سوپر گوشت سناتور

خیابان بلوار سعادت رو به روی اتومبیل مرکزیمغز ران گوساله یک کیلو
105,000 تومان
مغز ران گوساله نیم کیلو
52,500 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
110,000 تومان
ماهیچه گوساله نیم کیلو
55,000 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
60,000 تومان
قلوه گاه گوساله نیم کیلو
30,000 تومان
مغز راسته گوساله یک کیلو
135,000 تومان
مغز راسته گوساله نیم کیلویی
67,500 تومان
فیله گوساله یک کیلویی
150,000 تومان
فیله گوساله نیم کیلویی
75,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله یک کیلویی
105,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله نیم کیلویی
52,500 تومان
مغز کله گوساله یک عدد
20,000 تومان
قلم گوساله یک کیلویی
6,000 تومان
قلم گوساله نیم کیلویی
3,000 تومان

گوشت گوسفندی ران و سردست یک کیلو
130,000 تومان
گوشت گوسفندی ران و سردست نیم کیلو
65,000 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلویی
130,000 تومان
ماهیچه گوسفندی نیم کیلویی
65,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
60,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی نیم کیلو
30,000 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
110,000 تومان
گردن گوسفندی نیم کیلو
55,000 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
105,000 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو
52,500 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
130,000 تومان
جگر گوسفندی نیم کیلو
65,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
120,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی نیم کیلو
60,000 تومان
کله پاچه
100,000 تومان
سیراب شیردون یک کیلو
35,000 تومان