آلایش گوشتی

( خرید بالای 200,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
تمامی محصولات کشتار روز و تازه میباشند. خرید بالای 200 هزار تومان ارسال رایگان دارد فقط برای داخل قزوین و خارج از قزوین شامل این تخفیف نمی باشند.

بازار علافها رو به روی راسته تنکابن کله و پاچه جگری افتخارجوکله کدو (بدون مغز و زبان)
20,000 تومان
سیراب و شیردان گاوی پاک شده،یک کیلو
سیراب و شیردان گاوی پاک شده کاملا اماده پخت
29,000 تومان
جگر سفید گوسفندی یک عدد
15,000 تومان
سیراب شیردان گوسفند پاک شده آماده پخت
35,000 تومان
دنبالچه گوساله تازه ،یک کیلو
آبگوشتی
50,000 تومان
سیراب و شیردان گاوی پاک شده،یک کیلو
سیراب و شیردان گاوی پاک شده کاملا اماده پخت
29,000 تومان
مغز گوسفندی تازه ،سه عدد
تحول ۲۴ ساعت بعد از سفارش
60,000 تومان
پاچه تازه گوسفندی،4 عدد
50,000 تومان
جگر سیاه دل و قلوه گوساله تازه،یک کیلو
75,000 تومان
جگر سیاه دل و قلوه گوسفندی تازه ،یک کیلو
138,000 تومان
دل گوسفندی تازه ،یک کیلو
138,000 تومان
قلوه گوسفندی تازه ،یک کیلو
138,000 تومان
دل گوساله تازه ،یک کیلو
70,000 تومان
قلوه گوساله تازه ،یک کیلو
68,000 تومان
پاچه گوساله تازه ،یک عدد
آماده پخت
35,000 تومان
دنبالچه تازه گوسفندی،یک کیلو
آبگوشتی
60,000 تومان
دنبالچه گوساله تازه ،یک کیلو
آبگوشتی
50,000 تومان
زبان تازه گوساله فیله،دو کیلويي
160,000 تومان
مغز گوساله تازه ،یک عدد
28,000 تومان
قلم گوساله تازه ، یک کیلویی
11,000 تومان
سیراب شیردان گوسفند پاک شده آماده پخت
35,000 تومان
گوشت وسط گوساله ، یک کیلویی
مناسب برای گوشت چرخ کرده
30,000 تومان
دل و قلوه و جگر گوساله نیم کیلویی
40,000 تومان
دل و قلوه و جگر گوسفندی نیم کیلویی
65,000 تومان
مغز گوسفندی 2عددی
40,000 تومان
زبان تازه گوسفندی،سه عدد
90,000 تومان
گوشت کله گوساله یک کیلويي
28,000 تومان
دنبه گوسفندی یک کیلویی
30,000 تومان
جگر سفید گوسفندی یک عدد
15,000 تومان
جگر سفید گوساله یک کیلو
16,000 تومان
کله کدو (بدون مغز و زبان)
20,000 تومان
نیم دست با مغز
کله کامل بدون زبان با دو پاچه و مغز
90,000 تومان
نیم دست با زبان
کله کامل بدون مغز با دو پاچه و زبان
100,000 تومان
كله و پاچه
120,000 تومان