سوپر گوشت علیجانی

اکنون تعطیل است


خیابان فردوسی شمالی بالاتر از بیمارستان دهخداران و سردست گوسفندی بدون چربی یک کیلو
180,000 تومان
گوشت گوساله ران و سردست یک کیلو
180,000 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلو
180,000 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
180,000 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
168,000 تومان
راسته بدون استخوان گوسفندی یک کیلو
250,000 تومان
راسته بدون استخوان و بدون چربی گوساله یک کیلو
195,000 تومان
دمبه گوسفندی یک کیلو
90,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی
یک کیلو
180,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله
1کیلوگرم
180,000 تومان