غذای خانگی پارسی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
طبخ غذا با برنج ایرانی (هاشمی)

پونک، خیابان مصیب مرادی رو به روی حسینیه یادگار امامچلو کباب کوبیده مخصوص
16,150 تومان
جوجه کباب مخصوص
18,050 تومان
جوجه کباب ویژه
28,500 تومان
جوجه کباب مخصوص
18,050 تومان
جوجه کباب
13,300 تومان
چلو کباب کوبیده ویژه
22,800 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
16,150 تومان
چلوکباب نگینی مخصوص
21,850 تومان
چلوجوجه کباب ترش
20,900 تومان
نان سنگک
950 تومان

خوراک جوجه کباب ترش(بدون برنج)
بدون برنج
17,100 تومان
خوراک جوجه کباب ویژه(بدون برنج)
بدون برنج
24,700 تومان
خوراک جوجه کباب(بدون برنج)
بدون برنج
9,500 تومان
خوراک جوجه کباب مخصوص(بدون برنج)
بدون برنج
14,250 تومان
خوراک کباب نگینی(بدون برنج)
بدون برنج
18,050 تومان
خوراک کوبیده ویژه(بدون برنج)
بدون برنج
19,000 تومان
خوراک کوبیده مخصوص(بدون برنج)
بدون برنج
12,350 تومان

ماست موسیر
1,425 تومان

نوشابه خانواده
4,275 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
1,900 تومان
دلستر شیشه ای
2,375 تومان
دوغ خانواده
5,225 تومان
آب معدنی بزرگ
1,520 تومان
آب معدنی کوچک
950 تومان

قاشق و چنگال
95 تومان