مرکز گوشت

(4 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه،رو به روی اداره پستگوشت ران گوسفندی یک کیلو
138,000 تومان
132,480 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
138,000 تومان
132,480 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلو
135,000 تومان
129,600 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلو
95,000 تومان
91,200 تومان
مغز راستا گوساله یک کیلو
118,000 تومان
113,280 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
95,000 تومان
91,200 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
95,000 تومان
91,200 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
60,000 تومان
57,600 تومان
مغز راستا گوساله یک کیلو
118,000 تومان
113,280 تومان
فیله گوساله یک کیلو
145,000 تومان
139,200 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلو
95,000 تومان
91,200 تومان
قلم گوساله یک
12,000 تومان
11,520 تومان
گوشت گوسفندی سردست یک کیلو
130,000 تومان
124,800 تومان
گوشت ران گوسفندی یک کیلو
138,000 تومان
132,480 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلو
135,000 تومان
129,600 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
77,000 تومان
73,920 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
115,000 تومان
110,400 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
112,000 تومان
107,520 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
130,000 تومان
124,800 تومان
ناموجود
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
138,000 تومان
132,480 تومان
کله پاچه گوسفند یک دست
110,000 تومان
105,600 تومان
سیراب شیردان یک دست
48,000 تومان
46,080 تومان
ناموجود
جگر گوساله یک کیلو
95,000 تومان
91,200 تومان
ناموجود
چرخ کرده گوساله نیم کیلو
48,000 تومان
46,080 تومان
مغزران گوساله نیم کیلو
49,000 تومان
47,040 تومان