پامیر - شعبه بلوار مدرس

اکنون تعطیل است


بلوارمدرس-سه راه عدل-نبش کوچه فرض مهدیران بی پوست 1500گرم
61,500 تومان
سینه مرغ بی پوست1500گرم
74,200 تومان
شنیسل سینه بی آرد 800گرم
45,200 تومان
فیله مرغ 800گرم
51,200 تومان
ساق ران 800گرم
39,200 تومان
ساق ران 1500گرم
73,500 تومان
مغز ران 800گرم
35,200 تومان
مغز ران 1500گرم
66,000 تومان
بال و بازو زعفرانی 1کیلوگرمی
36,600 تومان
هات وینگز 1کیلویی
41,900 تومان
مرغ ترش 1 کیلوگرم
59,400 تومان
جوجه سبزیجات ایتالیایی 1کیلویی
56,400 تومان
جوجه سیروکره برزیلی 1 کیلوگرم
56,400 تومان
همبرگر تازه امیر 700 گرم
140,000 تومان
جوجه ماستی 1 کیلویی
56,400 تومان
جوجه چوراسکو 1 کیلوگرم
56,400 تومان
جوجه هندی 1 کیلوگرم
56,400 تومان
جوجه کره ای 1 کیلوگرمی
56,400 تومان
استیک سینه 1 کیلوگرم
56,400 تومان