گوشت میرداماد

غیاث آباد مابین کوچه 15 و 17قلوه گاه گوساله اعلا
به در خواست مشتری چرخ میشود
60,000 تومان
گوشت گوساله بدون چربی خورشتی نیم کیلو
45,000 تومان
دنبه گوسفندی نیم کیلو
17,000 تومان
گوشت كبابي چنجه
95,000 تومان
گوشت مغز ران گوساله (خورشتی) یک کیلو
90,000 تومان
گوشت گوساله بدون چربی خورشتی نیم کیلو
45,000 تومان
گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
88,000 تومان
گوشت گوساله چرخکرده بدون چربی نیم کیلو
44,000 تومان
ران و دست گوسفند یک کیلو
بدون چربی پاک شده
132,000 تومان
ران و دست گوسفند نیم کیلو
65,000 تومان
گوشت آبگوشتی گوسفندی یک کیلو
80,000 تومان
گوشت آبگوشتی گوسفندی نیم کیلو
40,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله یک کیلو
108,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله نیم کیلو
54,000 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
105,000 تومان
ناموجود
جگر گوسفندی نیم کیلو
55,000 تومان
ناموجود
فیله گوساله پاک شده یک کیلو
140,000 تومان
فیله گوساله پاک شده نیم کیلو
بدون چربی
70,000 تومان
راسته مغزی گوساله یک کیلو
110,000 تومان
راسته مغزی گوساله نیم کیلو
55,000 تومان
چرخ كرده كبابي
چربي ٤٠ در صد
60,000 تومان
گوشت كبابي چنجه
95,000 تومان
قلم گوساله
هر یک کیلو
6,000 تومان
قلوه گاه گوساله اعلا
به در خواست مشتری چرخ میشود
60,000 تومان
راسته گوسفندی با استخوان
هر یک کیلو
120,000 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو با استخوان
62,000 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان یک کیلو
170,000 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان نیم کیلو
92,000 تومان
ماهیچه گوسفندی
هر یک کیلو
132,000 تومان
گل ماهیچه گوساله پاک شده
هر یک کیلو
90,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی آبگوشتي
با استخوان
57,000 تومان
دنبه گوسفندی یک کیلو
38,000 تومان
دنبه گوسفندی نیم کیلو
17,000 تومان