سوپر گوشت علیجانی

خیابان فردوسی شمالی بالاتر از بیمارستان دهخداگوشت چرخکرده گوسفندی
یک کیلو
250,000 تومان
ران و سردست گوسفندی بدون چربی یک کیلو
250,000 تومان
ران و سردست گوسفندی بدون چربی یک کیلو
250,000 تومان
گوشت گوساله ران و سردست یک کیلو
250,000 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلو
250,000 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
250,000 تومان
راسته بدون استخوان گوسفندی یک کیلو
270,000 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
220,000 تومان
دمبه گوسفندی یک کیلو
130,000 تومان
راسته بدون استخوان و بدون چربی گوساله یک کیلو
250,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی
یک کیلو
250,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله
1کیلوگرم
250,000 تومان