پامیر

بلوارمدرس-سه راه عدل-نبش کوچه فرض مهدیشنیسل سینه بی آرد 800گرم
23,410 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
28,636 تومان
مغز ران 900گرم
17,590 تومان
فیله مرغ 800گرم
24,600 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
22,909 تومان
بال 700 گرم
12,400 تومان
ران بی پوست 1600گرم
26,727 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
28,636 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
23,267 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
22,551 تومان
شنیسل سینه بی آرد 800گرم
23,410 تومان
فیله مرغ 800گرم
24,600 تومان
ساق ران 900گرم
17,500 تومان
ساق ران 1600گرم
29,609 تومان
مغز ران 900گرم
17,590 تومان
مغز ران 1600گرم
29,609 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
13,000 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
22,909 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 700گرم
21,118 تومان
شنیسل سینه 700گرم
20,045 تومان
شنیسل ران 700گرم
20,045 تومان
پاچین 800گرم
17,181 تومان
فیله سوخاری 700گرم
22,954 تومان
هات وینگز 700گرمی
16,704 تومان
مرغ ترش 700گرم
28,427 تومان
جوجه مکزیکی 700 گرم
28,954 تومان
جوجه فرانسوی 700 گرم
28,954 تومان
جوجه سیر و سبزی 700 گرم
28,954 تومان
جوجه میکس 800 گرم
28,954 تومان