نان سنگک نمونه


لطفا روزهای جمعه ب دلیل شلوغی نانوایی یک ساعت زودتر اقدام شود ممنون

بلوار مدرس شمالی، نبش کوچه منوچهر هاشمینان سنگک ساده سبوس دار
1,600 تومان
نان سنگک مخصوص نمونه
کنجدی
6,000 تومان
نان سنگک کنجدی سبوسدار
3,000 تومان
کیسه نان
700 تومان
سنگک ساده بزرگ
2,500 تومان
کیسه نان
700 تومان
نان سنگک ساده سبوس دار
1,600 تومان
نان سنگک کنجدی سبوسدار
3,000 تومان
نان سنگک مخصوص نمونه
کنجدی
6,000 تومان
سنگک ساده بزرگ
2,500 تومان
آرد سنگک سبوس دار
آرد سبوس دار
7,000 تومان