دارکباب

(20 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است در صورت درخواست نان، از قسمت «نان سنگک» تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.

قزوین، خیابان شهید بابایی، بین کوچه 9 و 11کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
7,200 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
400 تومان
بال و بازو
ریحون , پیاز , نارنج
6,800 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
13,600 تومان
کوبیده
به همراه ریحان و پیازوگوجه (بدون نان)
7,200 تومان
نان
توجه: کلیه غذاهای این رستوران در حالت معمول بدون نان است. در صورت نیاز به نان باید از این قسمت تعداد نان مورد نیاز را هم سفارش دهید.
400 تومان
چنجه
27,200 تومان
جوجه ران
به همراه ریحان و پیاز
13,600 تومان
جوجه فیله
به همراه ریحان و پیاز
13,600 تومان
بال و بازو
ریحون , پیاز , نارنج
6,800 تومان

زیتون پرورده
3,200 تومان
سالاد
4,000 تومان

نوشابه خانواده
3,600 تومان
دلستر شیشه ای
2,800 تومان
آب (کوچک)
1,200 تومان
آب (بزرگ)
1,600 تومان
دوغ محلی خانواده (عیران)
4,800 تومان
نوشابه شیشه ای کوچک
1,600 تومان
دوغ محلی 500cc
2,400 تومان