نان فانتزی ویدا

جانبازان خیابان پیروزی بعد از بانک ملینان مینی فرانسوی دانه ای
1,000 تومان
نان تست بزرگ
6,500 تومان
نان باگت دانه ای
500 تومان
نان مینی فرانسوی دانه ای
1,000 تومان
نان فرانسوی دانه ای
1,500 تومان
نان تست کوچک
5,500 تومان
نان تست بزرگ
6,500 تومان
نان تست سزاری دو عدد
5,000 تومان
نان جو رژیمی نیم کیلو
10,000 تومان
بیسکوییت جو نیم کیلو
7,500 تومان
نان سوخاری نیم کیلو
7,500 تومان