پروتئین امیر - پامیر

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
12:00تا20:30

بلوارمدرس-سه راه عدل-نبش کوچه فرض مهدیفیله مرغ 800گرم
101,600 تومان
مغز ران 800گرم
69,600 تومان
ساق ران 1500گرم
144,000 تومان
بال و بازو زعفرانی 1کیلوگرم
71,900 تومان
استیک سینه 1 کیلوگرم
129,000 تومان
ران بی پوست 1500گرم
123,000 تومان
سینه مرغ بی پوست1500گرم
145,500 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 1 کیلوگرم
129,000 تومان
شنیسل سینه بی آرد 800گرم
92,800 تومان
فیله مرغ 800گرم
101,600 تومان
ساق ران 800گرم
76,800 تومان
ساق ران 1500گرم
144,000 تومان
مغز ران 800گرم
69,600 تومان
مغز ران 1500گرم
130,500 تومان
بال و بازو زعفرانی 1کیلوگرم
71,900 تومان
فیله زعفرانی 1کیلوگرم
134,900 تومان
شنیسل سینه ا کیلوگرم
129,000 تومان
شنیسل ران 1 کیلوگرم
129,000 تومان
پاچین 1 کیلوگرم
74,000 تومان
فیله سوخاری 1 کیلوگرم
134,900 تومان
هات وینگز 1کیلوگرم
71,900 تومان
مرغ ترش 1 کیلوگرم
134,900 تومان
جوجه سبزیجات ایتالیایی 1کیلوگرم
129,000 تومان
جوجه سیروکره برزیلی 1 کیلوگرم
129,000 تومان
همبرگر تازه امیر 700 گرم
260,000 تومان
جوجه ماستی 1 کیلوگرم
129,000 تومان
جوجه آرژانتینی 1 کیلوگرم
129,000 تومان
جوجه کره ای 1 کیلوگرم
129,000 تومان
استیک سینه 1 کیلوگرم
129,000 تومان
قزل آلا آرژانتینی 1 کیلوگرم
178,000 تومان