سالمون

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

قزوین،خیابان شهید بابایی بعد از بازارچه مبل داخل کوچه 12 (طوس)چلو جوجه کباب زعفرانی ویژه
200 گرم جوجه ، برنج صدری ایرانی
16,150 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
250 گرم جوجه ، برنج صدری ایرانی
19,950 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
170 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
16,150 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص سالمون
225 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
20,900 تومان
زرشک پلو با مرغ ویژه
400 گرم ران مرغ ، برنج صدری ایرانی
16,150 تومان
زرشک پلو با مرغ مخصوص
450 گرم مرغ ، برنج صدری ایرانی
18,050 تومان
قیمه نثار ویژه
100 گرم خورشت با گوشت گرم ، برنج ایرانی
20,900 تومان
قیمه نثار مخصوص
120 گرم خورشت با گوشت گرم ، برنج صدری ایرانی
28,500 تومان
میکس ویژه
19,950 تومان
میکس مخصوص
23,750 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
سیخی 120 گرم ، برنج صدری ایرانی
19,950 تومان
چلو کباب شفت مخصوص
275 گرم ، برنج صدری ایرانی
20,900 تومان
چلو کباب برگ فیله مخصوص
200 گرم راسته گوساله ، برنج صدری ایرانی
41,800 تومان
چلو کباب سلطانی مخصوص با فیله
200 گرم برگ راسته گوساله ، 100 گرم کوبیده ، برنج صدری ایرانی
47,500 تومان
چلو کباب بختیاری
36,100 تومان

خوراک جوجه ویژه
11,400 تومان
خوراک جوجه مخصوص
14,250 تومان
خوراک کوبیده سیخی
5,700 تومان
خوراک شف
15,200 تومان
خوراک برگ فیله
38,000 تومان
خوراک بختیاری
31,350 تومان
خوراک نگینی
7,600 تومان

ماست موسیر
1,425 تومان
زیتون پرورده
2,375 تومان
سالاد
2,375 تومان

دوغ لیوانی
1,425 تومان
دوغ خانواده
4,750 تومان
نوشابه خانواده
4,275 تومان
نوشابه قوطی
2,375 تومان
نوشابه کوچک
1,615 تومان
آب معدنی کوچک
950 تومان
دلستر خانواده
4,275 تومان
دلستر قوطی
2,850 تومان