پیتزا تنوری شف

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:00تا23:30

نوروزیان مابین حکمت 9 و 11سس دست ساز کچاپ
4,000 تومان
پیتزا آمریکایی مخصوص نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر+ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ کرده+زیتون+ذرت فلفل دلمه
105,000 تومان
89,000 تومان
بندری
37,000 تومان
قارچ و پنیر
15,000 تومان
پیتزا آمریکایی مخصوص نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر+ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ کرده+زیتون+ذرت فلفل دلمه
105,000 تومان
89,000 تومان
پیتزا آمریکایی مخصوص خانواده
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر+ژامبون گوشت و مرغ+گوشت چرخ کرده+زیتون+ذرت فلفل دلمه
169,000 تومان
پیتزا آمریکایی مخلوط نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر+کالباس مرغ+سوسیس+قارچ+ذرت فلفل دلمه
79,000 تومان
پیتزا آمریکایی مخلوط خانواده
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر+کالباس مرغ+سوسیس+قارچ+ذرت فلفل دلمه
144,000 تومان
پیتزا آمریکایی مرغ و قارچ نرمال
خمیر خانگی سس ناپولبتن پنیر ترکیبی مرغ+قارچ+زیتون+فلفل دلمه+ذرت
85,000 تومان
پیتزا آمریکایی مرغ و قارچ خانواده
خمیر خانگی سس ناپولی پنیر میکس مرغ+قارچ+زیتون+فلفل دلمه+ذرت
155,000 تومان
پیتزا آمریکایی گوشت و قارچ نرمال
خمیر خانگی سس ناپولی پنیر ترکیبی چرخ کرده+قارچ+زیتون+پنیر+سس ناپولی+پنیر ترکیبی
110,000 تومان
پیتزا آمریکایی گوشت و قارچ خانواده
گوشت چرخ کرده+قارچ+زیتون+پنیر+سس ناپولی+پنیر ترکیبی
175,000 تومان
پیتزا آمریکایی پپرونی نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+کالباس پپرونی+هالیپنو+گوجه گیلاسی
75,000 تومان
پیتزا آمریکایی پپرونی خانواده
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+کالباس پپرونی+هالیپنو+گوجه گیلاسی
130,000 تومان
پیتزا آمریکایی فیلادلفیا نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+ گوشت فیله اسلایس مرغ+سس قارچ+ فلفل دلمه
115,000 تومان
پیتزا آمریکایی فیلادلفیا خانواده
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+ گوشت فیله اسلایس سینه مرغ+سس قارچ+ فلفل دلمه
185,000 تومان
پیتزا آمریکایی بیف نرمال
گوشت تکه ای+خمیر خانگی+سس قارچ+پنیر ترکیبی+ زیتون+ فلفل دلمه
120,000 تومان
پیتزا آمریکایی بیف خانواده
گوشت تکه ای+خمیر خانگی+سس قارچ+پنیر ترکیبی+ زیتون+ فلفل دلمه
193,000 تومان
پیتزا آمریکایی سبزیجات نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+زیتون+هویج+قارچ+ذرت +کدو کبابی
70,000 تومان
پیتزا آمریکایی سبزیجات خانواده
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+زیتون+هویج+قارچ+ذرت +کدو کبابی
115,000 تومان
پیتزا آمریکایی دونر نرمال
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+دونر کباب+مرغ ورقه ای+قارچ+فلفل دلمه+ذرت
115,000 تومان
پیتزا آمریکایی دونر خانواده
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+دونر کباب+مرغ ورقه ای+قارچ+فلفل دلمه+ذرت
175,000 تومان
پک اقتصادی(پیتزا ویژه+سیب سرخ شده+نوشابه بطر
خمیر خانگی سس ناپولیتن پنیر پیتزا ژامبون میکس قارچ ذرت فلفل دلمه
140,000 تومان
پیتزا آمریکایی ویژه نرمال
خمیر آمریکایی سس ناپولیتن پنیر ترکیبی ژامبون میکس قارچ فلفل دلمه
90,000 تومان
پک دوتایی
پیتزا آمریکایی مخلوط نرمال وپیتزا ویژه نرمال
170,000 تومان

پیتزا سیر و استیک
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر میکس+قارچ+فیله اسلایسی+سس سیر
160,000 تومان
پیتزا چیکن
خمیر خانگی+سس باربیکیو+سینه مرغ تنوری+پنیر میکس+فلفل دلمه+زیتون
120,000 تومان
پیتزا پالرمو
خمیر خانگی+سس باربیکیو+پنیر میکس+پنیر ورقه ای+سینه مرغ رشته رشته+فلفل دلمه+قارچ
125,000 تومان
پیتزا ایتالیایی پپرونی
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+کالباس پپرونی+هالیپنو+زیتون+گوجه گیلاسی
119,000 تومان
پیتزا ایتالیایی سبزیجات
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر ترکیبی+زیتون+قارچ+ذرت +کدو کبابی
90,000 تومان
پیتزا مارگاریتا
خمیر خانگی+پنیر میکس+گوجه گیلاسی+سس
80,000 تومان
پیتزا شف
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر میکس+سینه مرغ+فیله استیک+زیتون+فلفل دلمه+قارچ
170,000 تومان
پیتزا ویکتوریا
خمیر خانگی+سس ناپولی+پنیر+ژامبون گوشت مرغ+فلفل دلمه+زیتون+قارچ
133,000 تومان

بندری
37,000 تومان
هات داگ
36,000 تومان
مرغ
44,000 تومان
همبرگر
36,000 تومان
همبرگر دستی
65,000 تومان
دوبل برگر
42,000 تومان
چیربرگر
40,000 تومان
ژامبون تنوری
49,000 تومان
فلافل
32,000 تومان
ژامبون سرد
35,000 تومان
هات داگ ویژه
47,000 تومان
ساندویچ ویژه رویال
47,000 تومان
رویال برگر
47,000 تومان
قارچ و پنیر
15,000 تومان

سیب زمینی سرخ کرده
43,000 تومان
سیب ویژه
53,000 تومان
سیب با پنیر
45,000 تومان
نان سیر
50,000 تومان
سس دست ساز مایونز
5,000 تومان
سس دست ساز کچاپ
4,000 تومان
سس تک نفره شرکتی مایونز
2,000 تومان

نوشابه بطری
10,000 تومان
نوشابه قوطی
14,000 تومان
نوشابه خانواده
21,800 تومان
دلستر شیشه ای
12,500 تومان
دلستر خانواده
17,000 تومان
لیموناد شیشه ای
13,000 تومان
دوغ لیوانی
8,000 تومان
سس تک نفره شرکتی کچاپ
2,000 تومان