جوجه بروستد اقبالی

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ولیعصر،بلوار خامنه ای نرسیده به هتل مرمرجوجه برشته نرمال 2 تکه ران
21,060 تومان
جوجه برشته نرمال 2 تکه سینه
21,060 تومان
سوپ مخصوص اقبالی
جو، قارچ، مرغ، شیر، فلفل دلمه
2,700 تومان
لس آنجلس مینی ویژه
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
16,020 تومان
لس آنجلس 1 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
22,320 تومان
لس آنجلس 2 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
38,250 تومان
لس آنجلس4 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
49,950 تومان
شیکاگو مینی ویژه
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
16,020 تومان
شیکاگو 1نفره
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
22,320 تومان
شیکاگو 2نفره
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
38,250 تومان
شیکاگو 4نفره
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
49,950 تومان
مکزیکی مینی ویژه
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
16,920 تومان
مکزیکی 1نفره
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
22,950 تومان
مکزیکی 2 نفره
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
35,100 تومان
مکزیکی 4 نفره
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
43,650 تومان
سیسیلی مینی ویژه
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
18,630 تومان
سیسیلی 1 نفره
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
26,100 تومان
سیسیلی 2 نفره
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
42,300 تومان
سیسیلی4 نفره
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
53,100 تومان
یونانی مینی ویژه
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
18,450 تومان
یونانی 1 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
31,950 تومان
یونانی 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
50,400 تومان
یونانی 4 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
61,200 تومان
مونترال مینی ویژه
فیله گوشت به عمل آورده شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
18,450 تومان
مونترال 1 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
32,850 تومان
مونترال 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
52,200 تومان
مونترال 4 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
62,100 تومان
کانزاس مینی ویژه
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
19,350 تومان
کانزاس 1 نفره
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
32,850 تومان
کانزاس 2 نفره
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
51,750 تومان
کانزاس 4 نفره
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
60,300 تومان
تگزاس مینی ویژه
رولت پپرونی با روکش پنیر
14,850 تومان
تگزاس 1نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
20,700 تومان
تگزاس 2 نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
37,800 تومان
تگزاس 4 نفره
رولت پپرونی با روکش پنیر
47,250 تومان
هالیوود مینی ویژه
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
19,350 تومان
هالیوود 1 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
32,850 تومان
هالیوود 2 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
51,750 تومان
هالیوود 4 نفره
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
60,300 تومان
هاوایی مینی ویژه
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
21,600 تومان
هاوایی 1 نفره
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
37,350 تومان
هاوایی 2 نفره
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
55,800 تومان
هاوایی 4 نفره
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
71,100 تومان
ایتالیایی 2 نفره
ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، پنیر پیتزا، پنیر سفید، ذرت، زیتون، قارچ، فلفل
44,550 تومان
انگلیسی مینی ویژه
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
19,350 تومان
انگلیسی 1 نفره
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
32,850 تومان
انگلیسی 2 نفره
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
51,300 تومان
انگلیسی 4 نفره
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
59,400 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) مینی ویژه
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
18,450 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 1نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
24,750 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 2نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
42,750 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 4 نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
53,550 تومان
اسپشیال مینی ویژه
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
15,750 تومان
اسپشیال1 نفره
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
21,150 تومان
اسپشیال2 نفره
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
34,650 تومان
اسپشیال4 نفره
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
44,550 تومان
پیده گوشت اقبالی (غذای استانبولی) 2 نفره
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، فلفل دلمه ای، پنیر و قارچ
51,300 تومان
مارگاریتا مینی ویژه
نان، پنیر، گوجه
11,250 تومان
مارگاریتا 1 نفره
نان، پنیر، گوجه
17,550 تومان
مارگاریتا 2 نفره
نان، پنیر، گوجه
25,650 تومان
مارگاریتا 4 نفره
نان، پنیر، گوجه
40,950 تومان
شف (سر آشپز) مینی ویژه
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
19,350 تومان
شف (سر آشپز) 1نفره
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
24,750 تومان
شف (سر آشپز) 2نفره
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
42,750 تومان
شف (سر آشپز) 4نفره
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
53,550 تومان
سان دیگو مینی ویژه
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
18,450 تومان
سان دیگو 1 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
27,900 تومان
سان دیگو2 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
46,350 تومان
سان دیگو 4 نفره
پیتزای خورشیدی اقبالی دورچین شده با رولت پپرونی و پیتزا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، پپرونی، فلفل دلمه و پنیر
67,050 تومان
پیتزا نیویورک مینی ویژه
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
19,350 تومان
پیتزا نیویورک ۱ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
31,950 تومان
پیتزا نیویورک ۲ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
47,250 تومان
پیتزا نیویورک ۴ نفره
سس مخصوص.مرغ تفت داده شده. زبان تازه گوساله.قارچ. فلفل دلمه
59,850 تومان
پیتزا بیف گارلیک مینی ویژه
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
19,350 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۱ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
33,300 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۲ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
48,600 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۴ نفره
فیله گوساله مزه دار شده. سس سیر مخصوص.پنیر پیتزا. فلفل دلمه.ذرت.زیتون.قارچ
61,650 تومان
پیتزا سزار مینی ویژه
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
20,430 تومان
پیتزا سزار ۱ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
29,700 تومان
پیتزا سزار ۲ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
47,700 تومان
پیتزا سزار ۴ نفره
سینه مرغ مزه دار شده.سس سیر مخصوص سزار اقبالی.قارچ.فلفل دلمه.کاهو.پنیر پارمسان
60,750 تومان
پیتزا ناپولیتانا مینی ویژه
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
18,450 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۱ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
31,050 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۲ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
46,800 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۴ نفره
میکس فیله گوساله و فیله مرغ.پنیر پیتزا.قارچ. فلفل دلمه.ذرت.زیتون
59,850 تومان
پیتزا فیلا دلفیا مینی ویژه
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
19,350 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۱ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
30,150 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۲ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
46,800 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۴ نفره
ژامبون پپرونی.گوشت چرخ کرده.قارچ.ذرت.زیتون.فلفل دلمه.سس تند
59,850 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # مینی ویژه
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
22,950 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # ۱نفره
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
35,550 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # 2نفره
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
53,550 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # ۴نفره
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
73,350 تومان
آریزونا مینی ویژه
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
17,550 تومان
پیتزا آریزونا 1 نفره
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
31,050 تومان
پیتزا آریزونا ۲نفره
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
49,500 تومان
پیتزا آریزونا ۴نفره
دورچین شده با رولت پپرونی، روکش پنیر، فیله استیک، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
58,500 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۱نفره
سیر و کره، بادمجان سرخ شده، گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، قارچ، ذرت، زیتون، پیاز داغ، روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
22,950 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۲نفره
سیر و کره، بادمجان سرخ شده، گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، قارچ، ذرت، زیتون، پیاز داغ، روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
35,550 تومان
پیتزا 4چیز اقبالی ۴نفره
سیر و کره، بادمجان سرخ شده، گوشت چرخ کرده عمل آورده شده، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، قارچ، ذرت، زیتون، پیاز داغ، روکش پنیر پارمسان وپنیر موزارلا
51,750 تومان
پیتزا تندوری هندی مینی ویژه
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
16,650 تومان
پیتزا تندوری هندی ۱ نفره
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
25,650 تومان
پیتزا تندوری هندی ۲ نفره
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
40,950 تومان
پیتزا تندوری هندی ۴ نفره
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
57,150 تومان
پیتزا چهار فصل ۱ نفره
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
24,750 تومان
پیتزا چهار فصل ۲ نفره
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
40,950 تومان
پیتزا چهار فصل ۴ نفره
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
56,250 تومان
4چیز مینی ویژه
16,650 تومان
چهار فصل مینی ویژه
18,450 تومان
پیتزا چیکن استراگانف مینی ویژه
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
16,650 تومان
پیتزا چیکن استراگانف 1نفره
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
24,750 تومان
پیتزا چیکن استراگانف ۲نفره
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
37,800 تومان
پیتزا چیکن استراگانف 4نفره
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
51,750 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف مینی ویژه
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
19,350 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۱نفره
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
31,950 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۲نفره
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
47,250 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۴نفره
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
61,650 تومان
سیسیل مینی
فیله گوساله به عمل آورده شده،ژامبون پپرونی،سس گوجه فرنگی،فلفل دلمه ،۴ نوع پنیر،با روکش خمیر پیتزا و کنجد،ادویه مخصوص پیتزا اقبالی
21,600 تومان
سیسیل 1 نفره
فیله گوساله به عمل آورده شده،ژامبون پپرونی،سس گوجه فرنگی،فلفل دلمه ،۴ نوع پنیر،با روکش خمیر پیتزا و کنجد،ادویه مخصوص پیتزا اقبالی
37,350 تومان
سیسیل 2 نفره
فیله گوساله به عمل آورده شده،ژامبون پپرونی،سس گوجه فرنگی،فلفل دلمه ،۴ نوع پنیر،با روکش خمیر پیتزا و کنجد،ادویه مخصوص پیتزا اقبالی
55,800 تومان
سیسیل ۴ نفره
فیله گوساله به عمل آورده شده،ژامبون پپرونی،سس گوجه فرنگی،فلفل دلمه ،۴ نوع پنیر،با روکش خمیر پیتزا و کنجد،ادویه مخصوص پیتزا اقبالی
71,100 تومان
کراست مینی
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی،فلفل دلمه،قارچ، چیپس خلالی،پنیر موزارلا، مرینار سس
21,600 تومان
کراست ۱نفره
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی،فلفل دلمه،قارچ، چیپس خلالی،پنیر موزارلا، مرینار سس
37,350 تومان
کراست ۲نفره
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی،فلفل دلمه،قارچ، چیپس خلالی،پنیر موزارلا، مرینار سس
55,800 تومان
کراست ۴نفره
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی،فلفل دلمه،قارچ، چیپس خلالی،پنیر موزارلا، مرینار سس
71,100 تومان
پیتزا ایتالیایی ۱نفره
ژامبون پپرونی،ژامبون گوشت، ذرت،زیتون،قارچ،فلفل دلمه،پنیرپیتزا،پنیرپارمسان،پنر موزارلا
31,050 تومان

اورجینال برگر دبل
همبرگر ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
34,650 تومان
اورجینال برگر ساده
همبرگر ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
20,250 تومان
اورجینال چیز برگر دبل
همبرگر ذغالی، پنیر چدار، گوجه، کاهو، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
36,450 تومان
اورجینال چیز برگر ساده
همبرگر ذغالی، پنیر چدار، گوجه، کاهو، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
22,950 تومان
ماشروم برگر دبل
همبرگر ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
40,050 تومان
ماشروم برگر ساده
همبرگر ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
27,450 تومان
چیکن برگر
مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
17,100 تومان
چیکن چیز برگر
فیله مرغ سوخاری شده با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
18,450 تومان
زینگر برگر
سینه کریسپی شده مرغ، ژامبون تنوری، سس تند مخصوص، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور
20,250 تومان

استیک مخصوص اقبالی
64,800 تومان
خوراک فیله مرغ با قارچ و پنیر و سس مخصوص
بدون برنج
22,950 تومان
میگو پفکی با سس تار تار
31,500 تومان
میگو سوخاری با سس تار تار
31,500 تومان
لازانیا با گوشت چرخ کرده
27,900 تومان
خوراک بیف با سس خامه و قارچ
بدون برنج
41,850 تومان
فیله مرغ با سس خامه و آلفردو
22,950 تومان
خوراک فیله مرغ رژیمی
فیله مرغ گریل شده، قارچ ،گوجه ،کلم بروکلی. .ادویه مخصوص
22,050 تومان

جوجه برشته نرمال 2 تکه ران
21,060 تومان
جوجه برشته نرمال 2 تکه سینه
21,060 تومان
جوجه برشته نرمال 3 تکه ران
32,220 تومان
جوجه برشته نرمال 4 تکه ران
40,770 تومان
پاچینی مخصوص اقبالی
23,850 تومان
کرانچیک
فیله کریسپی به همراه بروکلی، ذرت، گوجه گیلاسی، سیب زمینی سرخ شده
23,850 تومان
فیله استریپس نرمال
27,900 تومان
فیله استریپس اسپایسی
29,700 تومان
بال سوخاری کریسپی نرمال
21,060 تومان
شنیسل مرغ با سیب زمینی سرخ شده
29,700 تومان
شنیسل مرغ اسپایسی با سیب زمینی
31,500 تومان
جوجه برشته نرمال 3 تکه مخلوط
32,220 تومان
جوجه برشته نرمال ۴ تکه سینه
40,770 تومان
سس مخصوص اقبالی اضافه
900 تومان
سس مخصوص اقبالی
900 تومان

ساندویچ مکزیکی
کوکتل 70%، قارچ، سس مخصوص تند، فلفل دلمه ای، خیارشور، گوجه، پیاز داغ
16,650 تومان
ساندویچ فیله استیک
فیله مزه دار شده گوساله همراه قارچ و پنیر
23,850 تومان
ساندویچ بیف استراگانف
خوراک بیف، چیپس خلالی، سس خامه، قارچ
23,850 تومان
رست بیف
گوشت ریش ریش شده با کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه
23,850 تومان
ساندویچ زبان
زبان، گوجه، کاهو، خیارشور، سس سفید
23,850 تومان
کباب ترکی
استیک گوشت و مرغ، قارچ، خیارشور، گوجه، فلفل دلمه رنگی
20,700 تومان
ساندویچ فیله استریپس
فیله مرغ استریپس، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه، سس سفید
20,700 تومان
ساندویچ هات داگ ساده
16,200 تومان
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
19,800 تومان
ساندویچ کوکتل چیکو ساده
کوکتل چیکو، گوجه گیلاسی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
15,300 تومان
ساندویچ کوکتل چیکو با قارچ و پنیر
کوکتل چیکو، گوجه گیلاسی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، قارچ و پنیر
19,350 تومان
ساندویچ ژیگو
ژامبون گوشت و مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
16,650 تومان

پنه آلفردو گوشت
پاستا با گوشت تکه ای، پنیر، سس آلفردو، ادویه مخصوص
28,800 تومان
پنه آلفردو مرغ
پاستا با فیله مرغ تکه ای همراه با بروکلی، پنیر، سس آلفردو، ادویه مخصوص
24,300 تومان
پاستا عربیتا
پاستا، میگو تفت داده شده با سس مخصوص آلفردو و پنیر پارمسان، جعفری خرد شده
31,950 تومان
فتوچینی
راویولی، فیله مرغ تکه ای، اسفناج، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس خامه
22,950 تومان

سوپ مخصوص اقبالی
جو، قارچ، مرغ، شیر، فلفل دلمه
2,700 تومان
قارچ سوخاری
11,250 تومان
نان سیر مخصوص
نان باگت، سیر و کره، اسفناج، پنیر پیتزا
8,820 تومان
پای سیب زمینی
سیب زمینی، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای
17,100 تومان
سیب زمینی سرخ شده با روکش پنیر گودا و پیاز داغ
17,100 تومان
سیب زمینی سرخ شده
11,700 تومان
سیب زمینی با پنیر
14,400 تومان
چیپس و پنیر
9,450 تومان
زیتون پرورده اعلاء
6,750 تومان
سمبوسه جنوبی
سیب زمینی،گشنیز،تره،جعفری،گوشت چرخ کرده،پودر کاری،آویشن،نمک،فلفل هندی،زردچوبه،پیاز داغ،ادویه مخصوص
14,400 تومان

سالاد مخصوص اقبالی تکنفره
کاهو، جوانه گندم، گوجه گیلاسی، خیار، ذرت، نخود، لوبیا چیتی، لبو، هویج، کلم براکلی، قارچ، کلم سفید، کلم قرمز، زیتون
7,650 تومان
سالاد کلم
کلم سفید، هویج، ذرت، کشمش، سس مخصوص
3,150 تومان
سالاد پاستا
پاستا، ژامبون، نخودفرنگی، گوجه گیلاسی، خیارشور، ذرت، چاشنی مخصوص
6,750 تومان
سالاد سزار
کاهو.نان سیر. فیله مرغ.زیتون.پنیرپارمسان
14,850 تومان

نوشابه قوطی
2,700 تومان
دلستر
4,050 تومان
آب پرتقال اورنجینا
2,700 تومان
موهیتو
4,500 تومان
دوغ محلی بزرگ
6,750 تومان
دوغ محلی کوچک
3,150 تومان
نوشابه خانواده
4,050 تومان
آب معدنی
1,800 تومان
دوغ لیوانی
1,800 تومان

تیرامیسو
4,500 تومان