گوشت سون

بلوار مدرس جنوبی نبش کوچه نیساریانسیراب شیردان گوساله نیم کیلو
20,000 تومان
فیله پاک شده گوساله نیم کیلو
135,000 تومان
راسته پاک شده گوساله نیم کیلو
112,500 تومان
مغز ران گوساله نیم کیلو
100,000 تومان
مغز ران ممتاز نیم کیلو
85,000 تومان
چرخ شده گوساله نیم کیلو
100,000 تومان
قلوه گاه گوساله (کبابی) نیم کیلو
67,000 تومان
استیک فیله گوساله نیم کیلو
95,000 تومان
قلم گوساله یک کیلو
25,000 تومان
مغز گوساله دانه ای
35,000 تومان
جگر گوساله نیم کیلو
در صورت موجودي
82,500 تومان
ناموجود
سیراب شیردان گوساله نیم کیلو
20,000 تومان
مخلوط چرخ كرده گوساله و گوسفندی يك كيلو
200,000 تومان
استیک راسته گوساله یک کیلو
150,000 تومان
زبان گوساله يك كيلو
بر حسب وزن میباشد. مابالتفاوت دریافت میگردد
160,000 تومان

ران گوسفندی پاک شده نیم کیلو
100,000 تومان
سردست گوسفندی پاک شده نیم کیلو
100,000 تومان
راسته گوسفندي پاک شده بدون استخوان نیم کیلو
132,500 تومان
دنده گوسفندی نیم کیلو
72,500 تومان
جگر گوسفندی نیم کیلو
در صورت موجودي
105,000 تومان
مغز راسته گوسفندی نیم کیلو
130,000 تومان
گردن گوسفند نیم کیلو
92,500 تومان
کله پاچه پاک شده گوسفندی(یک دست کامل)
180,000 تومان
پاچه گوسفندی دانه ای
20,000 تومان
سیراب شیردان پاک کرده گوسفندی يك دست
در صورت موجودي
67,000 تومان
فیله گوسفندی نیم کیلو
170,000 تومان
ماهیچه گوسفندی نیم کیلو
100,000 تومان
راسته (با استخوان)گوسفندی نیم کیلو
90,000 تومان
چرخ شده گوسفندی نیم کیلو
112,500 تومان