طباخی کالپاچینو

ولیعصر،بلوار خامنه ای جنب بیمه البرزپاچه
بدون نان
11,000 تومان
بناگوش
بدون نان
18,000 تومان
نان سنگک دانه ای
2,000 تومان
سیراب شیردان پرسی
بدون نان
17,000 تومان
ناموجود
دست کامل کله پاچه
بدون نان
150,000 تومان
زبان
بدون نان
24,000 تومان
پاچه
بدون نان
11,000 تومان
مغز
بدون نان
18,000 تومان
بناگوش
بدون نان
18,000 تومان
چشم یک جفت
بدون نان
8,000 تومان
آبگوشت با مغز
بدون نان
10,000 تومان
آبگوشت ساده
بدون نان
2,000 تومان
سیراب شیردان پرسی
بدون نان
17,000 تومان
ناموجود
نان سنگک دانه ای
2,000 تومان
ماءالشعیربیگ بیر240سی سی
5,000 تومان
ماءالشعیربیگ بیر240سی سی
5,000 تومان
دلسترهی جوشیشه ای
4,000 تومان

نوشابه شیشه ای
3,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان