ایرانیان

میدان قدس، ابتدای فلسطین شرقی، نبش بن بست مریمچلو کباب کوبیده
16,500 تومان
جوجه کباب مخصوص
22,000 تومان
چلو کباب شف مخصوص
28,000 تومان
چلو کباب وزیری مخصوص
28,000 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
28,000 تومان
چلو کباب ترش مخصوص
27,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
22,000 تومان
جوجه کباب مخصوص
22,000 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین
25,000 تومان
باقالی پلو با مرغ
24,000 تومان
چلو کباب شف
22,000 تومان
چلو کباب وزیری
21,000 تومان
جوجه کباب ترش
21,000 تومان
جوجه کباب ترش
21,000 تومان
قیمه نثار قزوین
21,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
20,000 تومان
چلو کباب کوبیده
16,500 تومان
جوجه کباب
16,500 تومان
قورمه سبزی
16,500 تومان
قیمه لپه
16,500 تومان
سوپ جو
4,500 تومان
چلو کره
7,000 تومان
نثار مرغ
16,500 تومان
چلو بال کبابی
17,500 تومان

زیتون پرورده
4,000 تومان
ترشی مخلوط درشت
4,000 تومان
ترشی مخلوط ریز
4,000 تومان
ماست خیار
4,000 تومان
ماست موسیر
2,000 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
سالاد شیرازی
3,500 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
دلستر قوطی
3,500 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
دلستر خانواده
6,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان