صبحانه رسالت

نادری انتهای رسالت رو به روی هنرستان چمرانعدسی
7,000 تومان
املت
10,000 تومان
لوبیا
7,000 تومان
سوسیس تخم مرغ
11,000 تومان
لوبیا
7,000 تومان
عدسی
7,000 تومان
املت
10,000 تومان
خاگینه ویژه
15,000 تومان
سوسیس تخم مرغ
11,000 تومان
املت سوسیس
13,000 تومان
نیمرو
8,000 تومان

دلستر شیشه ای
3,500 تومان
نوشابه شیشه ای
2,500 تومان
لیموناد شیشه ای
3,500 تومان
آبمیوه گازدار شیشه ای
3,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان