پاچینی زربال

(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

بلوار نخبگان،نسیم دوم،نبش کوچهپاچینی مخصوص، یک کیلوگرم
43,700 تومان
پاچینی مخصوص، نیم کیلوگرم
21,850 تومان
پاچینی مخصوص، یک کیلو و نیم
75,050 تومان
پاچینی مخصوص، یک کیلوگرم
43,700 تومان
پاچینی مخصوص، هفتصد و پنجاه گرم
42,275 تومان
پاچینی مخصوص، نیم کیلوگرم
21,850 تومان
پاچینی مخصوص، دویست و پنجاه گرم
10,925 تومان

نان اضافه چهار عددی
950 تومان
زیتون
1,425 تومان
ناموجود
خیارشور
1,425 تومان
ناموجود

نوشابه خانواده
4,275 تومان
نوشابه قوطی
1,900 تومان
نوشابه شیشه
1,425 تومان
دلستر خانواده
2,850 تومان
دلستر شیشه
1,900 تومان
دوغ خانواده زالی
5,225 تومان
دوغ خانواده کاله
3,800 تومان
دوغ زالی کوچک
2,375 تومان
دوغ ناملی
950 تومان
دوغ آبعلی شیشه
2,375 تومان
آب کوچک
950 تومان