ملچ مولوچ

خ دانشگاه روبه روی پارک الغدیر بین کوچه 48و50اسکمو ملچ‌مولوچ
12,000 تومان
لقمه
17,000 تومان
ترشک قیسی قرمز
430 گرم
35,000 تومان
شکوفه
17,000 تومان
ترشک قیسی زرد
430 گرم
35,000 تومان
بقچه
20,000 تومان
شکوفه
17,000 تومان
لاله
17,000 تومان
سمبوسه
17,000 تومان
شکم پر
20,000 تومان
لقمه
17,000 تومان
دسر لیوانی
15,000 تومان
باقلوا لواشکی
یک کیلویی
70,000 تومان
سس ملچ مولوچ
6,000 تومان

کیک ترش کوچک
60,000 تومان
کیک ترش بزرگ
90,000 تومان

زغال اخته
15,000 تومان
تمشک
15,000 تومان
تمشک و آلبالو
15,000 تومان
تمشک و لواشک
15,000 تومان
زرشک و آلبالو
15,000 تومان
زرشک و انار
15,000 تومان
آلبالو تازه
20,000 تومان
آلبالو و اخته زغال
15,000 تومان
لواشک
15,000 تومان
لواشک گلپری
15,000 تومان
زردآلو
20,000 تومان
آلو ترش
15,000 تومان
آلوچه و لواشک
15,000 تومان
ترکیبی ترش
15,000 تومان
ترکیبی ملس
15,000 تومان

ترشک آلو ترش
430 گرم
35,000 تومان
ترشک قیسی قرمز
430 گرم
35,000 تومان
ترشک آلوچه جنگلی
430 گرم
35,000 تومان
ترشک انار
430 گرم
35,000 تومان
ترشک آلبالو
430 گرم
35,000 تومان
ترشک قیسی زرد
430 گرم
35,000 تومان
ترشک زغال اخته
430 گرم
35,000 تومان
ترشک آلو قطره طلا
430 گرم
35,000 تومان
ترشک زرشک
430 گرم
35,000 تومان
ترشک ترکیبی ترش
430 گرم
35,000 تومان
ترشک ترکیبی ملس
430 گرم
35,000 تومان

لواشک زرشک
15,000 تومان
لواشک آلبالو
15,000 تومان
لواشک زردآلو
15,000 تومان
لواشک آلو ترش
15,000 تومان
لواشک سیب و آلو
15,000 تومان
لواشک سیب و انبه
15,000 تومان
لواشک انار دانه دار
15,000 تومان
لواشک هلو
15,000 تومان
لواشک زغال اخته
15,000 تومان
لواشک سیب و پرتقال
15,000 تومان
لواشک انار ترش
15,000 تومان
لواشک سیب و آلبالو
15,000 تومان
لواشک سیب و انار
15,000 تومان
لواشک سیب و زردآلو
15,000 تومان
لواشک کیوی
15,000 تومان

باکس گل کوچک
120,000 تومان
باکس گل متوسط
140,000 تومان
باکس گل بزرگ
160,000 تومان

اسکمو ملچ‌مولوچ
12,000 تومان