پامیر - شعبه بلوار مدرس

بلوارمدرس-سه راه عدل-نبش کوچه فرض مهدیبال 700 گرم
14,100 تومان
ران بی پوست 1600گرم
39,000 تومان
سینه مرغ بی پوست 1600گرم
42,181 تومان
مرغ پاک شده بی پوست
35,838 تومان
جوجه ساده بدون زعفران 900گرم
32,180 تومان
شنیسل سینه بی آرد 900گرم
28,950 تومان
فیله مرغ 900گرم
32,180 تومان
ساق ران 900گرم
25,951 تومان
ساق ران 1600گرم
45,772 تومان
مغز ران 900گرم
23,938 تومان
مغز ران 1600گرم
43,400 تومان
بال و بازو زعفرانی 700گرم
16,000 تومان
جوجه بی استخوان زعفرانی 800گرم
32,954 تومان
شنیسل سینه 800گرم
27,700 تومان
شنیسل ران 800گرم
27,700 تومان
فیله سوخاری 800گرم
32,954 تومان
مرغ ترش 800گرم
40,554 تومان
جوجه مکزیکی 800 گرم
40,000 تومان
جوجه سیروسبزیجات 800 گرم
40,000 تومان
بازو ساده 700 گرمی
14,100 تومان