نان فانتزی ویدا

جانبازان خیابان پیروزی بعد از بانک ملینان لقمه باگت دانه ای
300 تومان
نان فرانسوی کامل
1,500 تومان
نان جو 100% دوعدد
از ساعت ۱۴ موجود میباشد
5,000 تومان
نان همبرگر دانه ای
700 تومان
نان روغنی (قاق)
بسته ای
13,000 تومان
نان باگت دانه ای
500 تومان
نان لقمه باگت دانه ای
300 تومان
نان مینی فرانسوی دانه ای
1,000 تومان
نان فرانسوی کامل
1,500 تومان
نان همبرگر دانه ای
700 تومان
نان تست کوچک
6,500 تومان
نان تست بزرگ
8,000 تومان
نان تست سزاری دو عدد
5,500 تومان
نان شیرمال
2,500 تومان
نان جو 100% دوعدد
از ساعت ۱۴ موجود میباشد
5,000 تومان
نان سوخاری یک کیلو
20,000 تومان
نان جو رژیمی نیم کیلو
12,500 تومان
بیسکوییت جو نیم کیلو
10,000 تومان
نان سوخاری نیم کیلو
10,000 تومان
نان روغنی (قاق)
بسته ای
13,000 تومان
کلوچه زنجبیلی
بسته ای
8,000 تومان

شیرینی یزدی یک کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
18,000 تومان
نان کشمشی یک کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
23,000 تومان
شیرینی یزدی نیم کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
9,000 تومان
نان کشمشی نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
11,500 تومان
پیراشکی شکلاتی دانه ای
3,000 تومان
نان چایی یک کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
25,000 تومان
ناموجود
نان چایی نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
12,500 تومان
ناموجود
کیک شربتی یک کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
23,000 تومان
ناموجود
کیک شربتی نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
11,500 تومان
ناموجود