مجتمع نان خورشید


پخت نان آزادپز می باشد. زمان تحویل 35 تا 105 دقیقه

خیابان بلوار بعد از چهارراه پارک ملتلواش ماشینی چهار گوش
2,000 تومان
نان سنگک با سبوس و کنجد مخلوط
15,000 تومان
کیسه پلاستیکی
2,000 تومان
نان سنگک ساده
10,000 تومان
نان سنگک ساده
10,000 تومان
نان سنگک ساده بزرگ
15,000 تومان
نان سنگک با سبوس و کنجد مخلوط
15,000 تومان
نان سنگک سبزیجات بامغزتخمه سبوس و کنجد
20,000 تومان
کیسه پلاستیکی
2,000 تومان
لواش ماشینی چهار گوش
2,000 تومان
آرد آزاد لواش و سنگک
20,000 تومان
نان سنگک با سبوس و کنجد مخلوط بزرگ
20,000 تومان
نان سنگک با سبوس و کنجد و مغز تخمه
20,000 تومان