بستنی احمدی

خیابان فردوسی بالاتر از میدان عدلنان قیفی دانه ای
2,000 تومان
بستنی سنتی نیم کیلو
50,000 تومان
بستنی سنتی یک کیلو
100,000 تومان
نان بستنی حصیری بسته ای
10,000 تومان
فالوده نیم کیلو
40,000 تومان
بستنی سنتی نیم کیلو
50,000 تومان
بستنی سنتی یک کیلو
100,000 تومان
بستنی دستگاهی وانیل نیم کیلو
40,000 تومان
بستنی دستگاهی وانیل یک کیلو
80,000 تومان
بستنی دستگاهی موز نیم کیلو
50,000 تومان
بستنی دستگاهی موز یک کیلو
100,000 تومان
بستنی دستگاهی شکلاتی نیم کیلو
50,000 تومان
بستنی دستگاهی شکلاتی یک کیلو
100,000 تومان
بستنی دستگاهی وانیل شکلات نیم کیلو
50,000 تومان
بستنی دستگاهی وانیل شکلات یک کیلو
100,000 تومان
فالوده نیم کیلو
40,000 تومان
فالوده یک کیلو
80,000 تومان
نان بستنی حصیری بسته ای
10,000 تومان
نان قیفی دانه ای
2,000 تومان