فروشگاه برنج سلیمی

خیابان سپه کوچه محمدیه رو به روی حمام میرزا کریمصدری هاشمی اعلا کیلویی
95,000 تومان
دمسیاه اعلا استانه اشرفیه 5 کیلویی
525,000 تومان
حسنسرا اعلا 5 کیلویی
525,000 تومان
صدری هاشمی اعلا 5 کیلویی
475,000 تومان
علی کاظمی اعلا 5 کیلویی
475,000 تومان
شیرودی مازندران 5 کیلویی
295,000 تومان
طارم هاشمی 5 کیلویی
375,000 تومان
لاشه اعلا 5 کیلویی
300,000 تومان
دمسیاه اعلا استانه اشرفیه کیلویی
105,000 تومان
حسنسرا اعلا کیلویی
105,000 تومان
صدری هاشمی اعلا کیلویی
95,000 تومان
علی کاظمی اعلا کیلویی
95,000 تومان
شیرودی مازندران کیلویی
59,000 تومان
طارم هاشمی کیلویی
75,000 تومان
لاشه اعلا کیلویی
60,000 تومان