آب انار ونک


شعبه های قزوین با سه دهه فعالیت

شعبه 1: فلسطین شرقی مابین چهارراه پادگان و خ توحیدبطری ۱.۵ لیتری آب انار
ترش ،شیرین ، ملس
70,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری آب زرشک
70,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری آب البالو
70,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری آب ذغال اخته
70,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری آب انار شاتوت
80,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری میکس انار زرشک
70,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری زرشک البالو
70,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری میکس همه محصولات
70,000 تومان

لواشک انار همراه با(سس مخصوص آب انار ونک)
25,000 تومان
آلوچه جنگلی همراه با( سس مخصوص آب انار ونک)
25,000 تومان
رب انار آب انار ونک
هر کیلو گرم
70,000 تومان

آب انار مخصوص با لواشک و الوچه
25,000 تومان
آب انار مخصوص با دانه انار و رب انار
25,000 تومان
آب انار بستنی(بستنی انار)همراه با رب انار
25,000 تومان
آب انار شاتوت
25,000 تومان
آب انار شاتوت+یک اسکوپ بستنی انار
30,000 تومان
میکس زرشک البالو
23,000 تومان
آب انار هر لیوان
ترش،شیرین ،ملس
23,000 تومان
آب ذغال اخته هر لیوان
23,000 تومان
آب زرشک کوهی هر لیوان
23,000 تومان
آب البالو هر لیوان
23,000 تومان