نان سنتی بهشتیان

خیابان امام خمینی،جنب سرای سعدالسلطنهنان روغنی نرم - بسته کوچک
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد.
7,700 تومان
نان روغنی نرم - بسته بزرگ
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد.
13,200 تومان
نان زنجبیلی (مستطیل) - بسته کوچک
از ساعت 10:30 تا 14 موجود می باشد.
7,700 تومان
ناموجود
نان شیرمال - بسته 4 تایی
از ساعت 8 تا 13 موجود می باشد.
8,800 تومان
نان زنجبیلی (گرد) - بسته بزرگ
از ساعت12:30 تا 14 موجود می باشد.
14,300 تومان
ناموجود
نان شیرمال - بسته ۶ تایی
از ساعت 8 تا 13 موجود می باشد.
13,200 تومان
نان شیرمال - بسته 4 تایی
از ساعت 8 تا 13 موجود می باشد.
8,800 تومان
نان روغنی نرم - بسته بزرگ
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد.
13,200 تومان
نان روغنی نرم - بسته کوچک
از ساعت 9 تا 14 موجود می باشد.
7,700 تومان
نان زنجبیلی (مستطیل) - بسته کوچک
از ساعت 10:30 تا 14 موجود می باشد.
7,700 تومان
ناموجود
نان زنجبیلی (گرد) - بسته بزرگ
از ساعت12:30 تا 14 موجود می باشد.
14,300 تومان
ناموجود
آرد سوخاری(بسته 60۰گرمی)
بدون ادویه
11,000 تومان