پامیر

بلوارمدرس-سه راه عدل-نبش کوچه فرض مهدیفیله مرغ 900گرم
34,400 تومان
فیله سوخاری 800گرم
33,860 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
29,710 تومان
پاچین 800گرم
24,380 تومان
ران بی پوست 1600گرم
40,100 تومان
بال 700 گرم
16,600 تومان
ران بی پوست 1600گرم
40,100 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
43,345 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
36,820 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
29,710 تومان
شنیسل سینه بی آرد 900گرم
29,700 تومان
فیله مرغ 900گرم
34,400 تومان
ساق ران 900گرم
26,670 تومان
ساق ران 1600گرم
47,000 تومان
مغز ران 900گرم
25,300 تومان
مغز ران 1600گرم
44,600 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
18,400 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
35,200 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
33,900 تومان
شنیسل سینه 800گرم
28,450 تومان
شنیسل ران 800گرم
28,450 تومان
پاچین 800گرم
24,380 تومان
فیله سوخاری 800گرم
33,860 تومان
هات وینگز 700گرمی
27,300 تومان
مرغ ترش 800گرم
41,560 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
41,100 تومان
جوجه فرانسوی 800 گرم
41,100 تومان
جوجه سیروسبزیجات 800 گرم
41,100 تومان
جوجه میکس 800 گرم
41,100 تومان
بازو ساده 700 گرمی
16,600 تومان
جوجه با استخوان زعفرانی 800 گرمی
26,410 تومان