شیرین نیم کیلو
70,000 تومان
شکلات توپی شیرین عسل تلخ و شیرین ۲۵۰ گرم
35,000 تومان
شکلات مخلوط باراکا نیم کیلو
55,000 تومان
شکلات مخلوط باراکا ۲۵۰ گرم
27,500 تومان
شکلات توفیکا طرح نوروز آیدین نیم کیلو
35,000 تومان
شکلات توفیکا طرح نوروز آیدین ۲۵۰ گرم
17,500 تومان
شکلات نارگیلی باراکا نیم کیلو
56,000 تومان
شکلات نارگیلی باراکا ۲۵۰ گرم
28,000 تومان
شکلات طعم قهوه قافلانکوه نیم کیلو
65,000 تومان
شکلات طعم قهوه قافلانکوه ۲۵۰ گرم
32,500 تومان
تافی میوه ای آیدین نیم کیلو
20,000 تومان
بایکیت تلخ نیم کیلو
35,000 تومان
بایکیت تلخ ۲۵۰ گرم
17,500 تومان
مینی اترنو نیم کیلو
32,500 تومان
مینی اترنو ۲۵۰ گرم
16,250 تومان
آبنبات ترش نیم کیلو
22,000 تومان
آبنبات ترش ۲۵۰ گرم
11,000 تومان
آبنبات ریز ترش نیم کیلو
26,000 تومان
آبنبات ریز ترش ۲۵۰ گرم
13,000 تومان
تافی شیری و کره ای نیم کیلو
22,000 تومان
تافی شیری و کره ای ۲۵۰ گرم
11,000 تومان
پشک حاج عبدالله نیم کیلو
30,000 تومان
پشمک حاج عبدالله ۲۵۰ گرم
15,000 تومان
آبنبات زنجبیلی نیم کیلو
25,000 تومان
آبنبات زنجبیلی ۲۵۰ گرم
12,500 تومان
آبنبات لاکچری آدرین نیم کیلو
32,500 تومان
آبنبات لاکچری ۲۵۰ گرم
16,250 تومان
تافی ترش شونیز نیم کیلو
17,500 تومان
تافی ترش شونیز ۲۵۰ گرم
8,750 تومان
لواشک گلین نیم کیلو
40,000 تومان
لواشک گلین ۲۵۰ گرم
20,000 تومان
لواشک نامور نیم کیلو
25,000 تومان
لواشک نامور ۲۵۰ گرم
12,500 تومان
راحتی ژله ای شونیز نیم کیلو
25,000 تومان
راحتی ژله ای شونیز ۲۵۰ گرم
12,500 تومان
شکلات تلخ ۷۸ درصد شونیز نیم کیلو
85,000 تومان
شکلات تلخ ۷۸ درصد شونیز ۲۵۰ گرم
42,500 تومان
آبنبات مینیاتوری نیم کیلو
70,000 تومان
آبنبات مینیاتوری ۲۵۰ گرم
35,000 تومان
شکلات نارگیلی شونیز نیم کیلو
32,500 تومان
شکلات نارگیلی شونیز ۲۵۰ گرم
16,250 تومان
تافی کاراملی با روکش شکلات نیم کیلو
30,000 تومان
تافی کاراملی با روکش شکلات ۲۵۰ گرم
15,000 تومان
شکلات تلخ ۸۴ درصد پارمیدا نیم کیلو
132,000 تومان
شکلات تلخ ۸۴ درصد پارمیدا ۲۵۰ گرم
66,000 تومان
شکلات تلخ ۶۵ درصد سایرو نیم کیلو
74,000 تومان
شکلات تلخ ۶۵ درصد سایرو ۲۵۰ گرم
37,000 تومان
راحتی ژله ای با روکش شکلات نیم کیلو
30,000 تومان
راحتی ژله ای با روکش شکلات ۲۵۰ گرم
15,000 تومان
بایکیت فندوقی نیم کیلو
37,500 تومان
بایکیت فندوقی ۲۵۰ گرم
18,750 تومان
شکلات یک سر پیچ آی سودا نیم کیلو
49,000 تومان
شکلات یک سر پیچ آی سودا ۲۵۰ گرم
24,500 تومان

لواشک لوزی بسته ای
25,000 تومان
لواشک رولی بسته ای
ناموجود
25,000 تومان
لواشک گل ریز بسته ای
25,000 تومان
لواشک گلین
نیم کیلو
40,000 تومان
لواشک گلین
۲۵۰ گرم
20,000 تومان
لواشک نامور نیم کیلو
25,000 تومان
لواشک نامور ۲۵۰ گرم
12,500 تومان
لواشک نامور هر عدد
3,000 تومان
لواشک متری نامور طعم سیب و آلو
نیم کیلو
15,000 تومان
لواشک متری نامور طعم سیب و زرشک
نیم کیلو
15,000 تومان
لواشک متری ناموری طعم سیب و زرد آلو
نیم کیلو ناموجود
15,000 تومان
معجون ترش لند
چند میوه
11,000 تومان
معجون ترش لند
آلبالو و آلوچه
11,000 تومان
معجون ترش لند
آلو جنگلی
11,000 تومان
معجون ترش لند
زردآلو
11,000 تومان
سراب آلوچه جنگلی
10,000 تومان
سراب آلبالو
10,000 تومان
سراب آلو سانتاریزه
10,000 تومان
سراب زغال اخته
10,000 تومان

زعفران یک مثقالی سحر خیز
77,000 تومان
زعفران نیم نثقالی سحر خیز
40,000 تومان
زعفران یک گرمی سحر خیز
20,000 تومان
زعفران نیم گرمی سحر خیز
12,000 تومان
هل سبز سحر خیز
۱۰ گرم
30,000 تومان
آلو بخارای اعلاء سحر خیز
۴۰۰ گرم
75,000 تومان

نبات چوبی زعفرانی 20 عددی پایتخت
28,300 تومان
نبات چوبی سفید ۲۰ عددی کریستال پایتخت
31,200 تومان
نبات چوبی زعفرانی ۲۰ عددی کریستال پایتخت
64,200 تومان
نبات چوبی سفید ۱۰ عددی کریستال پایتخت
16,300 تومان
نبات چوبی کریستال زعفرانی ۱۰ عددی
ناموجود
19,200 تومان
نبات چوبی با پوشش گیاهی ۲۰ عددی
دارچین،لیمو عمانی،زنجبیل،چای ترش،گل گاو زبان،نعنا،بابونه،آویشن،هل،چای سبز
35,600 تومان
نبات چوبی با پوشش گیاهی ۱۰ عددی
دارچین،لیمو عمانی،زنجبیل،چای ترش،گل گاو زبان،نعنا،بابونه،آویشن،هل،چای سبز
18,700 تومان

گز کرمانی ۴۲ درصد پسته فوق ممتاز
450 گرم
160,000 تومان
گز کرمانی ۲۸ درصد پسته لقمه
450گرم
105,000 تومان
گز کرمانی ۲۸ درصد پسته فله
نیم کیلو
100,000 تومان
سوهان تخت محمد ساعدی نیا
۵۰۰ گرم
85,000 تومان
سوهان لقمه محمد ساعدی نیا
۵۰۰ گرم
85,000 تومان
سوهان فله ساعدی نیا نیم کیلو
97,000 تومان
گز کرمانی ۴۲ درصد پسته لقمه فوق ممتاز
۲۵۰ گرم
85,000 تومان
گز کرمانی ۴۲ درصد پسته آردی فوق ممتاز
ناموجود
160,000 تومان

شکلات دست ساز با مغز بادام
35,000 تومان
شکلات دست ساز با مغز فندوق
35,000 تومان
شکلات دست ساز با مغز پسته
35,000 تومان
شکلات دست ساز با بادام هندی
35,000 تومان
شکلات دست ساز با توت فرنگی
ناموجود
35,000 تومان
شکلات دست ساز با تمشک
35,000 تومان
شکلات دست ساز با دانه قهوه
35,000 تومان
شکلات دست ساز با آلبالو
35,000 تومان
شکلات دست ساز با دانه قهوه و مغز
35,000 تومان
تابلت خانواده پرتقالی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰گرم
18,000 تومان
تابلت خانواده شیری جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰ گرم
18,000 تومان
تابلت خانواده تلخ جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰ گرم
20,000 تومان
تابلت خانواده وانیلی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰ گرم
18,000 تومان
تابلت خانواده موزی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰ گرم
18,000 تومان
تابلت خانواده توت فرنگی جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰ گرم
18,000 تومان
تابلت خانواده نسکافه جهت تزئین کیک و تهیه دسر
۲۲۰ گرم
18,000 تومان

شکر پنیر زعفرانی و کنجد
۳۰۰ گرم
18,000 تومان
شکر پنیر هل دار
۳۰۰ گرم
18,000 تومان

پاستیل بستنی نیم کیلو
37,500 تومان
پاستیل کرم نیم کیلو
37,500 تومان
پاستیل نوشابه نیم کیلو
37,500 تومان
پاستیل خرسی نیم کیلو
37,500 تومان
پاستیل استخوان نیم کیلو
35,000 تومان
پاستیل قلبی نیم کیلو
37,500 تومان
پاستیل تمشک نیم کیلو
37,500 تومان
پاستیل مخلوط نیم کیلو
37,500 تومان
پاستیل ترش لوله ای نیم کیلو
50,000 تومان
پاستیل ترش نواری نیم کیلو
50,000 تومان

اسپرسو فوری
وزن ۱۰۰ گرم
33,000 تومان
نسکافه کلاسیک
وزن ۱۰۰ گرم
33,000 تومان
علی کافه
۴۰ عددی
110,000 تومان
گوددی
۳۰ عددی
138,000 تومان
هات چاکلت تیمز تحت لیسانس ونره ایتالیا
۲۰ عدد
65,000 تومان
کاپوچینو کوپا کافه
۲۰ عددی
90,000 تومان
قهوه کلاسیک کوپا
۲۰ عددی
42,000 تومان
قهوه بدون قند کوپا
۲۰ عددی
42,000 تومان
پودر مخلوط قهوه فوری ۳ در ۱ کلاسیک
۲۰ عدد
68,000 تومان
پودر مخلوط قهوه فوری ۳ در۱ حاوی پودر شیر
۲۰ عدد ناموجود
64,000 تومان
پودر مخلوط قهوه فوری ۲ در ۱ (بدون قند)
20 عدد
70,000 تومان
پودر مخلوط قهوه فوری ۳در۱ با قهوه بیشتر
20 عدد
76,000 تومان

سوهان عسلی ۵ مغز خجسته
بادام، خلال بادام،کنجد،مغز تخمه،شاهدانه
55,000 تومان
سوهان عسلی کنجدی خجسته
۳۰۰ گرم
27,000 تومان
تشاژ کنجدی خجسته
وزن ۱۶۰ گرم
26,000 تومان
سوهان عسلی چهار مغز خجسته
۲۴۰ گرم
26,000 تومان
سوهان عسلی ۶ مغز آچاچی
بادام،کنجد،خلال بادام،بادام زمینی،تخمه،مخلوط
90,000 تومان
سوهان عسلی ۵ مغز آچاچی ناموجود
بادام زمینی،تخمه،کنجد،خلال بادام،مخلوط
52,000 تومان
سوهان عسلی ۴ مغز
بادام زمینی،کنجد،خلال بادام،مخلوط
35,000 تومان
سوهان عسلی کنجدی آچاچی
۲۴۰ گرم
30,000 تومان
تساژ کنجدی آچاچی
۱۷۵ گرم
35,000 تومان

میوه خشک مخلوط ۵۰۰ گرمی
سیب،پرتقال خونی،کیوی،موز،انبه،خرمالو،آلو شابلن،هلو
67,000 تومان
میوه خشک مخلوط ۲۰۰ گرمی
سیب،پرتقال خونی،کیوی،موز،انبه،خرمالو،آلو شابلن،هلو
32,000 تومان
انبه خشک
۱۰۰ گرم
50,000 تومان
آلو شابلن خشک
۱۰۰ گرم
20,000 تومان
هلو خشک
۱۰۰ گرم
20,000 تومان
کیوی خشک
۱۰۰ گرم
20,000 تومان
سیب خشک
۱۰۰ گرم
20,000 تومان
خرمالو خشک
۱۰۰ گرم
20,000 تومان
زردآلو خشک
۵۰۰ گرم
65,000 تومان
موز خشک
۱۰۰ گرم
50,000 تومان

باسلق گردویی درشت بسته ای
50,000 تومان
راحتی میوه ای رولی با مغز گردو و پودر نارگیل
50,000 تومان
باسلوق میوه ای قدیما جایگزین مناسب برای قند
وزن ۷۰۰ گرم
36,000 تومان

شوکو دراژه فرمند تک رنگ
65,000 تومان
شوکو دراژه فرمند دو رنگ
65,000 تومان
شکلات سنگی رنگی نیم کیلو
25,000 تومان
دراژه رنگی
185گرم
10,000 تومان
اسمارتیز ریز
۲۵۰ گرم
10,000 تومان
دراژه باب اسفنجی بسته ای
22,000 تومان
دراژه تخم بلدرچینی آچاچی
وزن ۱۵۰ گرم
17,000 تومان
اسمارتیز آچاچی
وزن ۱۷۰ گرم
15,000 تومان
دراژه قرمز
وزن ۱۷۰ گرم
17,000 تومان
دراژه تک رنگ آچاچی
وزن ۱۵۰ گرم
17,000 تومان

پشمک الیافی حاج عبدالله
با طعم زعفران
13,000 تومان
پشمک الیافی حاج عبدالله
با طعم کاکائو
12,000 تومان
پشمک حاج عبدالله
با طعم وانیل
11,000 تومان
پشمک فله حاج عبدالله
نیم کیلو
30,000 تومان

رطب دو ردیفه اعلاء
بسته ای
30,000 تومان
خرما زاهدی اعلاء
نیم کیلو
15,000 تومان

هوبی
6,000 تومان
علی کافه
۴۰ عددی
120,000 تومان
گوددی
۳۰ عددی
138,000 تومان
شکلات نستله
هر عدد
6,000 تومان
تمر هندی
20,000 تومان

کورن فلکس شکلاتی
۳۰۰ گرم
36,500 تومان
بیسکوییت جو با تزئین کنجد و شوید با طعم هل
۹۰۰ گرم
36,000 تومان
کورن فلکس عسلی
۳۰۰ گرم
36,500 تومان
بیسکوییت جو با تزئین کنجد و طعم پرتقال
۹۰۰ گرم
36,000 تومان
بیسکوییت جو با تزیین کنجد و طعم نارگیل
۹۰۰ گرم
36,000 تومان
پودر کیک زعفرانی (نیمه آماده)
30,000 تومان