ملچ مولوچ

خ دانشگاه روبه روی پارک الغدیر بین کوچه 48و50لواشک رولی زرشک
10,000 تومان
ترشک آلو ترش
250گرم
10,000 تومان
ترشک برگه قرمز
250گرم
10,000 تومان
ترشک قیسی
250گرم
10,000 تومان
ترشک آلوچه جنگلی
250گرم
10,000 تومان
ترشک انار
250گرم
10,000 تومان
ترشک آلبالو
250گرم
10,000 تومان
ترشک قیسی زرد
250گرم
10,000 تومان
ترشک زغال اخته
250گرم
10,000 تومان
ترشک آلو قطره طلا
250گرم
10,000 تومان
ترشک زرشک
250گرم
10,000 تومان
کیک
600 گرمی
35,000 تومان
کیک
1100 گرمی
65,000 تومان
باقلوا لواشکی
0/5 کیلو
20,000 تومان
باقلوا لواشکی
1 کیلو
40,000 تومان
لواشک رولتی پک
900 گرمی
38,000 تومان
میوه یخی تمشک آلبالو لیوانی
10,000 تومان

دسر بقچه ای ملس
دانه ای
10,000 تومان
دسر شکوفه ملس
دانه ای
10,000 تومان
دسر لاله ملس
دانه ای
10,000 تومان
دسر سمبوسه ای ترش
دانه ای
10,000 تومان
دسر شکم پر ترش
10,000 تومان
دسر لقمه ای ترش
10,000 تومان
باکس گل کوچک
60,000 تومان
باکس گل متوسط
70,000 تومان
باکس گل بزرگ
80,000 تومان
دسر ترش لیوانی
دانه ای
7,000 تومان
اسکمو دانه ای
7,000 تومان
میوه یخی زغال اخته تازه لیوانی
220 گرمی
13,000 تومان
میوه یخی زردآلو لیوانی
10,000 تومان
میوه یخی تمشک و لواشک لیوانی
10,000 تومان
میوه یخی لواشک گل پری لیوانی
10,000 تومان
میوه یخی تمشک لیوانی
10,000 تومان
میوه یخی زرشک آلبالو لیوانی
10,000 تومان
میوه یخی لواشک لیوانی
10,000 تومان
میوه یخی آلبالو لیوانی
10,000 تومان
میوه یخی آلو ترش لیوانی
10,000 تومان
میوه یخی آلوچه لیوانی
10,000 تومان
میوه یخی زرشک و انار لیوانی
10,000 تومان
میوه یخی ترکیبی ترش لیوانی
10,000 تومان
میوه یخی ترکیبی ملس لیوانی
10,000 تومان