طباخی کالپاچینو

ولیعصر،بلوار خامنه ای جنب بیمه البرزنان سنگک دانه ای
2,000 تومان
زبان وبناگوش
بدون نان
52,000 تومان
پاچه
بدون نان
14,000 تومان
چشم یک جفت
9,000 تومان
دست کامل کله پاچه
بدون نان
185,000 تومان
زبان وبناگوش
بدون نان
52,000 تومان
پاچه
بدون نان
14,000 تومان
مغز
بدون نان
24,000 تومان
بناگوش
بدون نان
24,000 تومان
آبگوشت با مغز
بدون نان
13,000 تومان
سیراب شیردان پرسی
بدون نان
21,000 تومان
آبگوشت ساده
بدون نان
2,000 تومان
نان سنگک دانه ای
2,000 تومان
دلسترهی جوشیشه ای
5,000 تومان
چشم یک جفت
9,000 تومان

نوشابه شیشه ای
4,500 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان