شیردست - شعبه ولیعصر

خیابان طالقانی، رو به روی پارکینگ خلیج فارسشیرینی نون چایی قالب مستطیل یک کیلو
16,500 تومان
چایی کریستال عدسی کوچک 700 تا 750 گرم
16,000 تومان
شیرینی نون چایی کریستال عدسی بزرگ 1/1 کیلو
23,000 تومان
شیرینی نون چایی کریستال بزرگ 650 گرم
15,000 تومان
نون چایی سوپر مارکتی 500 گرم
10,500 تومان
شیرینی چرخی یک کیلو
21,000 تومان
شیرینی چرخی کریستال بزرگ 700 گرم
19,000 تومان
شیرینی چرخی و چایی کریستال بزرگ 600 گرم
19,000 تومان
چرخی و چایی کریستال باریک وزن 400 تا 450 گرم
13,000 تومان
شیرینی نخودی کریستال بزرگ 700 تا 750 گرم
20,000 تومان
شیرینی نخودی کریستال باریک 500 تا 550 گرم
15,000 تومان
شیرینی قندی یک کیلو
19,000 تومان
شیرینی قندی کریستال بزرگ 500 تا 550 گرم
15,000 تومان
شیرینی برنجی یک کیلو
33,000 تومان
شیرینی برنجی کریستال بزرگ 600 تا 650 گرم
23,000 تومان
شیرینی پادرازی کریستال باریک 450 تا 500 گرم
13,000 تومان
شیرینی پادرازی جعبه 1 کیلو
19,000 تومان
شیرینی نازک پسته کریستال بزرگ 800 تا 850 گرم
26,000 تومان
شیرینی مخلوط میرعماد کوچک 1/150 تا 1/2 گرم
32,000 تومان
شیرینی مخلوط میر عماد بزرگ 1/7 تا 1/75 کیلو
45,000 تومان
شیرینی مخلوط کریستال کوچک 550 تا 600 گرم
19,000 تومان
شیرینی مخلوط کریستال بزرگ 1 کیلو
35,000 تومان
شیرینی مخلوط هارد باکس بزرگ 2/15 تا 2/2 کیلو
49,000 تومان
شیرینی هارد باکس کوچک 1/45 تا 1/5 کیلو
35,000 تومان
باقلوا لوزی ممتاز بزرگ 1 کیلو
130,000 تومان
باقلوا لوزی ویژه بسته بزرگ 1 کیلو
100,000 تومان
باقلوا لوزی ممتاز صادراتی 1/5 تا 1/55 گرم
160,000 تومان
باقلوا پیچ مخصوص 1 کیلو
68,000 تومان
شیرینی اسکار 4 مغز 950 تا 900 گرم
30,000 تومان
شیرینی دادلی 850 تا 900 گرم
24,000 تومان
کوکیز گردویی 950 تا 1000 گرم
27,000 تومان
بروژنی 650 تا 700 گرم
20,000 تومان
شیرینی پفکی گردویی 350 تا 400 گرم
20,000 تومان
شیرینی تسمه عسلی 1/2 تا 1/25 کیلو
27,000 تومان
شیرینی زنجبیلی
9,000 تومان
کلوچه قزوینی
20,000 تومان
نان اصفهان
9,000 تومان
شربتی
12,000 تومان
قطاب
مارسیبان(کره بادام)ومغزگردو
20,000 تومان
چایی نرم(کره ای)
13,000 تومان
نارگیلی ماکرویوی
150,000 تومان
کسمه ماکرویوی
12,000 تومان
گردویی ماکرویوی
15,000 تومان
نازک پسته ماکرویوی
19,000 تومان