کترینگ پارسه

خ نوروزیان بین کوچه 36 و 38خوراک جوجه کباب
50,000 تومان
چلو کوبیده (دو سیخ)
62,000 تومان
خوراک کوبیده دو سیخ
50,000 تومان
چلو بختیاری
88,000 تومان
چلو جوجه کباب
62,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص پارسه
64,000 تومان
چلو کوبیده (دو سیخ)
62,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
56,000 تومان
خوراک جوجه کباب
50,000 تومان
خوراک کوبیده دو سیخ
50,000 تومان
چلو قیمه نثار
67,000 تومان
چلو کباب شف
75,000 تومان
هر پرس برنج ایرانی
15,000 تومان

دلستر قوطی لیمو
9,800 تومان
دلستر قوطی استوایی
9,800 تومان
دلستر قوطی هلو
8,000 تومان
دلستر قوطی سیب
8,000 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
نوشابه قوطی مشکی
7,100 تومان
نوشابه قوطی نارنجی
7,100 تومان
سون آپ قوطی
6,500 تومان
دوغ قوطی
7,500 تومان
نوشابه خانواده
12,500 تومان
آب معدنی بزرگ
5,000 تومان
دوغ خانواده
12,000 تومان