سالمون

قزوین،خیابان شهید بابایی بعد از بازارچه مبل داخل کوچه 12 (طوس)زرشک پلو با مرغ معمولی
350 گرم ران مرغ ، برنج درجه یک هندی
15,000 تومان
خوراک کوبیده سیخی
6,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
200 گرم جوجه ، برنج صدری ایرانی
16,000 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
170 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
16,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی
150 گرم جوجه ، برنج درجه یک هندی
13,000 تومان
چلو کباب کوبیده معمولی
150 گرم کوبیده، برنج درجه یک هندی
13,000 تومان
چلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
200 گرم جوجه ، برنج صدری ایرانی
16,000 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
170 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
16,000 تومان
زرشک پلو با مرغ معمولی
350 گرم ران مرغ ، برنج درجه یک هندی
15,000 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
400 گرم ران مرغ ، برنج صدری ایرانی
17,000 تومان
قیمه نثار معمولی
با برنج خارجی
17,000 تومان
قیمه نثار ویژه
100 گرم خورشت با گوشت گرم ، برنج ایرانی
22,000 تومان
چلو قیمه سیب زمینی معمولی
13,000 تومان
چلو قورمه سبزی ویژه
15,000 تومان
چلو قورمه سبزی معمولی
13,000 تومان
میکس معمولی
18,000 تومان
میکس ویژه
21,000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص
250 گرم جوجه ، برنج صدری ایرانی
20,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص سالمون
225 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
21,000 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
450 گرم مرغ ، برنج صدری ایرانی
18,000 تومان
قیمه نثار مخصوص
120 گرم خورشت با گوشت گرم ، برنج صدری ایرانی
30,000 تومان
چلو کباب شفت مخصوص
275 گرم ، برنج صدری ایرانی
22,000 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
سیخی 120 گرم ، برنج صدری ایرانی
21,000 تومان
چلو کباب برگ فیله مخصوص
200 گرم راسته گوساله ، برنج صدری ایرانی
44,000 تومان
چلو کباب سلطانی مخصوص با فیله
200 گرم برگ راسته گوساله ، 100 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
50,000 تومان
چلو کباب بختیاری
38,000 تومان
چلو خورشت قیمه مخصوص
20,000 تومان
چلو خورشت قورمه مخصوص
20,000 تومان
میکس مخصوص
25,000 تومان

خوراک جوجه معمولی
10,000 تومان
خوراک جوجه ویژه
12,000 تومان
خوراک جوجه مخصوص
15,000 تومان
خوراک کوبیده سیخی
6,000 تومان
خوراک مرغ ویژه
12,000 تومان
خورشت قورمه بدون برنج
11,000 تومان
خوراک شف
16,000 تومان
خوراک برگ فیله
40,000 تومان
خوراک بختیاری
33,000 تومان
خوراک نگینی
8,000 تومان

ماست موسیر
1,500 تومان
زیتون پرورده
2,500 تومان
سالاد
2,500 تومان

دوغ لیوانی
1,500 تومان
دوغ خانواده
5,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
نوشابه قوطی
2,500 تومان
نوشابه کوچک
1,700 تومان
آب معدنی کوچک
1,000 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان