انتخاب شعبه:


پیتزا پله - شعبه فردوسی شمالی
باز است

برای رفاه حال مسافران ومعذوران شرعی پذیرایی درداخل سالن هر دو شعبه فردوسی وراژیا امکان پذیر میباشد.


پیتزا پله - شعبه میدان جانبازان
باز است

برای رفاه حال مسافران و معذوران شرعی پذیرایی در داخل سالن هر دو شعبه راژیا و فردوسی امکان پذیر میباشد