هایپر میوه سید

اکنون تعطیل است


میدان مادر رو به روی پمپ گازهلو کیلویی
35,000 تومان
شلیل کیلویی
40,000 تومان
آلو طلایی کیلویی
30,000 تومان
الو سالتریزه کیلویی
40,000 تومان
انگوریاقوتی
40,000 تومان
انبه کیلویی
80,000 تومان
موز کیلویی
40,000 تومان
زردآلو سوپر کیلویی
40,000 تومان
طالبی
10,000 تومان
خربزه تیر مشهد
14,000 تومان
هندوانه چاف.انزلی
6,000 تومان
آلبالو پیوندی کیلویی
30,000 تومان
گیلاس تکدانه سوپر کیلویی
90,000 تومان