سوپر گوشت سناتور

( خرید بالای 1,000,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان بلوار سعادت رو به روی اتومبیل مرکزیمغز ران گوساله یک کیلو
175,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی نیم کیلو
50,000 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
175,000 تومان
مغز ران گوساله نیم کیلو
90,000 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
175,000 تومان
ماهیچه گوساله نیم کیلو
90,000 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
110,000 تومان
قلوه گاه گوساله نیم کیلو
60,000 تومان
مغز راسته گوساله یک کیلو
200,000 تومان
مغز راسته گوساله نیم کیلویی
100,000 تومان
فیله گوساله یک کیلویی
250,000 تومان
فیله گوساله نیم کیلویی
125,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله یک کیلویی
170,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله نیم کیلویی
85,000 تومان
چرخ کرده مخلوط
170,000 تومان

گوشت گوسفندی ران و سردست یک کیلو
170,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
100,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی نیم کیلو
50,000 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
150,000 تومان
گردن گوسفندی نیم کیلو
75,000 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
140,000 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو
70,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
165,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی نیم کیلو
85,000 تومان