سوپر گوشت سناتور

( خرید بالای 1,000,000 تومان 100 درصد تخفیف در هزینه ارسال)

خیابان بلوار سعادت رو به روی اتومبیل مرکزیسینه مرغ
43,000 تومان
ناموجود
گوشت چرخکرده گوساله یک کیلویی
120,000 تومان
مغز ران گوساله نیم کیلو
65,000 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
128,000 تومان
مغز ران گوساله نیم کیلو
65,000 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
130,000 تومان
ماهیچه گوساله نیم کیلو
65,000 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
70,000 تومان
قلوه گاه گوساله نیم کیلو
35,000 تومان
مغز راسته گوساله یک کیلو
150,000 تومان
مغز راسته گوساله نیم کیلویی
75,000 تومان
فیله گوساله یک کیلویی
170,000 تومان
فیله گوساله نیم کیلویی
90,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله یک کیلویی
120,000 تومان
گوشت چرخکرده گوساله نیم کیلویی
60,000 تومان

گوشت گوسفندی ران و سردست یک کیلو
145,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
85,000 تومان
قلوه گاه گوسفندی نیم کیلو
45,000 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
130,000 تومان
گردن گوسفندی نیم کیلو
65,000 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
120,000 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو
60,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
130,000 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی نیم کیلو
65,000 تومان

مرغ روز قزوین
24,000 تومان
ناموجود
مرغ روز شمال
27,000 تومان
ناموجود
ران مرغ
30,000 تومان
ناموجود
سینه مرغ
43,000 تومان
ناموجود