گوشت میرداماد

(4 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

غیاث آباد مابین کوچه 15 و 17ران و دست گوسفند یک کیلو
بدون چربی پاک شده
120,000 تومان
115,200 تومان
گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
88,000 تومان
84,480 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله یک کیلو
100,000 تومان
96,000 تومان
قلوه گاه گوساله اعلا
به در خواست مشتری چرخ میشود
55,000 تومان
52,800 تومان
گوشت مغز ران گوساله (خورشتی) یک کیلو
90,000 تومان
86,400 تومان
گوشت گوساله بدون چربی خورشتی نیم کیلو
45,000 تومان
43,200 تومان
گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی یک کیلو
88,000 تومان
84,480 تومان
گوشت گوساله چرخکرده بدون چربی نیم کیلو
44,000 تومان
42,240 تومان
ران و دست گوسفند یک کیلو
بدون چربی پاک شده
120,000 تومان
115,200 تومان
ران و دست گوسفند نیم کیلو
60,000 تومان
57,600 تومان
گوشت آبگوشتی گوسفندی یک کیلو
80,000 تومان
76,800 تومان
گوشت آبگوشتی گوسفندی نیم کیلو
40,000 تومان
38,400 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله یک کیلو
100,000 تومان
96,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی و گوساله نیم کیلو
50,000 تومان
48,000 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
85,000 تومان
81,600 تومان
جگر گوسفندی نیم کیلو
45,000 تومان
43,200 تومان
فیله گوساله پاک شده یک کیلو
140,000 تومان
134,400 تومان
فیله گوساله پاک شده نیم کیلو
بدون چربی
65,000 تومان
62,400 تومان
راسته مغزی گوساله یک کیلو
100,000 تومان
96,000 تومان
راسته مغزی گوساله نیم کیلو
50,000 تومان
48,000 تومان
چرخ كرده كبابي
چربي ٤٠ در صد
55,000 تومان
52,800 تومان
گوشت كبابي چنجه
90,000 تومان
86,400 تومان
قلم گوساله
هر یک کیلو
6,000 تومان
5,760 تومان
قلوه گاه گوساله اعلا
به در خواست مشتری چرخ میشود
55,000 تومان
52,800 تومان
راسته گوسفندی
هر یک کیلو
110,000 تومان
105,600 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو با استخوان
60,000 تومان
57,600 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان یک کیلو
170,000 تومان
163,200 تومان
راسته و فیله گوسفندی بدون استخوان نیم کیلو
92,000 تومان
88,320 تومان
ماهیچه گوسفندی
هر یک کیلو
115,000 تومان
110,400 تومان
گل ماهیچه گوساله پاک شده
هر یک کیلو
90,000 تومان
86,400 تومان
قلوه گاه گوسفندی
با استخوان
57,000 تومان
54,720 تومان