شیردست - شعبه بلوار

بلوار مدرس،بالاتر از سه راه عدلنان چایی کره ای مخصوص
یک کیلوگرم
19,000 تومان
نان نازک پسته ای
24,000 تومان
نان چایی سوپرمارکتی بزرگ
14,000 تومان
نان نازک پسته ای
24,000 تومان
مخلوط چوبی کادویی بزرگ
موجود نيست
48,000 تومان
مخلوط چوبی کادویی کوچک
موجود نيست
38,000 تومان
مخلوط میرعماد بزرگ
48,000 تومان
مخلوط میرعماد کوچک
31,000 تومان
نان چایی کریستال گرد بزرگ
24,000 تومان
نان چایی کریستال گرد کوچک
17,000 تومان
کسمه کنجدی کادویی
9,000 تومان
نخودی کریستال باریک
14,000 تومان
نخودی کریستال بزرگ
19,000 تومان
برنجی کریستال بزرگ
29,000 تومان
چرخی کریستال
19,000 تومان
چرخی و نان چایی باریک
10,000 تومان
چرخی و نان چایی بزرگ
19,000 تومان
مخلوط کریستال کوچک
17,000 تومان
مخلوط کریستال بزرگ
موجود نيست
33,000 تومان
قندی کریستال
12,500 تومان
نخودی جعبه ای،یک کیلوگرم
21,000 تومان
قندی جعبه ای،یک کیلو گرم
19,000 تومان
پادرازی جعبه ای،یک کیلوگرم
19,000 تومان
چرخی جعبه ای،یک کیلوگرم
21,000 تومان
برنجی جعبه ای کیلویی
33,000 تومان
نان چایی کره ای مخصوص
یک کیلوگرم
19,000 تومان
پادرازی کریستال پهن
14,000 تومان
شیرینی اسکار 4 مغز
موجودنيست
30,000 تومان
شیرینی دادلی
موجودنيست
25,000 تومان
کوکیز گردویی
موجودنيست
18,500 تومان
شیرینی پفکی گردویی
موجودنيست
20,000 تومان
شیرینی بروژنی
20,000 تومان
نان چایی کریستال بزرگ
15,000 تومان
مخلوط کریستالی بزرگ
30,000 تومان

باقلوا پیچ ممتاز 1/3 گرم
97,500 تومان
باقلوا پیچ مخصوص بزرگ 1/200 گرم
75,000 تومان
باقلوا صادراتی
180,000 تومان
باقلوا ممتاز گرد چوبی کادویی
موجودنيست
130,000 تومان
باقلوا ممتاز مربع چوبی کادویی
موجودنيست
150,000 تومان
باقلوا لوز ویژه کیلویی
120,000 تومان
باقلوا عربی بزرگ
38,000 تومان
باقلوا عربی متوسط
28,000 تومان
باقلوا عربی کوچک
23,000 تومان
باقلوا لوز ویژه کوچک 650 گرمی
65,000 تومان
باقلوا پیچ ممتاز 700 گرم
58,000 تومان
باقلوا پیچ مخصوص کوچک 750 گرم
48,000 تومان

سوهان کنجدی
10,000 تومان
سوهان ۶مغز
42,500 تومان