بورس برنج نیکدانه شمال

اکنون تعطیل است

ساعات فعالیت امروز:
09:30تا21:30

غیاث آباد چهاراه سونا رو به روی اداره ارشاددمسیاه محلی گیلان یک کیلو
145,000 تومان
زردم محلی گیلان یک کیلو
135,000 تومان
طارم محلی گیلان یک کیلو
87,000 تومان
صدری هاشمی ممتاز گیلان یک کیلو
134,000 تومان
علی کاظمی ممتاز گیلان یک کیلو
125,000 تومان
دودی صدری هاشمی یک کیلو
140,000 تومان
دودی شیرودی یک کیلو
90,000 تومان
فجر ممتاز گیلان یک کیلو
85,000 تومان
شیرودی ممتاز گیلان یک کیلو
78,000 تومان
لاشه صدری هاشمی یک کیلو
66,000 تومان

چای ممتاز کیلویی
190,000 تومان
چای قلم لیزری کیلویی
180,000 تومان