پامیر - شعبه بلوار مدرس

بلوارمدرس-سه راه عدل-نبش کوچه فرض مهدیفیله مرغ 900گرم
30,404 تومان
ساق ران 900گرم
24,519 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
39,854 تومان
شنیسل سینه بی آرد 900گرم
27,322 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
32,381 تومان
بال 700 گرم
13,700 تومان
ران بی پوست 1600گرم
36,865 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
39,854 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
33,860 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
27,322 تومان
شنیسل سینه بی آرد 900گرم
27,322 تومان
فیله مرغ 900گرم
30,404 تومان
ساق ران 900گرم
24,519 تومان
ساق ران 1600گرم
43,227 تومان
مغز ران 900گرم
23,258 تومان
مغز ران 1600گرم
40,985 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
15,600 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
32,381 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
31,136 تومان
شنیسل سینه 800گرم
26,154 تومان
شنیسل ران 800گرم
26,154 تومان
فیله سوخاری 800گرم
31,136 تومان
هات وینگز 700گرمی
25,064 تومان
مرغ ترش 800گرم
38,509 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
38,054 تومان
جوجه سیروسبزیجات 800 گرم
38,054 تومان
بازو ساده 700 گرمی
13,700 تومان