بورس برنج نیکدانه شمال

غیاث آباد چهاراه سونا رو به روی اداره ارشادعلی کاظمی ممتاز گیلان یک کیلو
50,000 تومان
دمسیاه محلی گیلان یک کیلو
55,000 تومان
زردم محلی گیلان یک کیلو
54,000 تومان
طارم محلی گیلان یک کیلو
44,000 تومان
صدری هاشمی ممتاز گیلان یک کیلو
50,000 تومان
علی کاظمی ممتاز گیلان یک کیلو
50,000 تومان
دودی صدری هاشمی یک کیلو
55,000 تومان
دودی شیرودی یک کیلو
47,000 تومان
فجر ممتاز گیلان یک کیلو
44,000 تومان
شیرودی ممتاز گیلان یک کیلو
42,000 تومان
لاشه صدری هاشمی یک کیلو
34,000 تومان

چای ممتاز کیلویی
135,000 تومان
چای قلم لیزری کیلویی
115,000 تومان