آبمیوه شهرزاد

( خرید بالای 75,000 تومان 50 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

بلوار فردوس شمالی بالاتر از پیتزا پله ایستگاه ویتامینه شهرزادبستنی سنتی ویژه
5,000 تومان
طالبی طبیعی1لیتری
20,000 تومان
آیس توت فرنگی
13,000 تومان
آب هویج 1/5 لیتری
15,000 تومان
آب پرتقال 1/5 لیتری
50,000 تومان
آب کرفس 1/5 لیتری
15,000 تومان
آب سیب 1/5 لیتری
40,000 تومان
آب آناناس 1/5 لیتری
80,000 تومان
آب انبه 1/5 لیتری
80,000 تومان
شاتوت 1/5لیتری
80,000 تومان
ذغال اخته1/5لیتری
میوه ذغال اخته
80,000 تومان
توت فرنگی1/5لیتری
میوه
60,000 تومان
انارطبیعی1/5لیتری
میوه
60,000 تومان
آب طالبی طبیعی1/5
25,000 تومان

آیس پسته
15,000 تومان
آیس گردو
15,000 تومان
آیس شاه توت
13,000 تومان
آیس توت فرنگی
13,000 تومان
آیس اسنیکرز
17,000 تومان
آیس معجون
17,000 تومان
آیس نارگیل
12,000 تومان
آیس انبه
13,000 تومان
آیس شکلات
13,000 تومان
آیس چهار مغز
17,000 تومان
آیس موز
13,000 تومان
آیس اسمارتیز
12,000 تومان
آیس نوتلا
17,000 تومان

شیک آناناس
13,000 تومان
شیک توت فرنگی
13,000 تومان
شیک شاه توت
13,000 تومان
شیک موز
13,000 تومان
شیک طالبی
13,000 تومان
شیک شکلات
13,000 تومان
شیک پسته
15,000 تومان
شیک موز آناناس
13,000 تومان
شیک نوتلا
17,000 تومان

کیک بستنی مخصوص شهرزاد بزرگ
17,000 تومان
کیک بستنی مخصوص شهرزاد کوچک
12,000 تومان
معجون ویتامینه مخصوص
20,000 تومان
معجون ویتامینه ویژه
انبه،انانس،توت فرنگی،موز،خرما...
26,000 تومان

شکلات گلاسه
8,000 تومان
کافه گلاسه
8,000 تومان
آناناس گلاسه
12,000 تومان
توت فرنگی گلاسه
12,000 تومان
اخته گلاسه
12,000 تومان
انبه گلاسه
12,000 تومان

شیر موز
7,000 تومان
شیر موز مخصوص
14,000 تومان
شیر موز ویژه
20,000 تومان
شیر موز پسته ویژه
27,000 تومان
شیر موز بستنی
8,000 تومان
موز آناناس/موز آناناس بستنی
20,000 تومان
شیر موز بستنی مخصوص
14,000 تومان
شیر هویج
6,000 تومان
شیر خرما
7,000 تومان
انبه
20,000 تومان
شیر انبه
20,000 تومان
اخته
20,000 تومان
سیب
10,000 تومان
آب هویج کوچک
5,000 تومان
آب هویج بزرگ
6,000 تومان
آب هویج بستنی کوچک
7,000 تومان
آب هویج بستنی بزرگ
9,000 تومان
آب طالبی بستنی کوچک
8,000 تومان
آب طالبی بستنی بزرگ
10,000 تومان
توت فرنگی
15,000 تومان
شاتوت
20,000 تومان
شاتوت بستنی
13,000 تومان
آناناس
20,000 تومان
آناناس بستنی
15,000 تومان
پرتقال آناناس
20,000 تومان
پرتقال
13,000 تومان
پرتقال شاتوت
15,000 تومان
سراب آلبالوی طبیعی
میوه
10,000 تومان
شیرموز پسته مخصوص
22,000 تومان
آب انارطبیعی
20,000 تومان

کرفس پرتقال
10,000 تومان
کرفس سیب
10,000 تومان
کرفس هویج
5,000 تومان

ژله بستنی
8,000 تومان
کپ خامه 4 اسکوپ
7,000 تومان
ژله
5,000 تومان

بستنی دستگاهی بزرگ
3,000 تومان
بستنی دستگاهی ویژه
5,000 تومان
بستنی دستگاهی کوچک
2,500 تومان
بستنی سنتی ویژه
5,000 تومان
بستنی 3 اسکوپ
7,500 تومان
بستنی چهار اسکوپ
10,000 تومان
بستنی میوه ای 5 اسکوپ
12,500 تومان

کیک شکلات خیس-
5,000 تومان
ذرت مکزیکی کوچک
8,000 تومان
ذرت مکزیکی بزرگ
12,000 تومان
کوکتل میوه های طبیعی 3
انبه،اناناس،توت فرنگی
22,000 تومان
کوکتل میوه های طبیعی 4
موز،انبه،توتفرنگی،اناناس
25,000 تومان
کوکتل میوه های طبیعی 6
پرتقال،اناناس،انبه،موز،توت فرنگی،شاتوت(اخته)
28,000 تومان
انواع آیس و شکلات نوتلا
17,000 تومان
کیک شکلات خامه
5,000 تومان

Ulker
80 درصد
17,000 تومان

آب هویج1لیتری
12,000 تومان
آب پرتقال طبیعی1لیتری
40,000 تومان
آناناس طبیعی1لیتری
60,000 تومان
انبه طبیعی1لیتری
60,000 تومان
شاتوت طبیعی1لیتری
60,000 تومان
انارطبیعی1لیتری
60,000 تومان
«غال اخته طبیعی1لیتری
60,000 تومان
توت فرنگی طبیعی 1لیتری
45,000 تومان
طالبی طبیعی1لیتری
20,000 تومان

بستنی سنتی زعفرانی پرخامه پسته ای یک کیلو
کاملا شرکتی وباکیفیت
25,000 تومان
بستنی سنتی زعفرانی پرخامه پسته ای نیم کیلو
کاملا شرکتی وباکیفیت
12,500 تومان