گوشت سون

اکنون تعطیل است


بلوار مدرس جنوبی نبش کوچه نیساریانفیله پاک شده گوساله نیم کیلو
150,000 تومان
راسته پاک شده گوساله نیم کیلو
135,000 تومان
مغز ران گوساله نیم کیلو
117,500 تومان
مغز ران ممتاز نیم کیلو
120,000 تومان
چرخ شده گوساله نیم کیلو
117,500 تومان
قلوه گاه گوساله (کبابی) نیم کیلو
80,000 تومان
استیک فیله گوساله نیم کیلو
160,000 تومان
قلم گوساله یک کیلو
30,000 تومان
مغز گوساله دانه ای
50,000 تومان
جگر گوساله نیم کیلو
در صورت موجودی
90,000 تومان
مخلوط چرخ کرده گوساله و گوسفندی یک کیلو
230,000 تومان
استیک راسته گوساله یک کیلو
255,000 تومان
زبان گوساله یک کیلو
بر حسب وزن میباشد. مابالتفاوت دریافت میگردد
170,000 تومان

ران گوسفندی پاک شده نیم کیلو
120,000 تومان
سردست گوسفندی پاک شده نیم کیلو
120,000 تومان
راسته گوسفندی پاک شده بدون استخوان نیم کیلو
165,000 تومان
دنده گوسفندی نیم کیلو
75,000 تومان
جگر گوسفندی نیم کیلو
در صورت موجودی
110,000 تومان
مغز راسته گوسفندی نیم کیلو
130,000 تومان
گردن گوسفند نیم کیلو
100,000 تومان
کله پاچه پاک شده گوسفندی (یک دست کامل)
180,000 تومان
پاچه گوسفندی دانه ای
30,000 تومان
فیله گوسفندی نیم کیلو
175,000 تومان
ماهیچه گوسفندی نیم کیلو
120,000 تومان
راسته (با استخوان) گوسفندی نیم کیلو
100,000 تومان
چرخ شده گوسفندی نیم کیلو
130,000 تومان