صبحونه دهخدا

خ فردوسی شمالی پایین تر از چهارراه فلسطیناملت
14,000 تومان
نیمرو
13,000 تومان
املت سه زرده
20,000 تومان
نیمرو
13,000 تومان
املت
14,000 تومان
نیمرو چهار زرده
26,000 تومان
نیمرو سه زرده
19,000 تومان
املت چهار زرده
28,000 تومان
املت سه زرده
20,000 تومان

لیموناد شیشه ای
5,000 تومان
نوشابه شیشه ای زم زم
5,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
3,500 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان