پامیر - شعبه بلوار مدرس

اکنون تعطیل است


بلوارمدرس-سه راه عدل-نبش کوچه فرض مهدیسینه مرغ بی پوست1500گرم
82,650 تومان
ران بی پوست 1500گرم
68,050 تومان
ران بی پوست 1500گرم
68,050 تومان
سینه مرغ بی پوست1500گرم
82,650 تومان
شنیسل سینه بی آرد 800گرم
50,500 تومان
فیله مرغ 800گرم
57,300 تومان
ساق ران 800گرم
43,600 تومان
ساق ران 1500گرم
81,750 تومان
مغز ران 800گرم
39,000 تومان
مغز ران 1500گرم
73,250 تومان