نان بربری بلوار

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
09:00تا10:00
17:30تا22:00

بلوار مدرس جنب کوچه نیساریان روبه روی آجیل حاج مهدی خشکبارینان بربری پر کنجد
15,000 تومان
نان بربری
شیر خشک - کره - روغن - آرد فانتزی
9,000 تومان
نان بربری
شیر خشک - کره - روغن - آرد فانتزی
9,000 تومان
نان بربری پر کنجد
15,000 تومان