آب انار ونک

(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
شعبه های قزوین با سه دهه فعالیت

شعبه 2: بلوار آیت الله خامنه ای رو به روی ورزشگاه شهید رجاییبطری ۱.۵ لیتری آب انار
ترش،شیرین،ملس
60,000 تومان
54,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری آب زرشک
60,000 تومان
54,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری آب آلبالو
60,000 تومان
54,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری آب ذغال اخته
60,000 تومان
54,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری آب انار شاتوت
70,000 تومان
63,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری میکس انار زرشک
70,000 تومان
63,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری زرشک البالو
70,000 تومان
63,000 تومان
بطری ۱.۵ لیتری میکس همه محصولات
70,000 تومان
63,000 تومان

لواشک انار ( به همراه سس مخصوص آب انار ونک)
22,000 تومان
19,800 تومان
آلوچه جنگلی( به همراه سس مخصوص آب انار ونک)
22,000 تومان
19,800 تومان
رب انار ونک(هر کیلو گرم)
70,000 تومان
63,000 تومان

آب انار مخصوص با لواشک و الوچه
22,000 تومان
19,800 تومان
آب انار مخصوص با دان انار همراه با رب انار
22,000 تومان
19,800 تومان
آب انار بستنی(بستنی انار)همراه با رب انار
22,000 تومان
19,800 تومان
آب انار شاتوت
22,000 تومان
19,800 تومان
آب انار شاتوت+یک اسکوپ بستنی انار
25,000 تومان
22,500 تومان
میکس زرشک البالو
22,000 تومان
19,800 تومان
آب انار هر لیوان
ترش،شیرین،ملس
20,000 تومان
18,000 تومان
آب زرشک کوهی هر لیوان
20,000 تومان
18,000 تومان
آب آلبالو هر لیوان
20,000 تومان
18,000 تومان
آب ذغال اخته هر ایوان
20,000 تومان
18,000 تومان