زعفران شیوا


( خرید بالای 500,000 تومان هزینه ارسال رایگان )
زعفران اصل خراسان جنوبي

شعبه قزوين -فردوسي شمالي -كوجه حليمي -پلاك 15زعفران نيم مثقالي
زعفران اصل بيرجند خراسان جنوبي ارائه شده توسط كارشناس معاونت غذا و دارو
100,000 تومان
زعفران سرگل نيم مثقالي در بسته كادويي
زعفران اصل بيرجند خراسان جنوبي اراائه شده توسط كارشناس معاونت غذا ودارو
110,000 تومان
زعفران سرگل ١مثقالي
زعفران اصل بيرجند خراسان جنوبي ارائه شده توسط كارشناس معاونت غذا و دارو
190,000 تومان
زعفران سرگل ١مثقالي در بسته كادوئي
زعفران اصل بيرجند خراسان جنوبي ارائه شده توسط كارشناس معاونت غذا و دارو
205,000 تومان
زعفران سرگل ٢مثقالي
زعفران اصل بيرجند خراسان جنوبي ارائه شده توسط كارشناس معاونت غذا و دارو
380,000 تومان
زعفران سرگل ٢مثقالي در بسته كادويي
زعفران اصل بيرجند خراسان جنوبي ارائه شده توسط كارشناس معاونت غذا و دارو
395,000 تومان
زعفران سرگل ٥مثقالي
زعفران اصل بيرجند خراسان جنوبي ارائه شده توسط كارشناس معاونت عذا و دارو
950,000 تومان
زعفران ٥مثقالي در ظرف كادويي
زعفران اصل بيرجند خراسان جنوبي ارائه شده توسط كارشناس معاونت غذا و دارو
970,000 تومان
زعفران نگين ١مثقالي در ظرف معمولي
زعفران اصل خراسان جنوبي ارائه شده توسط كارشناس معاونت غذا و دارو
230,000 تومان

عناب خشك
عناب بيرجند مناسب براي كنترل فشارخون
120,000 تومان

زرشك
130,000 تومان