سوپر گوشت علیجانی

خیابان فردوسی شمالی بالاتر از بیمارستان دهخداگوشت چرخکرده گوساله
1کیلوگرم
95,000 تومان
ران و سردست گوسفندی بدون چربی یک کیلو
130,000 تومان
ران و سردست گوسفندی بدون چربی نیم کیلو
65,000 تومان
گوشت گوساله ران و سردست یک کیلو
91,000 تومان
گوشت گوساله ران و سردست نیم کیلو
45,500 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلو
140,000 تومان
ماهیچه گوسفندی نیم کیلو
66,500 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
97,000 تومان
ماهیچه گوساله نیم کیلو
48,500 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
130,000 تومان
گردن گوسفندی نیم کیلو
65,000 تومان
راسته بدون استخوان گوسفندی یک کیلو
145,000 تومان
راسته بدون استخوان گوسفندی نیم کیلو
72,500 تومان
راسته بدون استخوان و بدون چربی گوساله یک کیلو
118,000 تومان
راسته بدون استخوان و بدون چربی گوساله نیم کیلو
59,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی بدون چربی یک کیلو
110,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی بدون چربی نیم کیلو
55,000 تومان
دمبه گوسفندی نیم کیلو
20,000 تومان
دمبه گوسفندی یک کیلو
40,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی
یک کیلو
120,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی
نیم کیلو
60,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله
1کیلوگرم
95,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله
نیم کیلو
47,500 تومان