طباخی شاندیز

بلوار آیت الله خامنه ای جنب بانک سپهسنگک
1,500 تومان
پاچه دانه ای
14,000 تومان
چشم یک جفت
8,000 تومان
سیراب شیردان یک پرس
20,000 تومان
بناگوش
25,000 تومان
یک دست کامل کله پاچه
185,000 تومان
بناگوش
25,000 تومان
پاچه دانه ای
14,000 تومان
مغز
23,000 تومان
چشم یک جفت
8,000 تومان
آبگوشت با مغز
13,000 تومان
سیراب شیردان یک پرس
20,000 تومان
سیر ترشی
5,000 تومان
سنگک
1,500 تومان
زبان +بناگوشت
53,000 تومان

نوشابه شیشه ای
3,500 تومان
دلستر شیشه ای
5,500 تومان
آب معدنی کوچک
2,000 تومان