پامیر - شعبه بلوار مدرس

بلوارمدرس-سه راه عدل-نبش کوچه فرض مهدیبال 600 گرم
16,500 تومان
ران بی پوست 1500گرم
33,550 تومان
سینه مرغ بی پوست1500گرم
36,250 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
32,750 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 800گرم
23,550 تومان
شنیسل سینه بی آرد 800گرم
23,550 تومان
فیله مرغ 800گرم
29,500 تومان
ساق ران 800گرم
21,150 تومان
ساق ران 1500گرم
39,300 تومان
مغز ران 800گرم
20,000 تومان
مغز ران 1500گرم
37,300 تومان
بال و بازو زعفرانی 600گرم
18,400 تومان
فیله زعفرانی 800گرم
31,400 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
30,200 تومان
شنیسل سینه 800گرم
25,390 تومان
شنیسل ران 800گرم
25,390 تومان
فیله سوخاری 800گرم
30,200 تومان
مرغ ترش 800گرم
37,500 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
37,000 تومان
جوجه سیروسبزیجات 800 گرم
37,000 تومان
بازو ساده 600 گرمی
16,500 تومان