شیرینی پاپیون

خ پادگان رو به روی لشگر 16 زرهیشیرینی خامه ای 1 کیلو
24,000 تومان
مکزیکی ناپلئونی 1 کیلو
27,500 تومان
دانمارکی 1 کیلو
19,200 تومان
کیک یزدی 1 کیلو
14,500 تومان
نارگیلی 1 کیلو
33,500 تومان
شیرینی خامه ای 1 کیلو
24,000 تومان
شیرینی رولت 1 کیلو
24,000 تومان
ناپلئونی 1 کیلو
27,500 تومان
مکزیکی 1 کیلو
24,000 تومان
مکزیکی شطرنجی 1 کیلو
27,500 تومان
مکزیکی شکلاتی 1 کیلو
27,500 تومان
مکزیکی ناپلئونی 1 کیلو
27,500 تومان
لطیفه 1 کیلو
24,000 تومان
کیک پنیر 1 کیلو
33,500 تومان
شکلاتی چهارگوش 1 کیلو
24,000 تومان

دانمارکی 1 کیلو
19,200 تومان
پای سیب 1 کیلو
20,000 تومان
کره ای مخصوص 1 کیلو
27,000 تومان
کشمشی 1 کیلو
19,200 تومان
نارگیلی 1 کیلو
33,500 تومان
کیک یزدی 1 کیلو
14,500 تومان
مافین 1 کیلو
27,500 تومان
کیک هویج 1 کیلو
33,500 تومان
دسر پلمبیر ایتالیایی لیوانی
6,000 تومان

شمع عدد 5 اکلیلی
4,000 تومان
شمع عدد 6 تاج دار
6,000 تومان
شمع عدد 6 اکلیلی
4,000 تومان
شمع عدد 6 نگین دار
5,000 تومان