پسرخوب

قزوین ، خیابان سعدی، جنب بانک کشاورزیچلو کوبیده
6,000 تومان
چلو جوجه
6,000 تومان
قیمه نثار
6,000 تومان
قورمه سبزی
6,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
7,000 تومان

ماست موسیر
1,000 تومان
ترشی
1,000 تومان
زیتون
1,000 تومان
آب نارنج
500 تومان
دوغ لیوانی
1,000 تومان
دوغ بطری
1,000 تومان
نوشابه کولا
1,000 تومان
آب معدنی
500 تومان
دوغ خانواده
3,000 تومان
نوشابه خانواده
2,500 تومان
دلستر خانواده
2,500 تومان