ایرانیان

میدان قدس، ابتدای فلسطین شرقی، نبش بن بست مریمجوجه کباب
14,000 تومان
چلو کباب کوبیده
14,000 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین
23,000 تومان
چلو کباب وزیری مخصوص
26,000 تومان
چلو کباب شف مخصوص
26,000 تومان
چلو کباب وزیری مخصوص
26,000 تومان
چلو کباب نگینی مخصوص
26,000 تومان
چلو کباب ترش مخصوص
25,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص
20,000 تومان
جوجه کباب مخصوص
20,000 تومان
قیمه نثار مخصوص قزوین
23,000 تومان
باقالی پلو با مرغ
21,000 تومان
چلو کباب شف
20,000 تومان
چلو کباب وزیری
19,000 تومان
جوجه کباب ترش
19,000 تومان
جوجه کباب ترش
19,000 تومان
قیمه نثار قزوین
19,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
18,000 تومان
چلو کباب کوبیده
14,000 تومان
جوجه کباب
14,000 تومان
قورمه سبزی
14,000 تومان
قیمه لپه
14,000 تومان
سوپ جو
4,000 تومان
چلو کره
6,000 تومان
نثار مرغ
14,000 تومان
چلو بال کبابی
16,500 تومان

زیتون پرورده
4,000 تومان
ترشی مخلوط درشت
3,000 تومان
ترشی مخلوط ریز
3,500 تومان
ماست خیار
3,500 تومان
ماست موسیر
1,500 تومان
سالاد فصل
4,000 تومان
سالاد شیرازی
3,000 تومان

نوشابه قوطی
3,000 تومان
دلستر قوطی
3,000 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
نوشابه بطری کوچک
2,000 تومان
نوشابه خانواده
4,500 تومان
دوغ خانواده
5,500 تومان
دلستر خانواده
4,500 تومان
آب معدنی کوچک
1,200 تومان
آب معدنی بزرگ
2,000 تومان