سوپر میوه آنلاین

میدان مادر رو به روی پمپ گازملون کیلویی
10,000 تومان
هندونه
5,000 تومان
سیب سفید یک کیلو
17,500 تومان
سیب سفید یک کیلو
17,500 تومان
سیب قرمز یک کیلو
15,000 تومان
پرتقال خونی یک کیلو
15,000 تومان
پرتقال واکسی یک کیلو
15,000 تومان
کیوی درجه1 یک کیلو
18,000 تومان
خیار
8,000 تومان
گوجه
7,000 تومان
موز
37,000 تومان
ملون کیلویی
10,000 تومان
هندونه
5,000 تومان