بورس برنج نیکدانه شمال

غیاث آباد چهاراه سونا رو به روی اداره ارشادصدری هاشمی ممتاز گیلان یک کیلو
36,000 تومان
دمسیاه محلی گیلان یک کیلو
45,000 تومان
زردم محلی گیلان یک کیلو
39,000 تومان
طارم محلی گیلان یک کیلو
38,000 تومان
صدری هاشمی ممتاز گیلان یک کیلو
36,000 تومان
علی کاظمی ممتاز گیلان یک کیلو
35,000 تومان
دودی صدری هاشمی یک کیلو
42,000 تومان
دودی شیرودی یک کیلو
34,000 تومان
فجر ممتاز گیلان یک کیلو
30,000 تومان
شیرودی ممتاز گیلان یک کیلو
30,000 تومان
عنبربو اهواز تبدیل گیلان یک کیلو
27,500 تومان
لاشه صدری هاشمی یک کیلو
25,000 تومان
برنج قهوه ای صدری هاشمی یک کیلو
37,000 تومان