بورس برنج نیکدانه شمال

غیاث آباد چهاراه سونا رو به روی اداره ارشادصدری هاشمی ممتاز گیلان یک کیلو
124,000 تومان
دمسیاه محلی گیلان یک کیلو
145,000 تومان
زردم محلی گیلان یک کیلو
140,000 تومان
طارم محلی گیلان یک کیلو
94,000 تومان
صدری هاشمی ممتاز گیلان یک کیلو
124,000 تومان
علی کاظمی ممتاز گیلان یک کیلو
110,000 تومان
دودی صدری هاشمی یک کیلو
135,000 تومان
دودی شیرودی یک کیلو
112,000 تومان
فجر ممتاز گیلان یک کیلو
95,000 تومان
شیرودی ممتاز گیلان یک کیلو
90,000 تومان
لاشه صدری هاشمی یک کیلو
68,000 تومان

چای ممتاز کیلویی
320,000 تومان
چای قلم لیزری کیلویی
310,000 تومان