صبحانه سرای قائم

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
07:00تا12:00

سپه کوچه محمدیه نبش کوچه جمشیدیعدسی پرسی
21,000 تومان
19,000 تومان
لوبیا پرسی
22,000 تومان
نارنج
1,000 تومان
عدسی پرسی
21,000 تومان
19,000 تومان
لوبیا پرسی
22,000 تومان
املت
28,000 تومان
نان اضافه
1,000 تومان
نارنج
1,000 تومان

نوشابه بطری
7,000 تومان
آب معدنی کوچک
4,500 تومان