پامیر - شعبه بلوار مدرس

بلوارمدرس-سه راه عدل-نبش کوچه فرض مهدیفیله مرغ 800گرم
41,600 تومان
بال و بازو زعفرانی 600گرم
23,100 تومان
شنیسل سینه بی آرد 800گرم
37,400 تومان
ساق ران 1500گرم
62,600 تومان
مغز ران 1500گرم
59,360 تومان
ران بی پوست 1500گرم
53,200 تومان
سینه مرغ بی پوست1500گرم
57,540 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
52,150 تومان
شنیسل سینه بی آرد 800گرم
37,400 تومان
فیله مرغ 800گرم
41,600 تومان
ساق ران 800گرم
33,560 تومان
ساق ران 1500گرم
62,600 تومان
مغز ران 800گرم
31,840 تومان
مغز ران 1500گرم
59,360 تومان
بال و بازو زعفرانی 600گرم
23,100 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
41,960 تومان
شنیسل سینه 800گرم
35,240 تومان
شنیسل ران 800گرم
35,240 تومان
فیله سوخاری 800گرم
41,960 تومان
مرغ ترش 800گرم
50,170 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
49,770 تومان
جوجه سیروسبزیجات 800 گرم
49,780 تومان
جوجه چوراسکو
49,780 تومان
جوجه باربیکیو
44,340 تومان
جوجه کره ای
44,340 تومان