برنج شمال

( خرید بالای 500,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
در صورت هرگونه نارضایتی محصول پس گرفته میشود.

جانبازان خیابان پیروزی بعد از تالار برلیانبرنج هاشمی 10 کیلو گرم
200,000 تومان
برنج عطری استخوانی ایرانی 10 کیلو گرم
175,000 تومان
برنج شیرودی اعلا ایرانی 10 کیلو گرم
179,000 تومان
برنج نیم دانه هاشمی درشت 10 کیلو گرم
145,000 تومان
برنج هاشمی 10 کیلو گرم
200,000 تومان
برنج کاظمی درجه یک 10 کیلو گرم
235,000 تومان
برنج صدری هاشمی 10 کیلو گرم
245,000 تومان
برنج زرد دم 10 کیلو گرم
260,000 تومان
برنح دم سیاه آستانه 10 کیلو گرم
265,000 تومان
برنج دودی 10 کیلو گرم
250,000 تومان

چای ایرانی قلم درشت یک کیلو
50,000 تومان
چای ایرانی قلم درشت نیم کیلو
25,000 تومان
بادام زمینی درشت آستانه یک کیلو
46,000 تومان
بادام زمینی درشت آستانه نیم کیلو
23,000 تومان
عسل 100٪ طبیعی یک کیلو
130,000 تومان
عسل 100٪ طبیعی نیم کیلو
65,000 تومان
عسل 100٪ طبیعی 250 گرم
32,500 تومان