خانه تشریفات پارس

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
کلیه غذاها با برنج ایرانی پخت میشود

قزوین، پونک، خیابان مصیب مرادی، روبروی مدرسه آینده سازانچلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
بابرنج کته ایرانی
13,500 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
بابرنج کته ایرانی
14,400 تومان
زرشک پلوبامرغ معمولی بابرنج کته ایرانی
13,500 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
بابرنج کته ایرانی
14,400 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
بابرنج کته ایرانی
13,500 تومان
چلوکباب شف با برنج کته ایرانی
16,200 تومان
قورمه سبزی/قیمه سیب زمینی بابرنج کته ایرانی
لطفادرتوضیحات درج شود قیمه یاقورمه سبزی
12,600 تومان
چلوجوجه تکه ماستی معمولی بابرنج کته ایرانی
14,400 تومان
جوجه کباب ترش معمولی بابرنج کته ایرانی
14,400 تومان
جوجه کباب مکزیکی معمولی بابرنج کته ایرانی
14,400 تومان
زرشک پلوبامرغ معمولی بابرنج کته ایرانی
13,500 تومان
چلوجوجه کباب با استخوان معمولی
16,200 تومان
حلیم سحر
11,700 تومان
خوراک کوکوسبزی
9,000 تومان
خوراک کوکوسیب زمینی
9,000 تومان

چلوماهی قزل آلا سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
25,200 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
18,900 تومان
چلو جوجه کباب ترش سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
20,700 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
19,350 تومان
چلو جوجه تکه ماستی سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
20,700 تومان
چلوجوجه مکزیکی سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
20,700 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
16,200 تومان
قورمه سبزی /قیمه سیب زمینی یابادمجان سرآشپز
لطفا در توضیحات درج کنید قیمه یا قرمه
14,400 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان سراشپز
20,700 تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص
بابرنج کته ایرانی
16,650 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص
بابرنج کته ایرانی
16,650 تومان
چلو جوجه تکه ماستی مخصوص
بابرنج کته ایرانی
16,650 تومان
چلو جوجه مکزیکی مخصوص
بابرنج کته ایرانی
16,650 تومان
چلو کباب نگین دار
بابرنج کته ایرانی
16,200 تومان

سالاد فصل
3,150 تومان
ماست موسیر
1,350 تومان
زیتون
2,700 تومان
خیار شور ویژه (ریز سرکه ای)
2,700 تومان
ماست موسیر رامک
1,350 تومان
ماست بورانی
2,700 تومان
ماست خیار
2,700 تومان
زیتون پرورده خانگی
3,600 تومان

آب معدنی کوچک
1,350 تومان
آب معدنی بزرگ
1,530 تومان
دوغ زالی خانواده
6,300 تومان
دوغ زالی کوچک
3,150 تومان
دوغ خشگوار خانواده
4,950 تومان
دوغ کوچک
1,350 تومان
نوشابه خانواده
4,050 تومان
دلستر خانواده ایستک
4,050 تومان
دلستر قوطی
2,250 تومان
دلستر شیشه ای پپسی
2,250 تومان
نوشابه قوطی کوکا
2,700 تومان
نوشابه کوچک شیشه ای
1,800 تومان
نوشابه پلاستیکی کوچک
1,800 تومان
دلستربیگ بیر
3,150 تومان
دوغ گازدار خشکوار کوچک
2,250 تومان
دلستر خانواده عالیس
4,500 تومان
نوشابه قوطی پپسی
2,700 تومان