فست فود کلبه الهیه

مینودر پشت استخر الهیه مجتمع فرهنگیان الهیهبندری ساده
60,000 تومان
سیب زمینی قارچ پنیر
100,000 تومان
پیتزا چهار فصل خانواده
295,000 تومان
پیتزا مخصوص نرمال
160,000 تومان
پیتزا مخصوص خانواده
250,000 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
130,000 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
230,000 تومان
189,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ نرمال
180,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
270,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ نرمال
170,000 تومان
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
250,000 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
150,000 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
240,000 تومان
پیتزا مکزیکی نرمال
150,000 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده
270,000 تومان
پیتزا سوسیس و قارچ نرمال
130,000 تومان
پیتزا سوسیس و قارچ خانواده
230,000 تومان
پیتزا شیکاگو نرمال
150,000 تومان
پیتزا شیکاگو خانواده
270,000 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
120,000 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
220,000 تومان
پیتزا پنیر و قارچ نرمال
95,000 تومان
پیتزا پنیر و قارچ خانواده
150,000 تومان
پیتزا بندری نرمال
130,000 تومان
پیتزا بندری خانواده
230,000 تومان
پیتزا سرآشپز خانواده
295,000 تومان
پیتزا سرآشپز نرمال
195,000 تومان
پیتزا چهارفصل نرمال
195,000 تومان

ساندویچ ویژه سرآشپز
130,000 تومان
بندری ویژه
100,000 تومان
بندری ساده
60,000 تومان
سوسیس سیب زمینی
60,000 تومان
سوسیس آلمانی
45,000 تومان
سوسیس هات داگ
80,000 تومان
سوسیس بلغاری
80,000 تومان
سوسیس کوکتل
50,000 تومان
ژامبون ساده
60,000 تومان
ژامبون تنوری
100,000 تومان
همبرگر ساده
60,000 تومان
همبرگر ویژه
100,000 تومان
دوبل برگر ساده
80,000 تومان
دوبل برگر ویژه
120,000 تومان
کباب لقمه
110,000 تومان
ساندویچ چیکن (مرغ)
85,000 تومان
رویال برگر
120,000 تومان
جگر
60,000 تومان
فلافل
45,000 تومان
نان اضافه
8,000 تومان
هات رویال برگر ویژه
130,000 تومان

سیب زمینی ساده
60,000 تومان
سیب زمینی ویژه
120,000 تومان
سیب زمینی قارچ پنیر
100,000 تومان
هات چیپس
90,000 تومان
شنیسل مرغ
70,000 تومان
ناگت مرغ
70,000 تومان
رولت گوشت
90,000 تومان

نوشابه شیشه ای
20,000 تومان
نوشابه بطری
14,000 تومان
نوشابه قوطی
24,000 تومان
نوشابه خانواده
33,000 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
40,000 تومان
دلستر خانواده
30,000 تومان
آب معدنی بزرگ
10,000 تومان
آب معدنی کوچک
6,500 تومان
دوغ لیوانی
12,000 تومان
لیموناد خانواده
31,000 تومان
دوغ ابعلی شیشه ای
18,000 تومان