پامیر

بلوارمدرس-سه راه عدل-نبش کوچه فرض مهدیبال 700 گرم
15,900 تومان
ران بی پوست 1600گرم
36,118 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
39,854 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
32,693 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
32,226 تومان
شنیسل سینه بی آرد 800گرم
30,825 تومان
فیله مرغ 800گرم
35,028 تومان
ساق ران 800گرم
23,258 تومان
ساق ران 1600گرم
40,985 تومان
مغز ران 800گرم
23,258 تومان
مغز ران 1600گرم
40,985 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
15,900 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
32,381 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 700گرم
31,136 تومان
جوجه با استخوان زعفرانی 700گرم
24,286 تومان
شنیسل سینه 700گرم
26,154 تومان
شنیسل ران 700گرم
26,124 تومان
پاچین 800گرم
22,418 تومان
فیله سوخاری 700گرم
31,136 تومان
هات وینگز 700گرمی
25,064 تومان
مرغ ترش 700گرم
38,509 تومان
جوجه مکزیکی 700 گرم
38,054 تومان
جوجه فرانسوی 700 گرم
38,054 تومان
جوجه سیر و سبزی 700 گرم
38,054 تومان