سوپر گوشت سناتور

( خرید بالای 1,000,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان بلوار سعادت رو به روی اتومبیل مرکزیمغز ران گوساله یک کیلو
95,000 تومان
مغز ران گوساله نیم کیلو
48,000 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
95,000 تومان
ماهیچه گوساله نیم کیلو
48,000 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
60,000 تومان
قلوه گاه گوساله نیم کیلو
30,000 تومان
مغز راسته گوساله یک کیلو
115,000 تومان
مغز راسته گوساله نیم کیلویی
60,000 تومان
فیله گوساله یک کیلویی
150,000 تومان
فیله گوساله نیم کیلویی
75,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله یک کیلویی
90,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله نیم کیلویی
45,000 تومان
قلم گوساله یک کیلویی
8,000 تومان

گوشت گوسفندی ران و سردست یک کیلو
130,000 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلویی
135,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
70,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی نیم کیلو
35,000 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
120,000 تومان
گردن گوسفندی نیم کیلو
60,000 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
115,000 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو
60,000 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
120,000 تومان
ناموجود
جگر گوسفندی نیم کیلو
60,000 تومان
ناموجود
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
120,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی نیم کیلو
60,000 تومان