صبحونه دهخدا

خ فردوسی شمالی پایین تر از چهارراه فلسطینعدسی
12,000 تومان
املت
13,000 تومان
نیمرو
12,000 تومان
املت سه زرده
18,000 تومان
نیمرو
12,000 تومان
عدسی
12,000 تومان
املت
13,000 تومان
لوبیا
13,000 تومان
نیمرو سه زرده
17,000 تومان
نیمرو چهار زرده
24,000 تومان
املت سه زرده
18,000 تومان
املت چهار زرده
26,000 تومان
مخلوط لوبیا نیمرو
18,000 تومان
مخلوط لوبیا نیمرو سه زرده
23,000 تومان
مخلوط نیمرو عدسی
17,000 تومان
مخلوط نیمرو عدسی سه زرده
22,000 تومان
مخلوط املت لوبیا
20,000 تومان
مخلوط عدسی لوبیا
13,000 تومان
مخلوط املت لوبیا سه زرده
25,000 تومان

لیموناد شیشه ای
5,000 تومان
نوشابه شیشه ای زم زم
4,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
3,000 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان