سوپر گوشت علیجانی

(4 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان فردوسی شمالی بالاتر از بیمارستان دهخداران و سردست گوسفندی بدون چربی یک کیلو
120,000 تومان
115,200 تومان
ران و سردست گوسفندی بدون چربی نیم کیلو
57,500 تومان
55,200 تومان
گوشت گوساله ران و سردست یک کیلو
90,000 تومان
86,400 تومان
گوشت گوساله ران و سردست نیم کیلو
45,000 تومان
43,200 تومان
زبان گوساله یک کیلو
75,000 تومان
72,000 تومان
زبان گوساله نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
110,000 تومان
105,600 تومان
جگر گوسفندی نیم کیلو
55,000 تومان
52,800 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
115,000 تومان
110,400 تومان
گردن گوسفندی نیم کیلو
57,500 تومان
55,200 تومان
فیله گوسفندی یک کیلو
200,000 تومان
192,000 تومان
فیله گوسفندی نیم کیلو
100,000 تومان
96,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی بدون چربی یک کیلو
105,000 تومان
100,800 تومان
قلوه گاه گوسفندی بدون چربی نیم کیلو
52,500 تومان
50,400 تومان
دمبه گوسفندی یک کیلو
45,000 تومان
43,200 تومان
دمبه گوسفندی نیم کیلو
22,500 تومان
21,600 تومان
کله گوسفندی درشت
128,000 تومان
122,880 تومان