پروتئینی 202

خیابان دانشگاهژامبون مرغ 90 درصد نیم کیلو
30,000 تومان
کالباس خشک 70 درصد گوشت نیم کیلو
34,000 تومان
سوسیس آلمانی نیم کیلو
15,000 تومان
سوسیس رستورانی (هات داگ 40 درصد) نیم کیلو
16,000 تومان
کوکتل 55 درصد نیم کیلو
20,000 تومان
کوکتل 70 درصد نیم کیلو
25,000 تومان
هات داگ 70 درصد نیم کیلو
25,000 تومان
سوسیس فرانکفورتر 80 درصد نیم کیلو
26,000 تومان
سوسیس باربیکیو ویژه 202 90 درصد نیم کیلو
44,000 تومان
کوکتل 90 درصد نیم کیلو
38,000 تومان
کوکتل پنیر نیم کیلو
25,000 تومان
کوکتل دودی نیم کیلو
20,000 تومان
کوکتل بلغاری نیم کیلو
20,000 تومان
کوکتل ژاپنی نیم کیلو
20,000 تومان
هات داگ گودا 202 نیم کیلو
25,000 تومان
کالباس خشک 60 درصدگوشت نیم کیلو
27,000 تومان
کالباس خشک 70 درصد گوشت نیم کیلو
34,000 تومان
ژامبون گوشت 90درصد نیم کیلو
50,000 تومان
استیک گوشت 95درصد نیم کیلو
65,000 تومان
استیک مرغ و گوشت 95درصد نیم کیلو
55,000 تومان
کالباس پپرونی نیم کیلو
35,000 تومان
ژامبون مرغ 90 درصد نیم کیلو
30,000 تومان
ژامبون قارچ و مرغ نیم کیلو
25,000 تومان
ناگت مرغ فله ای نیم کیلو
18,000 تومان
شنسل مرغ نیم کیلو
24,000 تومان
میگو سوخاری نیم کیلو
35,000 تومان
فلافل نیمه آماده نیم کیلو
13,000 تومان
میگو سوخاری نیم کیلو
35,000 تومان
پنیر پیتزا 202 نیم کیلو
19,000 تومان
همبرگر 90 درصد گوشت 400 گرم
39,200 تومان
زغالی برگر 400 گرم
39,200 تومان
استیک برگر نیم کیلو
42,300 تومان
همبرگر 85 درصد نیم کیلو
37,500 تومان
همبرگ B رستورانی یا دستی نیم کیلو
32,000 تومان
کباب لقمه 450 گرمی
30,000 تومان
همبرگر 60 درصد گوشت نیم کیلو
28,200 تومان
همبرگر 30 درصد گوشت نیم کیلو
13,200 تومان
همبرگر 75 درصد گوشت نیم کیلو
34,300 تومان

کالباس قارچ ومرغ
22,000 تومان
سوجوک
39,000 تومان