خانه تشریفات پارس

قزوین، پونک، خیابان مصیب مرادی، روبروی مدرسه آینده سازانچلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
بابرنج کته ایرانی
14,000 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
بابرنج کته ایرانی
13,500 تومان
قورمه سبزی/قیمه سیب زمینی بابرنج کته ایرانی
لطفادرتوضیحات درج شود قیمه یاقورمه سبزی
13,000 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
17,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی معمولی
بابرنج کته ایرانی
14,000 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان معمولی
بابرنج کته ایرانی
13,500 تومان
چلوکباب شف با برنج کته ایرانی
18,000 تومان
قورمه سبزی/قیمه سیب زمینی بابرنج کته ایرانی
لطفادرتوضیحات درج شود قیمه یاقورمه سبزی
13,000 تومان
چلوجوجه تکه ماستی معمولی بابرنج کته ایرانی
14,500 تومان
جوجه کباب ترش معمولی بابرنج کته ایرانی
14,500 تومان
جوجه کباب مکزیکی معمولی بابرنج کته ایرانی
14,500 تومان
زرشک پلوبامرغ معمولی بابرنج کته ایرانی
13,500 تومان
قیمه نثارمعمولی بابرنج کته ایرانی
18,000 تومان
چلوجوجه کباب با استخوان معمولی
17,000 تومان

چلوماهی قزل آلا سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
26,000 تومان
چلو کباب کوبیده زعفرانی سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
18,000 تومان
چلو جوجه کباب ترش سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
21,000 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
20,000 تومان
چلو جوجه تکه ماستی سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
21,000 تومان
چلوجوجه مکزیکی سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
21,000 تومان
زرشک پلو بامرغ سرآشپز
بابرنج کته ایرانی
17,000 تومان
قیمه نثار سر آشپز
بابرنج کته ایرانی
22,000 تومان
قرمه سبزی /قیمه سیب زمینی یابادمجان سرآشپز
لطفا در توضیحات درج کنید قیمه یا قرمه
15,000 تومان
چلو جوجه کباب با استخوان سراشپز
22,000 تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص
بابرنج کته ایرانی
17,500 تومان
چلو جوجه کباب بی استخوان مخصوص
بابرنج کته ایرانی
17,500 تومان
چلو جوجه تکه ماستی مخصوص
بابرنج کته ایرانی
17,000 تومان
چلو جوجه مکزیکی مخصوص
بابرنج کته ایرانی
17,500 تومان
چلو کباب نگین دار
بابرنج کته ایرانی
15,000 تومان
چلو کباب برگ (فیله) مخصوص
بابرنج کته ایرانی
30,000 تومان
چلو کباب بختیاری (فیله) مخصوص
بابرنج کته ایرانی
25,000 تومان

سالاد فصل
3,500 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان
زیتون
3,000 تومان
میرزاقاسمی تک نفره
8,000 تومان
میرزا قاسمی دو پرسی
10,000 تومان
ترشی فلفل
2,000 تومان
خیار شور ویژه (ریز سرکه ای)
2,500 تومان
ترشی بندری
2,000 تومان
ماست موسیر رامک
1,500 تومان
ماست بورانی
3,000 تومان
ماست خیار
3,000 تومان

آب معدنی کوچک
1,500 تومان
آب معدنی بزرگ
1,700 تومان
دوغ زالی خانواده
7,000 تومان
دوغ زالی کوچک
3,500 تومان
دوغ خشگوار خانواده
5,500 تومان
دوغ کوچک
1,500 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دلستر خانواده ایستک
4,500 تومان
دلستر قوطی
2,500 تومان
نوشابه قوطی کوکا
3,000 تومان
نوشابه کوچک شیشه ای
2,000 تومان
نوشابه پلاستیکی کوچک
2,000 تومان
دلستربیگ بیر
3,500 تومان
دوغ گازدار خشکوار کوچک
2,500 تومان