آلایش گوشتی

بازار میوه فروش ها رو به روی راسته تنکابنجگر گوساله،یک کیلو
90,000 تومان
کله پاچه متوسط
100,000 تومان
کله پاچه درشت
110,000 تومان
سیراب گوسفندی،یک عدد
25,000 تومان
شیردان گوسفندی،یک عدد
10,000 تومان
سیراب گاوی،یک کیلو
25,000 تومان
شیردان گاوی،یک کیلو
25,000 تومان
سفید گاوی،یک کیلو
20,000 تومان
سفید گوسفندی،یک عدد
15,000 تومان
مغز گوسفندی،یک عدد
15,000 تومان
زبان گوسفندی،یک عدد
20,000 تومان
ناموجود
پاچه گوسفندی،یک عدد
12,000 تومان
گوشت کله،یک کیلو
40,000 تومان
گوشت نزار،یک کیلو
40,000 تومان
گوشت کله چرخ کرده،یک کیلو
45,000 تومان
جگر سیاه دل و قلوه گوساله،یک کیلو
85,000 تومان
جگر سیاه دل و قلوه گوسفندی،یک کیلو
120,000 تومان
دل گوسفندی،یک کیلو
100,000 تومان
قلوه گوسفندی،یک کیلو
110,000 تومان
دل گوساله،یک کیلو
70,000 تومان
قلوه گوساله،یک کیلو
85,000 تومان
جگر گوساله،یک کیلو
90,000 تومان
قلم گوساله،یک کیلو
10,000 تومان
پاچه گوساله ریز،یک عدد
25,000 تومان
پاچه گوساله متوسط،یک عدد
30,000 تومان
پاچه گوساله درشت،یک عدد
35,000 تومان
شحم گاوی،یک کیلو
12,000 تومان
پی گاوی،یک کیلو
11,500 تومان
دنبالچه گوسفندی،یک کیلو
60,000 تومان
دنبالچه گوساله،یک کیلو
55,000 تومان
دنبه گوسفندی،یک کیلو
45,000 تومان
زبان گوساله فیله،یک کیلو
70,000 تومان
زبان گوساله سوپر فیله،یک کیلو
90,000 تومان
مغز گوساله،یک کیلو
25,000 تومان
گوشت شاه گردن
65,000 تومان