طباخی کالپاچینو

ولیعصر،بلوار خامنه ای جنب بیمه البرز



نان سنگک دانه ای
1,500 تومان
بناگوش
بدون نان
18,000 تومان
زبان
بدون نان
22,000 تومان
پاچه
بدون نان
11,000 تومان
دست کامل کله پاچه
بدون نان
135,000 تومان
زبان
بدون نان
22,000 تومان
پاچه
بدون نان
11,000 تومان
مغز
بدون نان
18,000 تومان
بناگوش
بدون نان
18,000 تومان
چشم یک جفت
بدون نان
8,000 تومان
آبگوشت با مغز
بدون نان
10,000 تومان
آبگوشت ساده
بدون نان
2,000 تومان
سیراب شیردان پرسی
بدون نان
16,000 تومان
ناموجود
ترشی
5,000 تومان
نان سنگک دانه ای
1,500 تومان

نوشابه شیشه ای
2,500 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
دلستر شیشه ای
3,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان