مجتمع نان خورشید


پخت نان آزادپز می باشد. زمان تحویل 60 تا 120

خیابان بلوار بعد از چهارراه پارک ملتنان سنگک معمولی
10,000 تومان
نان سنگک با سبوس و کنجد مخلوط
15,000 تومان
کیسه پلاستیکی
1,000 تومان
نان سنگک کنجد،سبوس
15,000 تومان
نان سنگک معمولی
10,000 تومان
نان سنگک کنجد،سبوس
15,000 تومان
نان سنگک با سبوس و کنجد مخلوط
15,000 تومان
نان سنگک سبزیجات بامغزتخمه سبوس و کنجد
20,000 تومان
کیسه پلاستیکی
1,000 تومان
آرد آزاد لواش و سنگک
20,000 تومان