مرکز گوشت

(4 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

خیابان دانشگاه،رو به روی کوچه پستگوشت چرخ کرده گوساله نیم کیلو
51,000 تومان
48,960 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو
57,500 تومان
55,200 تومان
گردن گوسفندی نیم کیلو
59,000 تومان
56,640 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
105,000 تومان
100,800 تومان
مغز راسته گوساله نیم کیلو
51,000 تومان
48,960 تومان
ماهیچه گوساله یک کیلو
105,000 تومان
100,800 تومان
ماهیچه گوساله نیم کیلو
52,000 تومان
49,920 تومان
قلوه گاه گوساله یک کیلو
55,000 تومان
52,800 تومان
قلوه گاه گوساله نیم کیلو
28,000 تومان
26,880 تومان
مغز ران گوساله یک کیلو
125,000 تومان
120,000 تومان
مغز ران گوساله نیم کیلو
65,000 تومان
62,400 تومان
فیله گوساله یک کیلو
145,000 تومان
139,200 تومان
فیله گوساله نیم کیلو
72,500 تومان
69,600 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله یک کیلو
105,000 تومان
100,800 تومان
گوشت چرخ کرده گوساله نیم کیلو
51,000 تومان
48,960 تومان
مغز گوساله دانه ای
20,000 تومان
19,200 تومان
قلم گوساله یک
6,000 تومان
5,760 تومان
گوشت گوسفندی سردست یک کیلو
125,000 تومان
120,000 تومان
گوشت ران کوسفندی یک کیلو
130,000 تومان
124,800 تومان
گوشت گوسفندی سردست نیم کیلو
62,500 تومان
60,000 تومان
گوشت گوسفندی ران نیم کیلو
65,000 تومان
62,400 تومان
ماهیچه گوسفندی یک کیلو
130,000 تومان
124,800 تومان
ماهیچه گوسفندی نیم کیلو
65,000 تومان
62,400 تومان
قلوه گاه گوسفندی یک کیلو
70,000 تومان
67,200 تومان
قلوه گاه گوسفندی نیم کیلو
35,000 تومان
33,600 تومان
گردن گوسفندی یک کیلو
118,000 تومان
113,280 تومان
گردن گوسفندی نیم کیلو
59,000 تومان
56,640 تومان
راسته گوسفندی یک کیلو
115,000 تومان
110,400 تومان
راسته گوسفندی نیم کیلو
57,500 تومان
55,200 تومان
جگر گوسفندی یک کیلو
120,000 تومان
115,200 تومان
جگر گوسفندی نیم کیلو
60,000 تومان
57,600 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی یک کیلو
130,000 تومان
124,800 تومان
گوشت چرخکرده گوسفندی نیم کیلو
65,000 تومان
62,400 تومان
کله پاچه گوسفند یک دست
110,000 تومان
105,600 تومان
سیراب شیردان یک دست
35,000 تومان
33,600 تومان
گوشت شتر مرغ یک کیلو
120,000 تومان
115,200 تومان
جگر گوساله یک کیلو
95,000 تومان
91,200 تومان
جگر گوساله نیم کیلو
47,500 تومان
45,600 تومان