سوپر گوشت علیجانی

خیابان فردوسی شمالی بالاتر از بیمارستان دهخداران و سردست گوسفندی بدون چربی یک کیلو
130,000 تومان
ران و سردست گوسفندی بدون چربی نیم کیلو
65,000 تومان
گوشت گوساله ران و سردست یک کیلو
91,000 تومان
گوشت گوساله ران و سردست نیم کیلو
45,500 تومان
زبان گوساله یک کیلو
90,000 تومان
زبان گوساله نیم کیلو
45,000 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلو
133,000 تومان
ماهیچه گوسفندی نیم کیلو
66,500 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
119,000 تومان
جگر گوسفندی نیم کیلو
59,500 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
97,000 تومان
ماهیچه گوساله نیم کیلو
48,500 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
124,000 تومان
گردن گوسفندی نیم کیلو
64,000 تومان
فیله گوسفندی یک کیلو
216,000 تومان
فیله گوسفندی نیم کیلو
108,000 تومان
راسته با استخوان گوسفندی یک کیلو
118,000 تومان
راسته با استخوان گوسفندی نیم کیلو
59,000 تومان
راسته بدون استخوان گوسفندی یک کیلو
141,000 تومان
راسته بدون استخوان گوسفندی نیم کیلو
70,500 تومان
راسته بدون استخوان و بدون چربی گوساله یک کیلو
118,000 تومان
راسته بدون استخوان و بدون چربی گوساله نیم کیلو
59,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی بدون چربی یک کیلو
110,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی بدون چربی نیم کیلو
55,000 تومان
دمبه گوسفندی نیم کیلو
15,000 تومان
پاچه گوسفندی دانه ای
13,000 تومان
دمبه گوسفندی یک کیلو
30,000 تومان
کله گوسفندی درشت
134,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی
یک کیلو
120,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی
نیم کیلو
60,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله
1کیلوگرم
95,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله
نیم کیلو
47,500 تومان
گوشت چرخ کرده کبابی
63,000 تومان