پامیر - شعبه بلوار مدرس

بلوارمدرس-سه راه عدل-نبش کوچه فرض مهدیران بی پوست 1600گرم
34,174 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
30,018 تومان
مغز ران 1600گرم
37,967 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
36,945 تومان
فیله مرغ 900گرم
28,185 تومان
بال 700 گرم
13,100 تومان
ران بی پوست 1600گرم
34,174 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
36,945 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
31,389 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
25,327 تومان
شنیسل سینه بی آرد 900گرم
25,327 تومان
فیله مرغ 900گرم
28,185 تومان
ساق ران 900گرم
22,730 تومان
ساق ران 1600گرم
40,045 تومان
مغز ران 900گرم
21,561 تومان
مغز ران 1600گرم
37,967 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
15,000 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
30,018 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
28,863 تومان
شنیسل سینه 800گرم
24,245 تومان
شنیسل ران 800گرم
24,245 تومان
فیله سوخاری 800گرم
28,863 تومان
هات وینگز 700گرمی
23,235 تومان
مرغ ترش 800گرم
35,963 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
35,509 تومان
جوجه فرانسوی 800 گرم
35,509 تومان
جوجه سیروسبزیجات 800 گرم
35,509 تومان
جوجه میکس 800 گرم
35,509 تومان
بازو ساده 700 گرمی
13,100 تومان