عطاری مروارید

خیابان امام خمینی الاف راستا نرسیده به چهار سوق دیمجکره بادام زمینی شکلاتی 750 گرم
126,000 تومان
95,000 تومان
کره بادام زمینی شکلاتی 400 گرم
70,000 تومان
کره بادام زمینی شکلاتی 200 گرم
38,000 تومان
کره بادام زمینی ساده 750 گرم
125,000 تومان
کره بادام زمینی ساده 400 گرم
69,000 تومان
کره بادام زمینی ساده 200 گرم
37,000 تومان