پامیر - شعبه بلوار مدرس

بلوارمدرس-سه راه عدل-نبش کوچه فرض مهدیشنیسل سینه بی آرد 800گرم
53,000 تومان
بال و بازو زعفرانی 600گرم
28,500 تومان
فیله مرغ 800گرم
61,430 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
49,230 تومان
سینه مرغ بی پوست1500گرم
81,545 تومان
ران بی پوست 1500گرم
64,000 تومان
سینه مرغ بی پوست1500گرم
81,545 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
73,900 تومان
شنیسل سینه بی آرد 800گرم
53,000 تومان
فیله مرغ 800گرم
61,430 تومان
ساق ران 800گرم
47,560 تومان
ساق ران 1500گرم
88,840 تومان
مغز ران 800گرم
45,100 تومان
مغز ران 1500گرم
71,620 تومان
بال و بازو زعفرانی 600گرم
28,500 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
49,230 تومان
شنیسل سینه 800گرم
42,810 تومان
شنیسل ران 800گرم
42,810 تومان
فیله سوخاری 800گرم
49,230 تومان
مرغ ترش 800گرم
58,500 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
58,030 تومان
جوجه کره ای
50,400 تومان