صبحانه رسالت

نادری انتهای رسالت رو به روی هنرستان چمرانسوسیس تخم مرغ
14,000 تومان
لوبیا
10,000 تومان
املت
13,000 تومان
عدسی
10,000 تومان
لوبیا
10,000 تومان
عدسی
10,000 تومان
املت
13,000 تومان
خاگینه ویژه
20,000 تومان
سوسیس تخم مرغ
14,000 تومان
املت سوسیس
16,000 تومان
نیمرو
11,000 تومان

دلستر شیشه ای
4,500 تومان
نوشابه شیشه ای
3,500 تومان
لیموناد شیشه ای
4,300 تومان
آبمیوه گازدار شیشه ای
5,000 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان
نوشابه قوطی کوچک
4,000 تومان