تشریفات

قزوین،خیابان حکم آباد،نبش کوچه فروغچلو جوجه کباب ویژه
300 گرم
23,870 تومان
کباب بختیاری ویژه با گوشت فیله
250 گرم، بدون برنج با دورچبن
23,780 تومان
سالاد فصل
3,500 تومان
چلو قیمه نثار
25,000 تومان
چلو کبابی سلطانی ویژه با گوشت فیله
200گرم، کوبیده 120 گرم
52,980 تومان
چلو کباب برگ ویژه با گوشت فیله
220 گرم
45,890 تومان
چلو کباب بختیاری ویژه با گوشت فیله
250 گرم
29,980 تومان
چلو کباب لقمه زعفرانی ویژه
300 گرم
26,780 تومان
چلو جوجه کباب ویژه
300 گرم
23,870 تومان
چلو نگینی ویژه
300 گرم
24,870 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص
250 گرم
17,980 تومان
چلو کوبیده دو سیخ
120 گرم
22,000 تومان

کباب سلطانی ویژه با گوشت فیله
120 گرم کوبیده بدون برنج با دورچین
44,830 تومان
کباب برگ ویژه با گوشت فیله
200 گرم بدون برنج با دورچین
37,580 تومان
کباب وزیری ویژه تشریفات
300 گرم، بدون برنج با دورچین
22,980 تومان
کباب بختیاری ویژه با گوشت فیله
250 گرم، بدون برنج با دورچبن
23,780 تومان
کباب کوبیده دو رو ویژه تشریفات
300 گرم، بدون برنج با دورچین
21,890 تومان
کباب لقمه زعفرانی ویژه تشریفات
300 گرم، بدون برنج با دورچین
20,780 تومان
جوجه کباب با استخوان
یک جوجه کامل 600 گرم
18,950 تومان
کباب لقمه نگینی ویژه تشریفات
300 گرم، بدون برنج با دورچین
19,890 تومان
سیخ کوبیده ویژه
120 گرم، یک سیخ با دورچین
8,580 تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی با گوشت
16,980 تومان
چلو خورشت قورمه سبزی با گوشت تکه ای
16,980 تومان
چلو خورشت قیمه سیب زمینی با مرغ
11,980 تومان
چلو خورشت قیمه بادمجان با مرغ
11,980 تومان
چلو قیمه نثار
25,000 تومان
چلو قیمه نثار ویژه
33,000 تومان

چلو کباب وزیری ویژه کترینگ تشریفات
28,980 تومان
چلو کباب کوبیده دو رو ویژه
27,930 تومان
چلو جوجه با استخوان یک جوجه کامل (۷۰۰گرم)
25,980 تومان
زرشک پلو با مرغ
16,000 تومان

سوپ تکنفره
3,500 تومان
سالاد فصل
3,500 تومان
زیتون پرورده
3,000 تومان
ماست موسیر
2,000 تومان
سوپ دو نفره
6,500 تومان

نوشابه خانواده
5,000 تومان
نوشابه بطری
2,000 تومان
نوشابه قوطی
3,000 تومان
دوغ خانواده خوشگوار
5,500 تومان
دوغ زالی بطری
3,500 تومان
دوغ خانواده زالی
7,000 تومان
دوغ بطری
2,000 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان