سوپر گوشت علیجانی

خیابان فردوسی شمالی بالاتر از بیمارستان دهخداماهیچه گوسفندی یک کیلو
150,000 تومان
ران و سردست گوسفندی بدون چربی یک کیلو
145,000 تومان
ماهیچه گوسفندی نیم کیلو
75,000 تومان
ران و سردست گوسفندی بدون چربی یک کیلو
145,000 تومان
ران و سردست گوسفندی بدون چربی نیم کیلو
72,500 تومان
گوشت گوساله ران و سردست یک کیلو
130,000 تومان
گوشت گوساله ران و سردست نیم کیلو
65,000 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلو
150,000 تومان
ماهیچه گوسفندی نیم کیلو
75,000 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
130,000 تومان
ماهیچه گوساله نیم کیلو
65,000 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
135,000 تومان
گردن گوسفندی نیم کیلو
67,500 تومان
راسته بدون استخوان گوسفندی یک کیلو
175,000 تومان
راسته بدون استخوان گوسفندی نیم کیلو
87,500 تومان
راسته بدون استخوان و بدون چربی گوساله یک کیلو
145,000 تومان
راسته بدون استخوان و بدون چربی گوساله نیم کیلو
72,500 تومان
قلوه گاه گوسفندی بدون چربی یک کیلو
125,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی بدون چربی نیم کیلو
62,500 تومان
دمبه گوسفندی نیم کیلو
30,000 تومان
دمبه گوسفندی یک کیلو
60,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی
یک کیلو
135,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی
نیم کیلو
67,500 تومان
گوشت چرخکرده گوساله
1کیلوگرم
128,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله
نیم کیلو
64,000 تومان