جگر سرای سلامت - شعبه فلسطین

خیابان فلسطین شرقی جنب فرمانداریچربی سیخی
4,000 تومان
نان.سنگک کوچک
1,500 تومان
جگر 200 گرم
بدون نان
40,000 تومان
جگر خام خرد شده
100گرم
18,500 تومان
بال جوجه سیخی
15,000 تومان
جگر 100 گرم
بدون نان
20,000 تومان
جگر 200 گرم
بدون نان
40,000 تومان
دل 100 گرم
بدون نان
20,000 تومان
دل 200 گرم
بدون نان
40,000 تومان
قلوه 200 گرم
بدون نان
40,000 تومان
قلوه 100 گرم
بدون نان
20,000 تومان
چربی سیخی
4,000 تومان
بال جوجه سیخی
15,000 تومان
نان.سنگک کوچک
1,500 تومان

نوشابه شیشه
6,500 تومان
لیموناد خانواده
11,500 تومان
نوشابه خانواده
14,300 تومان
نوشابه بطری کوچک
5,000 تومان
دوغ آبعلی خانواده
12,500 تومان
آب معدنی کوچک
4,000 تومان
دلستر شیشه ای
8,500 تومان

جگر خام خرد شده
100گرم
18,500 تومان
دل خام خردشده
100گرم
17,000 تومان
قلوه خام خردشده
100گرم
17,000 تومان

زیتون پرورده
6,000 تومان
ماست موسیر
4,000 تومان
ترشی
4,000 تومان