نان سنگک نمونه

بلوار مدرس شمالی، نبش کوچه منوچهر هاشمینان سنگک ساده سبوس دار
1,600 تومان
نان سنگک کنجدی سبوسدار
3,000 تومان
کیسه نان
500 تومان
نان سنگک مخصوص شاتر
کنجد سفید،دانه سیاه،سبوس
5,000 تومان
نان سنگک مخصوص نمونه
کنجد سفید،دانه سیاه،سبوس
6,000 تومان
کیسه نان
500 تومان
نان سنگک ساده سبوس دار
1,600 تومان
نان سنگک کنجدی سبوسدار
3,000 تومان
نان سنگک مخصوص شاتر
کنجد سفید،دانه سیاه،سبوس
5,000 تومان
نان سنگک مخصوص نمونه
کنجد سفید،دانه سیاه،سبوس
6,000 تومان
کیسه نان
500 تومان