برنج شمال

( خرید بالای 500,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)
در صورت هرگونه نارضایتی محصول پس گرفته میشود.

جانبازان خیابان پیروزی بعد از تالار برلیانبرنج هاشمی 10 کیلو گرم
310,000 تومان
برنج کاظمی درجه یک 10 کیلو گرم
310,000 تومان
برنج صدری هاشمی 10 کیلو گرم
330,000 تومان
برنج زرد دم 10 کیلو گرم
350,000 تومان
برنح دم سیاه آستانه 10 کیلو گرم
350,000 تومان
برنج دودی 10 کیلو گرم
320,000 تومان

چای ایرانی قلم درشت یک کیلو
50,000 تومان
چای ایرانی قلم درشت نیم کیلو
25,000 تومان