جوجه بروستد اقبالی

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

ولیعصر،بلوار خامنه ای نرسیده به هتل مرمرجوجه بروستد نرمال 2 تکه ران
159,000 تومان
151,050 تومان
جوجه بروستد نرمال 2 تکه سینه
159,000 تومان
151,050 تومان
هی دی استوایی
25,000 تومان
23,750 تومان
امپریال چیکن ۲ نفره
فیله مرغ مزه دار شده با سس آلفردو و کاری، قارچ، پنیر پارمسان، چیپس خلالی، ادویه مخصوص، پنیر
450,000 تومان
427,500 تومان
لس آنجلس مینی ویژه 19cmآمریکایی
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
148,000 تومان
140,600 تومان
لس آنجلس 1 نفره ۲۳cm آمریکایی
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
197,000 تومان
187,150 تومان
لس آنجلس 2 نفره 28cm آمریکایی
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
365,000 تومان
346,750 تومان
شیکاگو مینی ویژه 19cmآمریکایی
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
129,000 تومان
122,550 تومان
شیکاگو 1 نفره۲۳cm آمریکایی
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
175,000 تومان
166,250 تومان
لس آنجلس4 نفره 34cm آمریکایی
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
485,000 تومان
460,750 تومان
شیکاگو 2 نفره 28cm آمریکایی
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
315,000 تومان
299,250 تومان
شیکاگو 4 نفره34cm آمریکایی
ژامبون گوشت و مرغ، زیتون، ذرت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
440,000 تومان
418,000 تومان
مکزیکی مینی ویژه 19cmآمریکایی
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
115,000 تومان
109,250 تومان
مکزیکی 1 نفره۲۳cm آمریکایی
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
180,000 تومان
171,000 تومان
مکزیکی 2 نفره 28cm آمریکایی
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
330,000 تومان
313,500 تومان
مکزیکی 4 نفره 34cm آمریکایی
ژامبون پپرونی، کوکتل، پنیر، قارچ
455,000 تومان
432,250 تومان
سیسیلی مینی ویژه 19cmآمریکایی
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
148,000 تومان
140,600 تومان
سیسیلی 1 نفره۲۳cm آمریکایی
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
229,000 تومان
217,550 تومان
سیسیلی4 نفره 34cm آمریکایی
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
567,000 تومان
538,650 تومان
سیسیلی 2 نفره 28cm آمریکایی
فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
362,000 تومان
343,900 تومان
یونانی مینی ویژه 19cmآمریکایی
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
160,000 تومان
152,000 تومان
یونانی 1 نفره۲۳cm آمریکایی
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
240,000 تومان
228,000 تومان
یونانی 2 نفره 28cm آمریکایی
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
370,000 تومان
351,500 تومان
مونترال مینی ویژه 19cmآمریکایی
فیله گوشت به عمل آورده شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
167,000 تومان
158,650 تومان
یونانی 4 نفره 34cm آمریکایی
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
560,000 تومان
532,000 تومان
مونترال 1 نفره۲۳cm آمریکایی
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
247,000 تومان
234,650 تومان
مونترال 2 نفره 28cm آمریکایی
گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
390,000 تومان
370,500 تومان
مونترال 4 نفره34cm آمریکایی
گوشت گوساله، قارچ، فلفل، دلمه، پنیر
580,000 تومان
551,000 تومان
کانزاس مینی ویژه 19cmآمریکایی
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
168,000 تومان
159,600 تومان
کانزاس 1 نفره۲۳cm آمریکایی
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
248,000 تومان
235,600 تومان
کانزاس 2 نفره 28cm آمریکایی
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
395,000 تومان
375,250 تومان
کانزاس 4 نفره34cm آمریکایی
رست بیف، گوشت ریش ریش شده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
585,000 تومان
555,750 تومان
هالیوود مینی ویژه 19cmآمریکایی
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
160,000 تومان
152,000 تومان
هالیوود 1 نفره۲۳cm آمریکایی
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
240,000 تومان
228,000 تومان
هالیوود 2 نفره 28cm آمریکایی
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
370,000 تومان
351,500 تومان
هالیوود 4 نفره34cm آمریکایی
فیله گوشت مزه دار شده استیکی، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
570,000 تومان
541,500 تومان
هاوایی مینی ویژه 19cmآمریکایی
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
188,000 تومان
178,600 تومان
هاوایی 2 نفره 28cm آمریکایی
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
462,000 تومان
438,900 تومان
هاوایی 1 نفره۲۳cm آمریکایی
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
289,000 تومان
274,550 تومان
هاوایی 4 نفره34cm آمریکایی
بیف استراگانف، چیپس خلالی، قارچ، پنیر، سس مخصوص
797,000 تومان
757,150 تومان
انگلیسی مینی ویژه 19cmآمریکایی
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
188,000 تومان
178,600 تومان
انگلیسی 1 نفره۲۳cm آمریکایی
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
269,000 تومان
255,550 تومان
انگلیسی 2 نفره 28cm آمریکایی
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
442,000 تومان
419,900 تومان
انگلیسی 4 نفره34cm آمریکایی
خوراک زبان، قارچ، پنیر، فلفل دلمه رنگی
647,000 تومان
614,650 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) مینی ویژه 19cmآمریکایی
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
147,000 تومان
139,650 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 1 نفره۲۳cm آمریکایی
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
247,000 تومان
234,650 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 2 نفره 28cm آمریکایی
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
390,000 تومان
370,500 تومان
میت لاورز (پدیده اقبالی) 4 نفره34cm آمریکایی
ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، راسته گوساله، زیتون، ذرت، فلف دلمه، پنیر
580,000 تومان
551,000 تومان
اسپشیال مینی ویژه 19cmآمریکایی
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
115,000 تومان
109,250 تومان
اسپشیال1 نفره۲۳cm آمریکایی
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
175,000 تومان
166,250 تومان
اسپشیال2 نفره 28cm آمریکایی
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
269,000 تومان
255,550 تومان
اسپشیال4 نفره 34cm آمریکایی
اسفناج، زیتون، قارچ، ذرت، سیر و کره، فلفل دلمه، پنیر
375,000 تومان
356,250 تومان
مارگاریتا مینی ویژه 19cmآمریکایی
نان، پنیر، گوجه
85,000 تومان
80,750 تومان
مارگاریتا 1 نفره۲۳cm آمریکایی
نان، پنیر، گوجه
135,000 تومان
128,250 تومان
مارگاریتا 2 نفره 28cm آمریکایی
نان، پنیر، گوجه
229,000 تومان
217,550 تومان
مارگاریتا 4 نفره 34cm آمریکایی
نان، پنیر، گوجه
302,000 تومان
286,900 تومان
شف (سر آشپز) مینی ویژه 19cmآمریکایی
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
147,000 تومان
139,650 تومان
شف (سر آشپز) 1 نفره۲۳cm آمریکایی
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
247,000 تومان
234,650 تومان
شف (سر آشپز) 2 نفره 28cm آمریکایی
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
390,000 تومان
370,500 تومان
شف (سر آشپز) 4 نفره34cm آمریکایی
فیله استیک گوشت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، کوکتل، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، پنیر
580,000 تومان
551,000 تومان
پیتزا نیویورک مینی ویژه 19cmآمریکایی
سس مخصوص، مرغ تفت داده شده، زبان تازه گوساله، قارچ، فلفل دلمه
168,000 تومان
159,600 تومان
پیتزا نیویورک ۱ نفره۲۳cm آمریکایی
سس مخصوص، مرغ تفت داده شده، زبان تازه گوساله، قارچ، فلفل دلمه
248,000 تومان
235,600 تومان
پیتزا نیویورک ۲ نفره 28cm آمریکایی
سس مخصوص، مرغ تفت داده شده، زبان تازه گوساله، قارچ، فلفل دلمه
395,000 تومان
375,250 تومان
پیتزا نیویورک ۴ نفره34cm آمریکایی
سس مخصوص، مرغ تفت داده شده، زبان تازه گوساله، قارچ، فلفل دلمه
585,000 تومان
555,750 تومان
پیتزا بیف گارلیک مینی ویژه 19cmآمریکایی
فیله گوساله مزه دار شده، سس سیر مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، قارچ
169,000 تومان
160,550 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۱ نفره۲۳cm آمریکایی
فیله گوساله مزه دار شده، سس سیر مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، قارچ
249,000 تومان
236,550 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۲ نفره 28cm آمریکایی
فیله گوساله مزه دار شده، سس سیر مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، قارچ
405,000 تومان
384,750 تومان
پیتزا بیف گارلیک ۴ نفره34cm آمریکایی
فیله گوساله مزه دار شده، سس سیر مخصوص، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، قارچ
580,000 تومان
551,000 تومان
پیتزا سزار مینی ویژه 19cmآمریکایی
سینه مرغ مزه دار شده، سس سیر مخصوص سزار اقبالی، قارچ، فلفل دلمه، کاهو، پنیر پارمسان
147,000 تومان
139,650 تومان
پیتزا سزار ۱ نفره۲۳cm آمریکایی
سینه مرغ مزه دار شده، سس سیر مخصوص سزار اقبالی، قارچ، فلفل دلمه، کاهو، پنیر پارمسان
247,000 تومان
234,650 تومان
پیتزا سزار ۲ نفره 28cm آمریکایی
سینه مرغ مزه دار شده، سس سیر مخصوص سزار اقبالی، قارچ، فلفل دلمه، کاهو، پنیر پارمسان
390,000 تومان
370,500 تومان
پیتزا سزار ۴ نفره 34cm آمریکایی
سینه مرغ مزه دار شده، سس سیر مخصوص سزار اقبالی، قارچ، فلفل دلمه، کاهو، پنیر پارمسان
580,000 تومان
551,000 تومان
پیتزا ناپولیتانا مینی ویژه 19cmآمریکایی
میکس فیله گوساله و فیله مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
165,000 تومان
156,750 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۱ نفره۲۳cm آمریکایی
میکس فیله گوساله و فیله مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
245,000 تومان
232,750 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۲ نفره 28cm آمریکایی
میکس فیله گوساله و فیله مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
395,000 تومان
375,250 تومان
پیتزا ناپولیتانا ۴ نفره34cm آمریکایی
میکس فیله گوساله و فیله مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
575,000 تومان
546,250 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۲ نفره 28cm آمریکایی
ژامبون پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس تند
385,000 تومان
365,750 تومان
پیتزا فیلا دلفیا مینی ویژه 19cmآمریکایی
ژامبون پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس تند
160,000 تومان
152,000 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۱ نفره۲۳cm آمریکایی
ژامبون پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس تند
240,000 تومان
228,000 تومان
پیتزا فیلا دلفیا ۴ نفره34cm آمریکایی
ژامبون پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، سس تند
565,000 تومان
536,750 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # مینی ویژه19cm آمریکایی
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
188,000 تومان
178,600 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # ۱ نفره ۲۳cm آمریکایی
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
289,000 تومان
274,550 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # 2 نفره 28cm آمریکایی
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
462,000 تومان
438,900 تومان
پیتزا هشتک اقبالی # ۴ نفره 34cm آمریکایی
رولت هات داگ مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت
697,000 تومان
662,150 تومان
پیتزا تندوری هندی مینی ویژه 19cmآمریکایی
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
135,000 تومان
128,250 تومان
پیتزا تندوری هندی ۱ نفره۲۳cm آمریکایی
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
220,000 تومان
209,000 تومان
پیتزا تندوری هندی ۲ نفره 28cm آمریکایی
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
392,000 تومان
372,400 تومان
پیتزا تندوری هندی ۴ نفره34cm آمریکایی
پپرونی، کوکتل چیکوی انگشتی، گوجه گیلاسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مخصوص هندی
540,000 تومان
513,000 تومان
پیتزا چهار فصل ۱ نفره۲۳cm آمریکایی
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
229,000 تومان
217,550 تومان
پیتزا چهار فصل ۲ نفره 28cm آمریکایی
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
362,000 تومان
343,900 تومان
پیتزا چهار فصل ۴ نفره34cm آمریکایی
۲برش پیتزای پپرونی، ۲برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲برش پیتزا سبزیجات
567,000 تومان
538,650 تومان
پیتزا چیکن استراگانف مینی ویژه 19cmآمریکایی
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
185,000 تومان
175,750 تومان
پیتزا چیکن استراگانف 1 نفره۲۳cm آمریکایی
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
280,000 تومان
266,000 تومان
پیتزا چیکن استراگانف ۲ نفره 28cm آمریکایی
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
450,000 تومان
427,500 تومان
پیتزا چیکن استراگانف 4 نفره34cm آمریکایی
فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
780,000 تومان
741,000 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف مینی ویژه 19cmآمریکایی
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
185,000 تومان
175,750 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۱ نفره۲۳cm آمریکایی
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
285,000 تومان
270,750 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۲ نفره 28cm آمریکایی
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
455,000 تومان
432,250 تومان
پیتزا چیکن بیف استراگانف ۴ نفره34cm آمریکایی
فیله مرغ و فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، ادویه مخصوص، چیپس خلالی
785,000 تومان
745,750 تومان
کراست مینی 19cmآمریکایی
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی، فلفل دلمه، قارچ، چیپس خلالی، پنیر موزارلا، مرینار سس
185,000 تومان
175,750 تومان
کراست ۱ نفره۲۳cm آمریکایی
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی، فلفل دلمه، قارچ، چیپس خلالی، پنیر موزارلا، مرینار سس
285,000 تومان
270,750 تومان
کراست ۲ نفره 28cm آمریکایی
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی، فلفل دلمه، قارچ، چیپس خلالی، پنیر موزارلا، مرینار سس
455,000 تومان
432,250 تومان
کراست ۴ نفره34cm آمریکایی
فیله گوشت گوساله، فیله مرغ به عمل آورده شده با سس مخصوص کاری و ادویه پیتزا اقبالی، فلفل دلمه، قارچ، چیپس خلالی، پنیر موزارلا، مرینار سس
785,000 تومان
745,750 تومان
چانو مینی ویژه 19cmآمریکایی
سیرواستیک فیله گوساله، کره، پیاز، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، مرینار سس، پنیر پیتزا، با روکش سیب زمینی سرخ شده
165,000 تومان
156,750 تومان
چانو ۱ نفره۲۳cm آمریکایی
سیرواستیک فیله گوساله، کره، پیاز، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، مرینار سس، پنیر پیتزا، با روکش سیب زمینی سرخ شده
260,000 تومان
247,000 تومان
چانو ۲ نفره 28cm آمریکایی
سیرواستیک فیله گوساله، کره، پیاز، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، مرینار سس، پنیر پیتزا، با روکش سیب زمینی سرخ شده
442,000 تومان
419,900 تومان
چانو ۴ نفره34cm آمریکایی
سیرواستیک فیله گوساله، کره، پیاز، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا، مرینار سس، پنیر پیتزا، با روکش سیب زمینی سرخ شده
640,000 تومان
608,000 تومان
پیتزا کلزونه مینی ویژه
147,000 تومان
139,650 تومان
لاه ماجون ۲ نفره
گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای پیاز، جعفری ذرت و زیتون و ادویه مخصوص ترکی
356,000 تومان
338,200 تومان
پیتزا کلزونه 1 نفره
247,000 تومان
234,650 تومان
پیتزا کلزونه 2 نفره
390,000 تومان
370,500 تومان
پیتزا کلزونه 4 نفره
580,000 تومان
551,000 تومان
آمریکن چیکو مینی ویژه
135,000 تومان
128,250 تومان
آمریکن چیکو 1 نفره
220,000 تومان
209,000 تومان
آمریکن چیکو 2 نفره
392,000 تومان
372,400 تومان
آمریکن چیکو 4 نفره
540,000 تومان
513,000 تومان
سالاد سزار یکنفره
105,000 تومان
99,750 تومان

هشتگ مجیک اقبالی ۱ نفره
کوکتل چیکو، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، پنیر پیتزا
280,000 تومان
266,000 تومان
هشتگ مجیک اقبالی ۲ نفره
کوکتل چیکو، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، پنیر پیتزا
390,000 تومان
370,500 تومان
بی بی کیو ۱ نفره
فیله گوساله باربی کیو شده، پیاز حلقه ای، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، پنیر
295,000 تومان
280,250 تومان
بی بی کیو ۲ نفره
فیله گوساله باربی کیو شده، پیاز حلقه ای، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، پنیر
460,000 تومان
437,000 تومان
تکس مکس ۱ نفره
فیله گوساله، فیله مرغ، سس مخصوص مکزیکی، پیاز حلقه ای، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل هالوپینو، پنیر
280,000 تومان
266,000 تومان
تکس مکس ۲ نفره
فیله گوساله، فیله مرغ، سس مخصوص مکزیکی، پیاز حلقه ای، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل هالوپینو، پنیر
390,000 تومان
370,500 تومان
ریپ استیک ۱ نفره
فیله استیک شده با سس آلفردو، قارچ، با روکش پنیر پارمسان، چیپس خلالی
310,000 تومان
294,500 تومان
ریپ استیک ۲ نفره
فیله استیک شده با سس آلفردو، قارچ، با روکش پنیر پارمسان، چیپس خلالی
470,000 تومان
446,500 تومان
چیزی ۱ نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر
280,000 تومان
266,000 تومان
چیزی ۲ نفره
ژامبون پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، کوکتل، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر
390,000 تومان
370,500 تومان
فیلتو ۱ نفره
فیله گوشت گوساله، گوشت چرخ کرده، پیاز حلقه ای، سس کچاپ مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر
285,000 تومان
270,750 تومان
فیلتو ۲ نفره
فیله گوشت گوساله، گوشت چرخ کرده، پیاز حلقه ای، سس کچاپ مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر
450,000 تومان
427,500 تومان
گاردن ۱ نفره
فیله گوساله، ژامبون پپرونی، سس کچاپ مخصوص، پیاز حلقه ای، قارچ، گوجه گیلاسی، ذرت، زیتون، پنیر پیتزا
290,000 تومان
275,500 تومان
گاردن ۲ نفره
فیله گوساله، ژامبون پپرونی، سس کچاپ مخصوص، پیاز حلقه ای، قارچ، گوجه گیلاسی، ذرت، زیتون، پنیر پیتزا
400,000 تومان
380,000 تومان
چیکن پستو ۱ نفره
فیله مرغ مزه دارشده با سس پستو، قارچ، پنیر پارمسان، پنیر
290,000 تومان
275,500 تومان
چیکن پستو ۲ نفره
فیله مرغ مزه دارشده با سس پستو، قارچ، پنیر پارمسان، پنیر
450,000 تومان
427,500 تومان
چیکن فاهیتا ۱ نفره
فیله مرغ به عمل آورده شده، قازچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر
280,000 تومان
266,000 تومان
چیکن فاهیتا ۲ نفره
فیله مرغ به عمل آورده شده، قازچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر
385,000 تومان
365,750 تومان
امپریال چیکن ۱ نفره
فیله مرغ مزه دار شده با سس آلفردو و کاری، قارچ، پنیر پارمسان، چیپس خلالی، ادویه مخصوص، پنیر
290,000 تومان
275,500 تومان
امپریال چیکن ۲ نفره
فیله مرغ مزه دار شده با سس آلفردو و کاری، قارچ، پنیر پارمسان، چیپس خلالی، ادویه مخصوص، پنیر
450,000 تومان
427,500 تومان
چیکو ١ نفره
285,000 تومان
270,750 تومان
چیکو ٢ نفره
385,000 تومان
365,750 تومان
بیف پستو ١ نفره
310,000 تومان
294,500 تومان
بیف پستو ٢ نفره
470,000 تومان
446,500 تومان
پپرونی ١ نفره
285,000 تومان
270,750 تومان
پپرونی ٢ نفره
380,000 تومان
361,000 تومان

اورجینال برگر دبل
همبرگر ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
325,000 تومان
308,750 تومان
اورجینال برگر سینگل
همبرگر ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
245,000 تومان
232,750 تومان
اورجینال چیز برگر دبل
همبرگر ذغالی، پنیر چدار، گوجه، کاهو، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
345,000 تومان
327,750 تومان
اورجینال چیز برگر سینگل
همبرگر ذغالی، پنیر چدار، گوجه، کاهو، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
255,000 تومان
242,250 تومان
ماشروم برگر دبل
همبرگر ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
380,000 تومان
361,000 تومان
ماشروم برگر سینگل
همبرگر ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
280,000 تومان
266,000 تومان
چیکن برگر
مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
200,000 تومان
190,000 تومان
چیکن چیز برگر
فیله مرغ سوخاری شده با پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه رنگی
210,000 تومان
199,500 تومان
زینگر برگر
سینه کریسپی شده مرغ، ژامبون تنوری، سس تند مخصوص، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور
240,000 تومان
228,000 تومان
برگر پیده استامبولی سینگل
برگر ذغالی، قارچ، پنیر پیتزا، ادویه ترکی، پنیر گودا
280,000 تومان
266,000 تومان
برگر پیده استانبولی دبل
برگر ذغالی، قارچ، پنیر پیتزا، ادویه ترکی، پنیر گودا
380,000 تومان
361,000 تومان
دابل ویچ
340,000 تومان
323,000 تومان

خوراک فیله مرغ
بدون برنج، با قارچ و پنیر و سس مخصوص
310,000 تومان
294,500 تومان
خوراک بیف با سس خامه و قارچ
بدون برنج
350,000 تومان
332,500 تومان
فیله مرغ با سس خامه و آلفردو
310,000 تومان
294,500 تومان
خوراک فیله مرغ رژیمی
فیله مرغ گریل شده، قارچ، ادویه مخصوص + بدون برنج
310,000 تومان
294,500 تومان
خوراک زبان
400,000 تومان
380,000 تومان
خوراک رست بیف
350,000 تومان
332,500 تومان

جوجه بروستد نرمال 2 تکه ران
159,000 تومان
151,050 تومان
جوجه بروستد نرمال 2 تکه سینه
159,000 تومان
151,050 تومان
جوجه بروستد نرمال 3 تکه ران
237,000 تومان
225,150 تومان
جوجه بروستد نرمال 3 تکه مخلوط
237,000 تومان
225,150 تومان
جوجه بروستد نرمال 4 تکه ران
318,000 تومان
302,100 تومان
جوجه بروستد نرمال ۴ تکه سینه
318,000 تومان
302,100 تومان
شنیسل مرغ اسپایسی با سیب زمینی
245,000 تومان
232,750 تومان
کرانچیک
فیله کریسپی، سیب زمینی سرخ شده
245,000 تومان
232,750 تومان
فیله استریپس نرمال
245,000 تومان
232,750 تومان
فیله استریپس اسپایسی
245,000 تومان
232,750 تومان
بال سوخاری کریسپی نرمال
159,000 تومان
151,050 تومان
شنیسل مرغ
با سیب زمینی سرخ شده
245,000 تومان
232,750 تومان
سس مخصوص اقبالی
10,000 تومان
9,500 تومان
نان جوجه
5,000 تومان
4,750 تومان

ساندویچ مکزیکی
کوکتل 70%، قارچ، سس مخصوص تند، فلفل دلمه ای، خیارشور، گوجه، پیاز داغ
177,000 تومان
168,150 تومان
ساندویچ فیله استیک
فیله مزه دار شده گوساله همراه قارچ و پنیر
240,000 تومان
228,000 تومان
ساندویچ بیف استراگانف
خوراک بیف، چیپس خلالی، سس خامه، قارچ
240,000 تومان
228,000 تومان
رست بیف
گوشت ریش ریش شده با کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه
240,000 تومان
228,000 تومان
ساندویچ زبان
زبان، گوجه، کاهو، خیارشور، سس سفید
240,000 تومان
228,000 تومان
کباب ترکی
استیک گوشت و مرغ، قارچ، خیارشور، گوجه، فلفل دلمه رنگی
240,000 تومان
228,000 تومان
ساندویچ فیله استریپس
فیله مرغ استریپس، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه، سس سفید
209,000 تومان
198,550 تومان
ساندویچ هات داگ دبل ساده
175,000 تومان
166,250 تومان
ساندویچ هات داگ دبل با قارچ و پنیر
205,000 تومان
194,750 تومان
ساندویچ کوکتل چیکو ساده
کوکتل چیکو، گوجه گیلاسی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
175,000 تومان
166,250 تومان
ساندویچ کوکتل چیکو با قارچ و پنیر
کوکتل چیکو، گوجه گیلاسی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، قارچ و پنیر
205,000 تومان
194,750 تومان
ساندویچ ژیگو
ژامبون گوشت و مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
175,000 تومان
166,250 تومان

پنه آلفردو مرغ
پاستا با فیله مرغ تکه ای همراه با بروکلی، پنیر، سس آلفردو، ادویه مخصوص
240,000 تومان
228,000 تومان
پنه آلفردو گوشت
پاستا با گوشت تکه ای، پنیر، سس آلفردو، ادویه مخصوص
290,000 تومان
275,500 تومان
فتوچینی
راویولی، فیله مرغ تکه ای، اسفناج، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص، سس خامه
260,000 تومان
247,000 تومان

سوپ مخصوص اقبالی
جو، قارچ، مرغ، شیر، فلفل دلمه
40,000 تومان
38,000 تومان
قارچ سوخاری
185,000 تومان
175,750 تومان
نان سیر مخصوص
نان باگت، سیر و کره، اسفناج، پنیر پیتزا
90,000 تومان
85,500 تومان
پای سیب زمینی
سیب زمینی، ژامبون، پنیر، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای
205,000 تومان
194,750 تومان
سیب زمینی سرخ شده
95,000 تومان
90,250 تومان
سیب زمینی با پنیر
165,000 تومان
156,750 تومان
چیپس و پنیر
105,000 تومان
99,750 تومان
زیتون پرورده اعلاء
70,000 تومان
66,500 تومان
سیب زمینی با قارچ و پنیر و آلفردو
165,000 تومان