نان فانتزی ویدا

جانبازان خیابان پیروزی بعد از بانک ملیپیراشکی شکلاتی دانه ای
2,000 تومان
پیراشکی سوسیس بندری دانه ای
3,000 تومان
نان سوخاری نیم کیلو
7,500 تومان
نان کشمشی نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
7,500 تومان
نان جو 100% دوعدد
از ساعت ۱۴ موجود میباشد
3,000 تومان
نان باگت دانه ای
400 تومان
نان لقمه باگت دانه ای
250 تومان
نان مینی فرانسوی دانه ای
800 تومان
نان فرانسوی دانه ای
1,400 تومان
نان همبرگر دانه ای
700 تومان
نان تست کوچک
4,500 تومان
نان تست بزرگ
5,500 تومان
نان تست سزاری دو عدد
4,000 تومان
نان شیرمال
2,000 تومان
نان جو 100% دوعدد
از ساعت ۱۴ موجود میباشد
3,000 تومان
نان سوخاری یک کیلو
15,000 تومان
نان جو رژیمی نیم کیلو
10,000 تومان
بیسکوییت جو نیم کیلو
7,500 تومان
نان سوخاری نیم کیلو
7,500 تومان
نان روغنی (قاق)
بسته ای
9,000 تومان
کلوچه زنجبیلی
بسته ای
6,000 تومان

شیرینی یزدی یک کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
12,000 تومان
نان کشمشی یک کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
15,000 تومان
شیرینی یزدی نیم کیلو
از ساعت ۱۶:۳۰ موجود میباشد
6,000 تومان
نان کشمشی نیم کیلو
از ساعت ۱۸:۳۰ موجود میباشد
7,500 تومان
پیراشکی شکلاتی دانه ای
2,000 تومان
پیراشکی سوسیس بندری دانه ای
3,000 تومان