بورس برنج امینی

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
08:30تا21:30

سپه نرسیده به گلزار پنجمطارم هاشمی یک کیلو
64,000 تومان
عنبر بو شمال یک کیلو
66,000 تومان
هاشمی یک کیلو
105,000 تومان
هاشمی یک کیلو
105,000 تومان
علی کاظمی یک کیلو
105,000 تومان
دودی هیزمی یک کیلو
90,000 تومان
دم سیاه یک کیلو
115,000 تومان
عنبر بو شمال یک کیلو
66,000 تومان
طارم هاشمی یک کیلو
64,000 تومان
خوشپخت یک کیلو
35,000 تومان
لاشه یک کیلوعطری فوق العاده
40,000 تومان
سر لاشه هاشمی یک کیلو
50,000 تومان
سر لاشه عطری یک کیلو
60,000 تومان
هندی آوازه یک کیلو
38,000 تومان
هندی محسن یک کیلو
38,000 تومان
پاکستانی نفیس یک کیلو
45,000 تومان
پاکستانی هایلی یک کیلو
45,000 تومان
پاکستانی 386 یک کیلو
28,000 تومان
روغن لادن طلایی۵کیلویی
345,000 تومان
روغن لادن طلایی۵کیلویی
345,000 تومان
روغن لادن طلایی۵کیلویی
345,000 تومان

چای ایرانی (قلم) یک کیلو
70,000 تومان
قند جزیاری یک کیلو
30,000 تومان
شکر بسته بندی یک کیلو
26,500 تومان
نخود یک کیلو
49,000 تومان
لوبیا کشاورزی یک کیلو
54,000 تومان
لوبیا سفید یک کیلو
45,000 تومان
لپه ریز آذرشهر یک کیلو
52,000 تومان
ماش اعلا یک کیلو
42,000 تومان
لوبیا چشم بلبلی یک کیلو
48,000 تومان
عدس خارجی یک کیلو
57,000 تومان
عدس ریز یک کیلو
57,000 تومان
بلغور خام (طبیعی) یک کیلو
23,000 تومان
بلغور پخته (یارمه) یک کیلو
23,000 تومان
جو پرک یک کیلو
23,000 تومان
جو پوست کنده یک کیلو
23,000 تومان
دال عدس یک کیلو
42,000 تومان
اسپند یک کیلو
42,000 تومان
سویا فله یک کیلو
33,000 تومان
ذرت پفیلایی یک کیلو
40,000 تومان
لوبیا چیتی یک کیلو
68,000 تومان
لوبیا قرمز یک کیلو
49,000 تومان
روغن لادن طلایی۵کیلویی
345,000 تومان