گوشت سون

بلوار مدرس جنوبی نبش کوچه نیساریانراسته (با ايستخوان)گوسفندی نیم کیلو
59,000 تومان
چرخ شده گوساله نیم کیلو
52,000 تومان
دل گوساله نیم کیلو
45,000 تومان
جگر گوساله نیم کیلو
45,000 تومان
فیله مغز شده نیم کیلو
85,000 تومان
راسته مغز شده گوساله نیم کیلو
70,000 تومان
مغز ران نیم کیلو
54,000 تومان
مغز ران ممتاز نیم کیلو
58,000 تومان
چرخ شده گوساله نیم کیلو
52,000 تومان
قلوه گاه گوساله (کبابی) نیم کیلو
46,000 تومان
استیک فیله گوساله نیم کیلو
85,000 تومان
قلم گوساله یک کیلو
13,000 تومان
مغز گوساله دانه ای
35,000 تومان
جگر گوساله نیم کیلو
45,000 تومان
دل گوساله نیم کیلو
45,000 تومان
قلوه گوساله نیم کیلو
45,000 تومان
سیراب شیردان گوساله نیم کیلو
20,000 تومان
مخلوط چرخ كرده گوساله و گوسفندی يك كيلو
125,000 تومان
استیک راسته گوساله یک کیلو
140,000 تومان
زبان گوساله يك كيلو
90,000 تومان

ران گوسفندی پاک شده نیم کیلو
70,000 تومان
سردست گوسفندی پاک شده نیم کیلو
70,000 تومان
راسته گوسفندي پاک شده بدون استخوان نیم کیلو
110,000 تومان
دنده گوسفندی نیم کیلو
42,500 تومان
جگر گوسفندی نیم کیلو
70,000 تومان
مغز راسته گوسفندی نیم کیلو
110,000 تومان
گردن گوسفند نیم کیلو
60,000 تومان
کله پاچه پاک شده گوسفندی(یک دست کامل)
135,000 تومان
پاچه گوسفندی دانه ای
17,000 تومان
فیله گوسفندی نیم کیلو
115,000 تومان
سیراب شیردان پاک کرده گوسفندی يك دست
43,000 تومان
ماهیچه گوسفندی نیم کیلو
70,000 تومان
راسته (با ايستخوان)گوسفندی نیم کیلو
59,000 تومان