پاچینی زربال

بلوار نخبگان،نسیم دوم،نبش کوچهپاچینی مخصوص، نیم کیلوگرم
23,000 تومان
پاچینی مخصوص، دویست و پنجاه گرم
11,500 تومان
پاچینی مخصوص، یک کیلو و نیم
79,000 تومان
پاچینی مخصوص، یک کیلوگرم
46,000 تومان
پاچینی مخصوص، هفتصد و پنجاه گرم
44,500 تومان
پاچینی مخصوص، نیم کیلوگرم
23,000 تومان
پاچینی مخصوص، دویست و پنجاه گرم
11,500 تومان

نان اضافه چهار عددی
1,000 تومان
زیتون
1,500 تومان
ناموجود
خیارشور
1,500 تومان
ناموجود

نوشابه خانواده
4,500 تومان
نوشابه قوطی
2,000 تومان
نوشابه شیشه
1,500 تومان
دلستر خانواده
3,000 تومان
دلستر شیشه
2,000 تومان
دوغ خانواده زالی
5,500 تومان
دوغ خانواده کاله
4,000 تومان
دوغ زالی کوچک
2,500 تومان
دوغ ناملی
1,000 تومان
دوغ آبعلی شیشه
2,500 تومان
آب کوچک
1,000 تومان